Vedtekter Vestfold TF

Vedtatt av Vestfold tannlegeforenings generalforsamling 28.10.2021, med umiddelbar ikrafttreden.

Last ned pdf av vedtekter for VTF , 189.9 kB, åpnes i nytt vindu.

Foreningens navn er Vestfold Tannlegeforening (VTF). Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF), og dens geografiske område er tidligere Vestfold fylke.

Foreningen skal representere NTF i sitt geografiske område. Videre skal foreningen knytte distriktets tannleger nøyere sammen og virke til standens fremme ved avholdelse av kurs, foredrag, diskusjoner, og støtte arbeidet for en bedre tannhelse.

Foreningens organisasjonsnummer er 975 656 675.

Medlemmer av VTF plikter å rette seg etter NTFs og lokalforeningens vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemdsregler.

Medlemmer av VTF plikter på forespørsel fra NTFs organer eller NTFs sekretariat å svare på spørsmål som angår deres forhold til NTF.

Medlemmer av NTF som utøver tannlegeyrket i VTF’s geografiske område eller slutter å utøve tannlegeyrket i området plikter å sende melding til styret i VTF om dette. Melding skal også sendes til NTF sentralt.

5.1 Ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer
Som ordinære medlemmer regnes medlemmer av NTF som har sitt hovedarbeidssted i VTFs geografiske område. NTFs hovedstyre kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regelen om ordinære medlemmers lokalforeningstilknytning.

Som pensjonistmedlemmer regnes pensjonistmedlemmer av NTF som har valgt å ha sin hovedtilknytning til lokalforeningen.

Disse to medlemskategoriene har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til foreningens styre, og som representant for VTF til NTFs representantskap. De har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap, og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet (jf. NTFs vedtekter §21-2).

5.2 Assosierte medlemmer
Som assosierte medlemmer kan etter skriftlig søknad til VTFs styre opptas:

 • ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap en annen lokalforening.
 • pensjonistmedlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening.
 • studentmedlemmer av NTF
 • passive medlemmer av NTF

Assosierte medlemmer har adgang til VTFs møter og kurs. De har ikke stemmerett i lokalforeningsanliggender. De er ikke valgbare til lokalforeningens styre eller som foreningens representanter til NTFs representantskap.

5.3 Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan utnevnes av generalforsamlingen med 2/3 flertall etter innstilling fra styret, og er gjeldende fra dato for utnevnelse.

Æresmedlemskap skal være en måte å gi ekstra honnør til medlemmer som over lengre tid har ytet spesiell innsats for foreningen og/eller markert foreningen på en positiv måte utad.

Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller pensjonistmedlem av VTF har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen (jf. NTFs vedtekter § 40-5). Ethvert medlem kan sende inn forslag til æresmedlemmer. Forslaget sendes til styret innen fristen som gjelder for innlevering av øvrige generalforsamlingssaker, jf. pkt. 10.3 (2).

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år, og settes likt for alle medlemmer med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet.

Det enkelte medlem betaler kontingent til den lokalforeningen vedkommende står tilsluttet 1. januar.

7.1 Innmelding
Ordinære medlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening der de har sitt
hovedarbeidssted. Pensjonistmedlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening som de ved overgang til pensjonistmedlemskapet har valgt å ha sin hovedtilknytning til, eller senere skriftlig har gitt beskjed til NTF sentralt om at de skal ha sin hovedtilknytning til.

Enhver som ønsker å bli assosiert medlem må sende skriftlig søknad til VTFs styre.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato.

7.2 Utmelding
Utmelding av NTF skjer skriftlig til NTFs sekretariat. Kopi sendes VTFs styre.

Utmeldingen trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen. Ethvert medlem som melder seg ut av NTF mister samtidig sitt medlemskap i VTF.

Passive medlemmer i NTF kan beholde sitt medlemskap i VTF, da som assosiert medlem. Skriftlig beskjed sendes til VTFs styre.

8.1 Strykning
Unnlater et medlem å betale foregående års medlemskontingent tross gjentatte purringer, kan VTFs styre overfor NTF innstille på at vedkommende blir strøket som medlem.

Myndigheten til å iverksette strykning tilligger NTFs administrasjon.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående kontingent er betalt.

8.2 Eksklusjon
Dersom et medlem av VTF er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemdsregler, kan NTFs hovedstyre med 2/3 flertall ekskludere medlemmet (jf. NTFs vedtekter § 48).

Før beslutning fattes skal uttalelse fra VTFs styre være innhentet. Medlemmet skal gjøres kjent med styrets uttalelse og vil bli orientert av NTFs sekretariat.

Gjenopptakelse av et ekskludert medlem vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 flertall.

 • Generalforsamling
 • Styre
 • Revisorer
 • Representanter til NTFs representantskap
 • Klagenemd
 • Kollegahjelpere
 • Valgkomite

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet
Generalforsamlingen er VTFs høyeste organ.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Medlemmene kan ikke gi andre medlemmer eller styret fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse.

10.2 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen skal:

 • godkjenne innkalling og dagsorden
 • gjennomgå styrets signerte årsberetning
 • gjennomgå styrets reviderte og signerte årsregnskap
 • gjennomgå UTVs årsberetning
 • gjennomgå årsberetning fra klagenemd
 • fastsette kontingent etter forslag fra styret
 • godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode
 • foreta valg
 • utnevne eventuelle æresmedlemmer
 • behandle representantskapssaker tilsendt fra NTFs hovedstyre, dersom disse ikke gjennomgås i et eget medlemsmøte
 • behandle andre saker som går frem av dagsorden

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen
Ordinært vil generalforsamling holdes i annet halvår i god tid før NTFs representantskapsmøte. Dersom generalforsamling avholdes etter at representantskapssakene er sendt ut kan sakene gjennomgås på generalforsamling.

Ethvert medlem eller organ i VTF kan legge frem saker for behandling på generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1.mai.
Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på generalforsamling.

For vedtak kreves alminnelig flertall. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall

Ved generalforsamlingens start velges en ordstyrer. Lederen sørger for valg av ordstyrer, og kan selv være kandidat. Til å skrive referat fra generalforsamlingen velges også referent. Referatet gjøres tilgjengelig for VTFs medlemmer snarest mulig etter generalforsamlingen. Referatet skal godkjennes og signeres av to medlemmer i tillegg til referent. Disse to velges av generalforsamlingen.

Styret innkaller til generalforsamling. Møteinnkallingen må være sendt medlemmene minst 14 dager før møtet.

Innkallingen skal inneholde:

 • dagsorden
 • referat fra forrige generalforsamling
 • styrets signerte årsberetning og beretninger fra UTV og klagenemnd
 • styregodkjent og signert årsregnskap
 • budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode
 • beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling
 • innkomne forslag på kandidater til valg og valgkomiteens innstilling
 • eventuelle forslag til æresmedmedlemmer
 • forslag til representanter og vararepresentanter til NTFs representantskap hvis disse ikke velges i et eget medlemsmøte

10.4 Valg av styre og andre tillitsvalgte
Styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at leder, kasserer og fagleder velges det ene året, og nestleder, sekretær og informasjonssekretær velges det andre året.

Ved valg skal styreleder velges først, og her kreves minst halvparten av stemmene. For øvrige valg kreves alminnelig flertall. Hvis en eller flere av kandidatene, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede ønsker det så avlegges valget skriftlig.

Revisorer velges for to år av gangen, med en revisor på valg hvert år.

Klagenemd velges for to år.

Kollegahjelpere velges for tre år.

Valgkomiteens leder er forrige leder av VTF. Øvrige medlemmer velges for 2 år.

Valg av lokalforeningens representanter til NTFs representantskap de år det er representantskap hvis ikke disse velges på eget medlemsmøte.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når halvparten av styret eller minst 1/5 av medlemmene finner det nødvendig.

Innkalling må sendes ut med minst 14 dagers varsel, og være vedlagt dagsorden og saksdokumenter.

En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de saker som er oppført på dagsorden ved innkalling.

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.

12.1 Fremleggelse av representantskapsakene for medlemmene
VTFs styre skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene på generalforsamling eller på et eget medlemsmøte.

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden
VTFs medlemmer med stemmerett har anledning til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemming. Forslagstiller kan kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

12.3 VTFs representanter til representantskapet
På møtet der representantskapsaker drøftes, skal foreningens representanter og vararepresentant(er) velges.

VTFs leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder skal møte.
I tillegg velges det antall representanter som NTFs vedtekter tilsier. Medlemstallet pr 1.oktober legges til grunn.

VTF skal ha representanter både fra offentlig og privat sektor.

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning
VTF kan ikke gi sine representanter bundet mandat. Representanten kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemming på VTFs møte.
Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for VTF fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak.

13.1 Styrets oppgaver

 1. Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.
 2. Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt.
 3. Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre.
 4. Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i lokalforeningen.
 5. I samarbeid med NTF sentralt påse at medlemmene i VTF overholder NTFs vedtekter og øvrige bestemmelser
 6. Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.
 7. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det.
 8. Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.
 9. Godkjenne og signere lokalforeningens reviderte årsregnskap med noter og årsberetning før 30.juni i inneværende år.
 10. Utarbeide forslag til lokalforeningens budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode.
 11. Behandle innkomne saker fra medlemmer eller organer i VTF.
 12. Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 13. I god tid kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomiteen kan fremme forslag på kandidater til ulike verv som skal velges på generalforsamlingen.
 14. Avgi årsberetning om sin virksomhet, og legge frem revidert, godkjent og signert regnskap for generalforsamlingen.
 15. Være ansvarlig for VTFs kursvirksomhet, og ha løpende dialog med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med NTFs kurstilbud lokalt.
 16. Arrangere medlemsmøter. Møtene skal ledes av VTFs leder, og det skal føres referat.
 17. Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendige for å holde NTFs medlemsregister oppdatert.
 18. Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i VTF.
 19. Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag som ønskes behandlet av representantskapet. Styrets begrunnede innstilling må medfølge. Oversendelsen må skje innen 1.mai i det året det avholdes representantskapsmøte.
 20. Foreslå æresmedlemmer

13.2 Styrets sammensetning
Styret består av følgende medlemmer:

 1. Leder
 2. Nestleder
 3. Sekretær
 4. Kasserer
 5. Fagleder
 6. Informasjonssekretær
 7. Representant for UTV
 8. Varamedlem

Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor.

Representanten for UTV stiller med personlig varamedlem og velges av det lokale UTV.

Styret skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet og dets personlige vararepresentant velges på generalforsamlingen blant de allerede valgte styremedlemmene. Medlemmer som ikke arbeider i privat sektor skal avholde seg fra å stemme ved valg av representant for privatpraktiserende tannleger

UTV-ledere eller styremedlemmer som er nevnt i de to foregående avsnitt kan ikke samtidig inneha vervet som lokalforeningsleder.

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall.
Det skal føres referat fra styremøtene.

13.4 Habilitetsregler
For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven §6 tilsvarende, så langt de passer. Alle forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse svekkes kan medføre inhabilitet. Ved vurderingen av om det foreligger mulighet for inhabilitet skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende styremedlem eller noen hun/han har nær personlig tilknytning til.

Hvis et medlem fratrer, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted.

13.5 Regnskap
Kasserer har ansvar for at forenings regnskap blir ført. Regnskapet skal gjennomgås av minst et medlem av foreningen som er valgt til å revidere årsregnskapet.
Regnskapsåret følger kalenderåret.
Regnskapet skal gjennomgås av forenings valgte revisorer.
Revidert, styregodkjent og signert årsregnskap skal fremlegges for generalforsamlingen til godkjenning.

13.6 Signaturrett
Samlet styre har signatur.
Styret kan tildele prokura.

Lokalforeningens klagenemd velges på generalforsamlingen for 2 år.

Den består av 3 medlemmer og 2 vararepresentanter fra ulike områder innen tidligere Vestfold fylke.

Nemda velger selv sin leder.

Nemda må være fulltallig for å være beslutningsdyktig.

Det skal føres møtereferat fra nemdas møter.

VTF skal ha to kollegahjelpere som velges på generalforsamlingen for 3 år.
Kollegahjelperne bør representere begge kjønn og både offentlig og privat virksomhet, og bør ikke ha andre verv.

16.1 Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Leder av valgkomiteen er forrige leder i VTF og denne velges derfor ikke. De to andre velges for to år. Disse velges direkte av generalforsamlingen. Ethvert medlem av VTF kan foreslå medlemmer til valgkomiteen. Forslagene sendes til styret som skal forelegge dem for generalforsamlingen. Dersom det ikke innkommer forslag på tilstrekkelig antall kandidater er styret forpliktet til å fremsette ytterligere forslag. Både offentlig og privat sektor bør være representert i valgkomiteen.

16.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver
Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge vedtektene skal velges på generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan overfor valgkomiteen fremme forslag på kandidater innen en på forhånd fastsatt frist. Styret plikter å fremlegge forslag på kandidater hvis ikke andre forslag fremlegges. Styret skal i god tid kunngjøre fristen for medlemmene.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og med innstillingen skal det følge en oversikt over alle innkomne forslag i ulike verv.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges styret minst en måned før generalforsamlingen, slik at den kunngjøres for medlemmene sammen med generalforsamlingssakene.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når to er til stede. Det skal føres referat fra møtene.

I saker som ikke dekkes av disse vedtektene skal NTFs vedtekter gjelde.

Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes styret innen 1.mai. Alle forslag til vedtektsendringer skal fremlegges NTF hovedstyre.

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsordenen til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen, og trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen beslutter et annet ikrafttredelsestidspunkt.

Oppløsning kan vedtas av generalforsamlingen og krever 2/3 flertall.

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet.

Ved oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger, som ligger innenfor foreningens formål.

Sist oppdatert: 15. september 2022