NTFs innspill til Helsepersonellkommisjonen

Bilde

Caption (Endret i innstillinger og ikke glem alt tekst)

I februar leverte Helsepersonellkommisjonen sin offentlige utredning (NOU 2023:4) om behovene for personell og kompetanse fram mot 2040. NTF har nå levert sine skriftlige innspill hvor vi stiller oss kritiske til en rekke av rapportens punkter.

Tannhelsetjenesten ikke inkludert
NOUen omhandler primært helse- og omsorgstjenesten slik den er i dag. Der er tannhelsetjenesten i liten grad inkludert, og det bærer utredningen preg av. Utredningen peker på behov for riktig oppgavedeling i hele helsetjenesten, men den sier lite om hvordan tannhelsetjenesten kan bidra, og om samhandling mellom tannhelsetjenesten og den øvrige helsetjenesten.

I vårt høringssvar er NTF klare på at det i fremtiden vil være avgjørende at tannhelsetjenesten inkluderes som en del av helse- og omsorgstjenesten på en helt annen måte enn i dag. Det gjelder også arbeidet med e-helse, digitale løsninger og innovasjon. Dette vil ivareta pasientsikkerheten og bidra til mer effektiv ressursbruk.

Liten oversikt over dagens situasjon og fremtidens behov
I NOUen estimeres det med et overskudd av tannleger og tannpleiere. En av begrunnelsene for anslagene er at SSB ikke tror at økt andel eldre vil føre til økt behov for tannbehandling. Vi mener at kommisjonen ikke har tatt inn over seg en rekke andre påvirkende variabler som at de eldre blir stadig eldre, og at eldre får flere andre sykdommer som sekundært påvirker munnhelsen. De eldre har dessuten flere tenner enn tidligere, noe som i seg selv gir økt risiko for sykdom. Utredningen drøfter dessuten ikke det faktum at flere overlever alvorlig sykdom med de implikasjoner det har for behovet for tannhelsetjenester. NTF mener at dette må utredes
grundigere før det kan konkluderes på denne måten.

I utredningen står det også at Eventuelle reformer som gir utvidede rettigheter for voksne innen offentlige
tannhelsetjenester, vil kunne påvirke fremtidig behov for tannhelsepersonell. Det at regjeringen har nedsatt et eget Tannhelseutvalg som skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med resten av helsetjenesten, vil kunne ha stor betydning. Økt offentlig finansiering av tannhelsetjenester vil kunne påvirke etterspørselen etter tannhelsetjenester og behovet for tannhelsepersonell.

Det finnes dessuten ikke god nok oversikt over munnhelsepersonell i Norge i dag, og NTF påpeker i høringsbrevet at det bør opprettes et nasjonalt register over munnhelsepersonell og annet helsepersonell, slik at myndighetene får en bedre oversikt over tjenestene.

Må styrke utdanningen ved norske læresteder
Utredningen påpeker at Norge i mye større grad må utdanne sitt eget helsepersonell (80% av legene). NTF understreker i vårt svar at dette også må gjelde for munnhelsepersonellet. Norge må av beredskapsmessige hensyn sørge for å utdanne eget personell som kjenner det norske helse- og omsorgssystemet og lovgivingen rundt dette. NTF mener at Norge selv må utdanne munnhelsepersonell i tråd med dette. Det medfører at det må iverksettes tiltak for å redusere andelen som utdannes utenlands, for eksempel begrense stønad fra Lånekassen til odontologistudier utenfor Norge.

Kommisjonen peker videre på at helsepersonell trenger god språkkompetanse, både i dagligtale og for å beherske fagspråk fordi det er viktig for kvalitet og pasientsikkerhet. Dette er en utfordring som NTF har pekt på overfor helsemyndighetene i mange år. Det bør stilles krav om at utenlandske tannleger som får adgang til å praktisere tannlegeyrket i Norge, har grunnleggende kjennskap til norsk regelverk og at de oppfyller språkkravet i lovverket.

Les mer:

For mer informasjon om NTFs politiske meninger se
Fag og politikk / Politikk og påvirkning / Høringssvar og innspill

Sist oppdatert: 9. mai 2023