Mønsteravtalen - lønnsregulering for tannhelsesekretærer 2023

Bilde

Årets forhandlinger om lønnsreguleringer og nye minstelønnssatser mellom Den norske tannlegeforening på den ene side og Fagforbundet og Parat på den andre i Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer ble gjennomført 15. juni 2023.

Informasjon sendes også ut per e-post til alle medlemmer registrert som privat i NTFs medlemsregister. Logg deg inn på "Min side" Lenke til et annet nettsted. med medlemsnummer og passord, og velg "Min profil" for å sjekke om vi har riktig kontaktinformasjon.

Ny avtale og informasjon om denne vil bli lagt ut på NTFs nettsted under Jus og arbeidsforhold / verktøykasse Lenke til et annet nettsted. (krever innlogging).

Forhandlingsresultatet for 2023 ble som følger:

1) Generelle tillegg per 1. mai 2023

Alle tannhelsesekretærer og assistenter som omfattes av Mønsteravtalen får et generelt kronetillegg på sin avtalte årslønn med virkning fra 1. mai 2023 etter følgende tabell:

 

Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

26 300

26 300

26 300

26 300

26 300

26 300

26 300

Tannhelsesekretær

26 300

26 300

26 300

26 300

26 300

26 300

27 000


Tilleggene gis forholdsmessig til deltidsansatte.

2) Minstelønnstabell per 1. mai 2023. Mønsteravtalen § 9 punkt 1.

Følgende nye minstelønnssatser gjelder med virkning fra 1. mai 2023:

 

Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

351 200

357 700

360 500

363 500

371 600

417 900

457 700

Tannhelsesekretær

415 300

415 300

415 300

419 500

430 500

474 700

487 300


Det generelle tillegget i punkt 1 er inkludert i minstelønnssatsen. Tillegget skal legges til sekretærens faktiske årslønn per 30. april 2023. Hvis årslønnen fortsatt ligger under minstelønnsnivået når kronetillegget er lagt til, skal lønnen deretter økes til (minimum) minstelønn i henhold til tabell 2.

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdato med mindre fratreden skyldes pensjonering.

Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

Den nye minstelønnstabellen tilsvarer resultatet for tannhelsesekretærer og assistenter i offentlig sektor (KS-området) i 2023. Det samme gjelder det generelle tillegget i tabell 1.

3) Årlig lønnsvurdering. Mønsteravtalen § 9 punkt 2.

Lønnsfastsettelse for arbeidstakere ligger under arbeidsgivers styringsrett. Mønsteravtalen er basert på et minstelønnssystem.

Det følger av Mønsteravtalen § 9 punkt 2 at arbeidsgiver skal gjøre en årlig vurdering av tannhelsesekretærenes/assistentenes lønnsinnplassering i den enkelte virksomhet, på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. I vurderingen av den enkelte ansatte skal det legges vekt på stillingens arbeids- og ansvarsområde, arbeidstakerens kompetanse, egnethet, resultatoppnåelse, utilsiktede skjevheter mellom ansatte mv.

Arbeidstaker har rett til en årlig lønnssamtale.

Mønsteravtalen er NTFs bidrag til at privatpraktiserende tannleger kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærer og assistenter. Dette anses viktig for å rekruttere dyktige sekretærer som kan bidra til å skape solide økonomiske forutsetninger for virksomhetens fortsatte utvikling. Ordnede arbeidsforhold for hjelpepersonell i privat tannhelsesektor er av stor betydning for tannlegestandens omdømme.

4) Nærmere om beregningen av månedslønn og timelønn

Årslønn i full stilling er referanse for all avlønning.

Månedslønn = årslønn/12.

Månedslønn i mindre enn 100 % stilling = månedslønn/37, 5 x avtalt uketimetall

eller månedslønn x avtalt stillingsbrøk

Timelønn for hel- og deltidsansatte (inkl. kompensasjon for off. fridager) = månedslønn/157

Timelønn for ekstrahjelper (eks. kompensasjon for off. fridager) = månedslønn/162,5

Timelønn med 50 % overtidstillegg = månedslønn/162,5 x 1,5

Timelønn med 100 % overtidstillegg = månedslønn/162,5 x 2

***

Protokoll fra forhandlingene for 2023 (mellomoppgjør for 2. avtaleår) publiseres i sin helhet på tannlegeforeningen.no/jus og arbeidsliv/verktøykasse/mønsteravtalen

Sist oppdatert: 15. juni 2023