Tannhelseutvalget:
Hva skjer? Og hva gjør NTF?

Bilde

Regjeringen oppnevnte Tannhelseutvalget sommeren 2022. Utvalget har fått i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, se på ulike modeller og løsninger og legge frem en NOU sommeren 2024. Men hva skjer egentlig i utvalgsarbeidet? Og hvordan arbeider NTF opp mot utvalget?

NTF har i en årrekke bedt om en gjennomgang av hele tannhelsetjenesten, og vi var derfor svært fornøyde med opprettelsen av Tannhelseutvalget. Det er viktig å få på plass en helhetlig strategi for å sikre befolkningen nødvendige tannhelsetjenester i fremtiden. Dagens tannhelsetjenestelov er gammel og bør oppdateres. Og selv om mange i Norge har god tannhelse, er det også mange mennesker som ikke har tilgang til nødvendige tannhelsetjenester i dag.

Utvalgets mandat

Utvalgets mandat er stort og bredt, med vektlegging av hvordan den offentlige tannhelsetjenesten skal utvikles og utvides for blant annet å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Utvalget skal se på forholdet mellom tilbud i privat og offentlig regi, samt forskjeller i priser og behandling, og vurdere ulike ordninger for egenandelstak. Arbeidet skal vektlegge nødvendig helsehjelp og ikke gå inn på kosmetisk behandling i tannhelsetjenesten.

En utvidelse av det offentlige ansvaret er ikke nødvendigvis ensbetydende med at det tilføres flere økonomiske ressurser. Utvalget bes derfor fremme forslag innenfor dagens økonomiske rammer, herunder vurdere hvordan oppnå effektiv bruk av de samlede personellressursene i tjenesten og hvordan kostnader for tannhelsetjenester kan reduseres. Det skal dessuten utrede og beskrive de økonomiske og administrative konsekvensene av ulike forslag der det offentlige ansvaret utvides eller der enkeltpasienters rettigheter styrkes.

Les mer om utvalget på ww.regjeringen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tannhelseutvalgets sammensetning og arbeid

Utvalget ledes av Evy-Anni Evensen, som blant annet har vært fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune, rådmann i Lyngdal kommune og kommunalsjef i Nissedal. Evensen var også medlem av den forrige utredningen av tannhelsetjenesten som ble gjennomført i 2004-2005.

Utvalget består for øvrig av seks kvinner og seks menn fra ulike institusjoner og deler av landet, og med ulik kompetanse innen samfunnsøkonomi, statistikk, jus, offentlig og privat tannhelsetjeneste, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. NTFs president er medlem i utvalget. Det er også Farshad Alamdari, som er overtannlege i Innlandet og leder av NTFs sentrale forhandlingsutvalg (SF) og dermed medlem i NTFs hovedstyre. Alamdari er imidlertid oppnevnt som privatperson, ikke på vegne av NTF. Arbeidet skal lede frem til en Norsk Offentlig Utredning (NOU) innen utgangen av juni 2024.

Tannhelseutvalget hadde sitt første møte 9. september 2022 og har siden hatt en rekke møter i inn- og utland, både fysisk og digitalt. Utvalget har besøkt flere institusjoner i tannhelsetjenesten og brukt mye tid på å innhente kunnskap om tjenesten, blant annet ved å gi oppdrag til eksterne konsulenter som samler inn data om tannhelsetjenesten. Det har hittil vært gjennomført ett åpent digitalt innspillsmøtet (7. desember 2022) hvor NTF deltok og holdt innlegg.

For NTF var det viktig å løfte frem hvor lite vi faktisk vet om tannhelsetjenestene i dag, samt å belyse det lille vi vet. Det er først og fremst fra den offentlige tannhelsetjenesten vi har data, i tillegg til tall fra SSBs rapporter om den voksne befolkningen.

I innlegget betonte NTF viktigheten av å se munnen som en del av kroppen, med den naturlige og nødvendige følge at tannhelsetjenesten må være en integrert del av helsetjenesten. Videre at det er viktig å utjevne den sosiale ulikheten i munnhelsen, samt å sikre at utdanningen av, og kompetansen hos, fremtidens tannhelsepersonell er i tråd med befolkningens behov og utviklingen av tannhelsetjenesten. NTF påpekte viktigheten av at Norge utdanner sitt eget helse- og tannhelsepersonell.

Mot slutten av innlegget fremmet NTF noen betraktninger rundt dagens tannhelsetjeneste og pekte på ulike utfordringer i både den private og den offentlige delen av tannhelsetjenesten.

Last ned pdf av NTFs innspill til møte i Tannhelseutvalget desember 2022 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Ut over dette møtet oppfatter vi prosessen i utvalget som lukket. Det har kommet svært lite informasjon fra utvalget så langt i prosessen.

Hva gjør NTF?

NTFs sekretariat har nedsatt en intern arbeidsgruppe for å følge utvalgsarbeidet tett. Arbeidsgruppen bistår presidenten i arbeidet opp mot Tannhelseutvalget, men arbeider også uavhengig av dette med NTFs politiske ståsted vedrørende fremtidens tannhelsetjeneste. Hvilke utfordringer ser vi i dagens tannhelsetjeneste? Hvordan bør tannhelsetjenesten organiseres og finansieres fremover for at befolkningen skal få best mulig munnhelse? Hvordan kan vi bidra til at tannhelsetjenesten blir sett på som en viktig del av helsetjenesten? Hvordan skal vi ivareta tannlegene og sikre gode arbeidshverdager? Og hvordan sikre at tannlegenes etikk og faglige autonomi opprettholdes?

Disse og mange andre spørsmål arbeides det kontinuerlig med i foreningen for tiden. Det er avgjørende å få involvert medlemmene og tillitsvalgte på alle plan i NTF i diskusjonene. Temaet har derfor vært på agendaen i alle NTFs sentrale møter siden Tannhelseutvalget ble nedsatt. Tillitsvalgte fra hele landet har diskutert ulike aspekter ved utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste på Næringspolitisk forum og Ledermøtet i 2022, på Tariffkonferansen, Forum for tillitsvalgte, Næringspolitisk og Lønnspolitisk forum i 2023. Alle innspill fra disse arenaene tas med til det videre arbeidet i sekretariatet og hovedstyret.

NTFs styringsdokumenter

Til syvende og sist er det NTFs representantskap som vedtar foreningens politikk. På årets representantskapsmøte 24.-25. november skal det blant annet vedtas nytt arbeidsprogram og fire nye policydokumenter om henholdsvis «Fremtidens tannhelsetjeneste: ansvar, finansiering og organisering", «Folkehelse, forebygging og helsefremmende arbeid", "Utdanning, forskning og kompetanse i tannhelsetjenesten" og "Etikk og faglig autonomi i tannhelsetjenesten".

Hovedstyret legger her frem forslag til strategi og veivalg for foreningens arbeid de neste årene. Forhåpentlig vil mange representanter engasjere seg i debattene slik at mangfoldet i medlemmenes synspunkter blir synliggjort bredt og tydelig. Det blir spennende å se i hvilken retning representantskapet ønsker at NTF skal gå.

Policydokumentene finner du sammen med de andre saksfremleggene til NTFs representantskap

Videre arbeid

NTF vil fortsette å følge det videre arbeidet i Tannhelseutvalget tett. Vi ser frem til at utvalgets rapport foreligger og planlegger allerede hvordan vi skal involvere hele foreningen i en eventuell høringsrunde. Og arbeidet slutter ikke da – det kan være da det virkelig begynner, når NOUen skal til videre behandling både i byråkratiet og i det politiske systemet. Det er viktig at alle engasjerte stemmer fortsetter å la seg høre i diskusjonene som foreningen vil måtte føre i tiden – årene – som kommer. Det er fremtidens tannhelsetjeneste det handler om, og vi må ha minst en hånd på rattet når den skal utformes. Da er alle hender til nytte – og desto flere, desto bedre.

Mer informasjon om utvalget finner du også på Tannhelseutvalgets nettside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Her kan alle som ønsker det, levere innspill til utvalget om ting som opptar dem.

Sist oppdatert: 21. november 2023