NTF med ny henvendelse til FHI om prioritering ved vaksinering mot covid-19

Bilde

Caption (Endret i innstillinger og ikke glem alt tekst)

Henvendelsen til Folkehelsesintituttet (FHI) er en påminnelse om at tannleger og annet tannhelsepersonell må inkluderes som en viktig del av helsetjenesten når helsepersonell skal prioriteres i vaksinekøen.

NTF skriver følgende i vår henvendelse:

Den norske tannlegeforening (NTF) viser til brev sendt til FHI 2. desember 2020 med kopi til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi har ikke fått svar på brevet. Det har den siste tiden kommet frem nye momenter som gjør at NTF har behov for å komme med ytterligere innspill.

I brevet tar vi opp våre bekymringer rundt vaksinasjon og den manglende prioriteringen av tannhelsepersonell i forbindelse med vaksinering mot influensa. I brevet oppfordrer vi også til, gitt våre erfaringer, at det settes i gang tiltak for å sikre at tannleger og annet tannhelsepersonell også får tilgang til vaksine mot covid-19 på linje med annet helsepersonell, når denne vaksinen kommer.

NTF vet at det er begrenset tilgang til vaksinen og vi respekterer selvsagt at det må gjøres tøffe prioriteringer. Likevel mener vi at det er på sin plass å påpeke at det er viktig at tannleger og annet helsepersonell inkluderes som en viktig del at helsetjenesten når helsepersonell skal prioriteres i vaksinekøen.

I Veiledning for vaksinasjon av helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten 04.01.21 fremgår det følgende kriterier for utvelgelse:

Følgende kriterier legges til grunn for utvelgelse av helsepersonell som nå prioriteres tidlig for vaksinasjon og må anvendes av kommunene og helseforetakene i deres vurderinger:

1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Veiledningen er utarbeidet av FHI i samarbeid med RHFene, representanter for Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund, KS og kommunerepresentanter. Det fremgår også at det kan være aktuelt å vurdere andre grupper av helsepersonell enn de som er oppført og at listen ikke er uttømmende. Kommuner og helseforetak har selv ansvar for å identifisere hvilke helsepersonellgrupper som bør vurderes.

NTF vil likevel påpeke at tannleger og tannhelsepersonell ikke er nevnt i veilederen, heller ikke i prioriteringsverktøyene. NTF har heller ikke hatt dialog med FHI om dette, på tross av vår henvendelse. Det er vår erfaring at tannhelsetjenesten lett ekskluderes i slike prosesser, og vi har derfor stor grunn til å tro at tannleger og annet helsepersonell ikke vil inkluderes i de prosessene som nå er i gang.

Tannhelsetjenesten har under hele pandemien stått i førstelinje ut mot befolkningen og sikret dem et adekvat tannhelsetilbud. Det er avgjørende at tannleger og annet helsepersonell i begge sektorer ses på som en del av helsetjenesten og sikres det samme tilbudet om vaksinering som annet helsepersonell. Gitt de kriteriene som nå er gitt for vaksinering vil det på dette tidspunkt være aktuelt å vaksinere personellet på beredskapsklinikkene som behandler antatt smittede/smittede eller syke pasienter (punkt 2).
Vi håper dere tar med våre innspill i det videre arbeidet med dette.

- Vi forventer at FHI tar innspillene våre på alvor. Tannleger og annet tannhelsepersonell gjør en viktig jobb som en del av helsetjenesten og vi må derfor også inkluderes når helsepersonell skal prioriteres i vaksinekøen» sier president Camilla Hansen Steinum.

Sist oppdatert: 7. januar 2021