Ny e-helselov - NTF etterlyser mer samhandling i praksis

Bilde

Torsdag 8. oktober var NTF på høring i Stortinget om ny e-helselov og forskrift om IKT standard. NTF støtter regjeringens formål om å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren, men savner et sterkere søkelys på pasientene og på klinikernes behov for samhandling i praksis.

For å sikre bred forankring og få oversikt over de ulike behovene i helse- og omsorgssektoren, er det nødvendig med involvering av alle aktører i sektoren, inkludert tannhelsetjenesten. NTF påpekte til helse- og omsorgskomiteen at lovforslaget ikke løser de grunnleggende utfordringene, slik som behov for bedre journalsystemer og økt samordning og samhandling på tvers av alle forvaltningsnivåer og sektorer.

Presidenten etterlyste også tilgang til funksjoner slik som sentral forskrivningsmodul, pasientens legemiddelliste og kjernejournal og e-resept, som regjeringen har lovet i en årrekke. NTF har i utallige høringer samt i dialog og møter med helsemyndighetene understreket nødvendigheten av bedre tjenester for tannlegene, men lite har skjedd. Mangelen på slik funksjonalitet svekker pasientsikkerheten og fører til at mange pasienter i dag ikke får de rettighetene de har krav på.

NTF påpekte videre nødvendigheten av overordnede funksjonelle krav til elektronisk pasientjournal (EPJ), og rettet kritikk mot en foreslått økning av medlemsavgiften til norsk helsenett.

Når det gjelder forskrift om IKT-standarder er NTF enig i at bruk av tekniske standarder for kommunikasjonsgrensesnitt mellom systemer er viktig. Tekniske standarder må imidlertid ikke komme i veien for god klinisk praksis. Teknologien skal legge til rette for gode helsetjenester, ikke styre hvordan helsetjenestene utføres.

NTF ga tydelig uttrykk for at tannhelsetjenestens behov ikke kommer godt nok frem i det fremlagte lovforslaget, og frykter at lovendringen slik det foreligger vil gi økt byråkrati og forsinke utvikling og nyskaping.

NTF var representert ved president Camilla Hansen Steinum og fagsjef Kirsten Ahlsen.

Mer informasjon:

Sist oppdatert: 8. oktober 2020