Ingen kutt i tannhelse i årets statsbudsjett

Bilde

Regjeringen la 7. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Budsjettet legger for første gang på flere år opp til en svak økning på tannhelsefeltet, og det er positivt, fastslår president Camilla Hansen Steinum.

Tilskudd og spesielle driftsutgifter på tannhelsefeltet utgjør 364 millioner, noe som er en økning på 6,4 % eller ca. 22 millioner fra i fjor. 15 millioner er øremerket TOO-prosjektet, som gir et samlet tilskudd på ca. 100 millioner til ordningen. 5 millioner skal gå til prisportalen www.hvakostertannlegen.no. Når det gjelder folketrygdens stønadsordning foreslås det en volumvekst på 1 %. Takstene foreslås økt med et gjennomsnitt på 3,2 %.

Det er i tillegg gledelig å se at det generelle helsebudsjettet foreslås økt med 18,6 mrd kroner, hvilket betyr en vekst på 8,4 %. Av dette er i underkant av 900 millioner en engangsbevilgning for å redusere ventetidene og ta igjen utsatte behandlinger som følge covid-19. Legeforeningen uttaler i sin pressemelding Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. at de ikke tror dette er nok for å ta igjen etterslepet i pasientbehandlingen, men er glade for at regjeringen ser behovet for mer merkantilt personell og bevilger 200 millioner til dette.

Digitalt løft
Budsjettet gir digitaliseringen i helse- og omsorgstjenesten et løft. Regjeringen foreslår å bevilge 189 millioner kroner til investeringer i nasjonale samhandlingsløsningene; kjernejournal, helsenorge.no og e-resept.

- Det er viktig at tannhelsetjenesten også inkluderes i denne satsingen, sier Steinum.

Lange ventetider for TOO pasienter
15 millioner kroner gis til styrking av det fylkeskommunale tilbudet til TOO pasienter. Til sammen er det budsjettert med 100 millioner til dette tilbudet. Det er viktig at dette tilbudet styrkes. I mange fylker er det lange ventelister, både for å komme inn til første vurderingssamtale og for oppstart av tverrfaglig behandling med psykolog og tannlege.

- NTF var kritiske til kuttet som kom i folketrygdens stønadsregelverk før dette tilbudet var tilstrekkelig bygget opp i offentlig sektor, og tallene viser at disse pasientene ikke har et godt nok tilbud i dag, sier Steinum.

En evaluering av tilbudet blir igangsatt i 2020 og evalueringsarbeidet foreslås videreført i 2021.

5 millioner til www.hvakostertannlegen.no
Prisportalen ble etablert i 2013 og skulle hjelpe befolkningen med informasjon om prisnivået på tannhelsetjenester ved å sammenligne priser mellom tilbydere. Forbrukerrådet stengte prisportalen 12. mai 2020 som følge av at stengninger og innskrenkninger i tannhelsetjenesten førte til manglende innrapportering av priser fra tannklinikkene i hele landet. I forslag til budsjett skriver Helse- og omsorgsdepartementen at «det er et mål å få portalen tilbake i ordinær drift, fornye tekniske løsninger og utvide portalen med priser på tannregulering. Det foreslås 5 mill. kroner til dette formålet».

I begrunnelsen skriver departementet at det antas at pandemien har medført økte priser og økt egenbetaling for pasientene. Som følge av innstrammingen i folketrygdens stønad til tannregulering, kan det også antas høyere prisnivå på tannregulering.

- NTF vil følge nøye med på dette arbeidet. Vi mener at det er store mangler ved portalen slik den er i dag og at det må gjøres vesentlige endringer hvis den skal være nyttig for befolkningen, sier Steinum.

Koronakonsekvenser
Privat og offentlig tannhelsetjeneste har hatt store tap av pasientinntekter som følge av nedsatt aktivitet pga. koronasituasjonen. Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere de økonomiske virkningene.

Privat tannhelsetjeneste har vært omfattet av den særskilte støtteordningen som regjeringen etablerte for bedrifter med vesentlig fall i omsetningen, der staten dekker store deler av bedriftens faste utgifter.

- Det var viktig at privat tannhelsetjeneste kom inn i den gruppen av bedrifter som ble stengt ned etter statlig pålegg, fordi de nasjonale anbefalingene fra midten av mars i realiteten innebar tilnærmet full stans i aktivitet ved mange tannklinikker. NTF mener at tannlegene også burde vært kompensert for lønnsutgifter som påløp, siden de ble pålagt å ha et akutt tjenestetilbud gjennom hele perioden. Vi arbeider videre med det, understreker Steinum.

Satsingsområder og prøveordning utsettes
Rapporten om styrking av norsk tannhelse som skal inneholde en totalgjennomgang basert på NOU’en «Det viktigste først» og Blankholmutvalgets arbeid utsettes.

Oppstart av prøveordningen med kommunalt ansvar for tannhelse utsettes også. Regjeringen påpeker at den offentlige tannhelsetjenesten bør få mulighet til å håndtere de direkte og indirekte konsekvensene av koronapandemien, og at tidspunktet for oppstart av forsøket bør utsettes til 2022.

Av ordninger og bevilgninger som videreføres er bl.a. prøveordningen med sykehusodontologi, styrking av ledelseskompetanse, multidisiplinær odontologi og lønn under spesialistutdanning til pedodontister.

Kamp om kjeveortopedi i 2019
NTF reagerte sterkt på fjorårets forslag til statsbudsjett da regjeringen foreslo å kutte tannhelsebudsjettet med nesten 90 millioner kroner, hvorav drøyt 50 millioner til kjeveortopedi. Kuttene kom midt i fagmiljøets arbeid med å gå gjennom takstene for å prioritere midlene, og statsråd Bent Høie provoserte ekstra da han gikk ut og kalte behandlingen kosmetisk. Utredningsarbeidet som NTF og Norsk kjeveortopedisk forening deltok i, gjorde likevel til at gjennomføringen av kuttene ble endret, og vi kom til enighet med Helsedirektoratet om nye kriterier for stønad til tannregulering. I og med at kuttene gir en gradvis effekt, og fordi 2020 har vært et unntaksår, er det likevel for tidlig å se effektene av det nye regelverket. Les mer i nettsaken "Tannlegeforeningen reagerer sterkt på tannhelsekuttene i statsbudsjettet" (publisert oktber 2019):

Les mer om statsbudsjettet 2021:

Sist oppdatert: 12. oktober 2021