Regjeringen trekker forslag til ny e-helselov

Bilde

Etter kritikk fra en rekke ulike hold, inkludert fra NTF, trekker regjeringen forslaget til ny e-helselov.

NTF uttrykte støtte for lovens formål om å styrke digitaliseringen i helse-og omsorgstjenesten i høringen i Stortingets helse- og omsorgskomite 8. oktober. Men NTF etterlyste samtidig et sterkere søkelys på pasientene og på klinikernes behov for samhandling i praksis, og kunne ikke se at lovforslaget løser de grunnleggende utfordringene med behov for bedre journalsystemer, bedre samordning og bedre samhandling.

Dersom lovforslaget hadde blitt vedtatt slik det ble fremlagt ville det etter NTFs mening ført til en økt byråkratisering, og forsinke utvikling og nyskaping.

Forslaget hør møtt kritikk fra en rekke hold, både i høringen og den påfølgende debatten på Stortinget, samt i et samlet brev et til Helse- og omsorgsdepartementet fra Legeforeningen, Fagforbundet og Tannlegeforeningen. Etter at regjeringen hadde blitt varslet om at både Frp, Ap, Sv og Sp ikke kom til å stemme for lovendringen, har regjeringen besluttet å trekke forslaget. Når, og om, de vil komme tilbake med et forbedret forslag er uvisst. I en pressemelding fra Helse - og omsorgsdepartementet Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. publisert 16. oktober heter det følgende:

– For å følge opp forslagene til forbedringer som kom under høringen i Stortinget, er det behov for å gjøre flere endringer i lovforslaget. Dette vil kreve et grundig forarbeid. Det handler særlig om direktoratets oppgaver og kompetanse til å gi pålegg, og regulering av plikten til private aktører. Av hensyn til aktørene som er foreslått regulert, og andre berørte, mener regjeringen etter en helhetsvurdering at den beste løsningen er at lovforslaget trekkes tilbake.

Les mer:

Sist oppdatert: 23. oktober 2020