Vedtekter Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi

Vedtatt av NFKARs generalforsamling 16.mars 2021, med umiddelbar ikrafttreden.

Last ned pdf av NFKARs vedtekter , 244.9 kB, åpnes i nytt vindu.

Foreningens navn er Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi, med initialene NFKAR.

Internasjonalt benevnes foreningen Norwegian Society of Maxillofacial Radiology, med initialene NSMFR.

Foreningen er et eget organ i den Den norske tannlegeforening (NTF), jf. NTFs vedtekter § 17.

Foreningens formål er å fremme fagdisiplinens utvikling samt å ivareta faglige, sosiale og økonomiske interesser for NFKARs medlemmer.

Foreningens organisasjonsnummer er 996 278 123.

Alle medlemmer må stille seg bak foreningens formål.

Medlemmer av NFKAR plikter å rette seg etter NTFs og NFKARs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler.

Medlemmer av NFKAR plikter på forespørsel å svare på spørsmål som angår sitt forhold til NTF.

NFKAR har følgende medlemskategorier:

5.1 Ordinære medlemmer
Som ordinære medlemmer av NFKAR opptas medlemmer av NTF med norsk autorisasjon som er godkjente spesialister i kjeve- og ansiktsradiologi eller som er spesialistkandidater i kjeve- og ansiktsradiologi ved en godkjent norsk institusjon for spesialistutdanning. Medlemmer av NFKAR som er pensjonistmedlem i NTF er ordinært medlem i NFKAR.

Ordinære medlemmer har stemmerett, talerett og forslagsrett og er valgbare til styret i foreningen. De kan foreslås av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger i dialog med NTF sentralt.
Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

5.2 Assosierte medlemmer
Spesialister i kjeve- og ansiktsradiologi som er passive medlemmer av NTF, andre tannleger, samt radiografer, medisinske fysikere og leger som jobber med kjeve- og ansiktsradiologi kan etter skriftlig søknad til NFKARs styre opptas som assosierte medlemmer.

Assosierte medlemmer har adgang til NFKARs møter og kurs. De har talerett og forslagsrett, men har ikke stemmerett eller rett til å stille til valg til styret.

Assosierte medlemmer bør være representert i foreningens interne utvalg og komiteer som behandler saker av særlig interesse for disse.

5.3 Æresmedlemmer
Til æresmedlemmer kan utnevnes:

 • Personer som foreningen ønsker å hedre for innsats til foreningens beste på faglige eller andre områder.
 • Personer som foreningen vil vise en særskilt heder.
 • Personer som har gjort seg særlig fortjent innen faget.

Æresmedlemmer utnevnes som følger:

Ethvert medlem kan sende inn forslag til æresmedlem. Begrunnet forslag om æresmedlemskap oversendes skriftlig til styret innen samme frist som for andre forslag til generalforsamlingen. Styret innstiller æresmedlemmer til generalforsamlingen. Generalforsamlingen utnevner æresmedlemmer med 2/3 flertall.

Æresmedlemmer er ordinært eller assosiert medlem uten kontingentplikt.

Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem av NFKAR har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen, jf. NTFs vedtekter § 40-5.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

Kontingent settes likt for alle medlemmer med mindre generalforsamlingen vedtar annet.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Kontingent for inneværende år må være betalt for å kunne stemme på generalforsamling og få medlemsrabatt på kursavgift når NFKAR er kursarrangør.

7.1. Innmelding
Enhver som ønsker å bli medlem av NFKAR må sende skriftlig søknad til foreningens styre om dette.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Æresmedlemskap gjelder fra dato for vedtak om utnevning som æresmedlem.

7.2 Utmelding
Utmelding av NFKAR skjer skriftlig til foreningens styre.

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem eller melder seg ut av NTF bortfaller retten til å være ordinært medlem av NFKAR. Medlemmet kan etter søknad til foreningens styre overføres til kategorien «assosierte medlemmer».

8.1 Strykning
Unnlater et medlem å betale medlemskontingent etter gjentatte purringer, kan foreningens styre påfølgende år treffe vedtak om at vedkommende blir strøket som medlem av NFKAR.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.

8.2 Eksklusjon
Dersom et NTF-medlem er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler kan NTFs hovedstyre, med 2/3 flertall, ekskludere medlemmet, jf. NTFs vedtekter § 48.

Vilkårene for eksklusjon fra NFKAR av ordinært medlem eller assosiert medlem som er medlem av NTF sammenfaller med vilkårene for eksklusjon fra NTF, jf. NTFs vedtekter § 48. Styret i NFKAR kan overfor NTFs hovedstyre innstille på eksklusjon fra NTF av medlemmer som de mener oppfyller kravene for eksklusjon fra spesialistforeningen. Styret i NFKAR overlater til NTFs hovedstyre å avgjøre om vilkårene for eksklusjon i NTF er oppfylt.

Et ordinært medlem som er fratatt sin autorisasjon som spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi, men som ellers ikke fyller vilkårene for eksklusjon i NTFs vedtekter § 48, kan ekskluderes fra NFKAR med 2/3 flertall i NFKARs styre.

Assosierte medlemmer som ikke er medlem av NTF kan NFKAR-styret med 2/3 flertall treffe vedtak om å ekskludere dersom kravene for eksklusjon fra NFKAR er oppfylt. Vilkår for eksklusjon er grove brudd på pkt. 4 Medlemmenes plikter og/eller dersom medlemmet har blitt fratatt autorisasjon eller lisens som tannlege/tannlegespesialist, radiograf eller lege/legespesialist. Før beslutning fattes skal uttalelse fra medlemmet være innhentet.

Gjenopptagelse som ordinært eller assosiert medlem i NFKAR kan med 2/3 flertall vedtas av NFKARs styre når søkeren er medlem eller er blitt gjenopptatt som medlem i NTF.

Gjenopptagelse av ekskludert assosiert medlem som ikke er medlem av NTF kan bare tillates hvis grunnlaget for eksklusjon var tap av autorisasjon og vedkommende har fått autorisasjonen tilbake.

NFKAR har følgende organer og tillitsverv:

 1. Generalforsamling
 2. Styre
 3. Et medlem som skal revidere årsregnskapet før det sendes til styret for godkjennelse
 4. Valgkomité
 5. Stedfortreder for leder i Tannlegespesialistenes Fellesorganisasjon (TSF)
 6. Trygdekomité
 7. Kurskomité

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet
Generalforsamlingen er NFKARs høyeste organ.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt og halve styret og minst fem andre medlemmer er til stede. Det skal ved behov tilrettelegges for digital deltakelse på generalforsamlingen også når denne avholdes fysisk.


10.2 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen har følgende oppgaver:

 1. Gjennomgå styrets signerte årsberetning. Eventuelle korrigeringer noteres i referatet fra generalforsamlingen.
 2. Kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter.
 3. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 4. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode, med eventuelle endringer.
 5. Velge
  • Ordstyrer (ved styreleders forfall) og referent (ved styresekretærs forfall)
  • To personer som skal underskrive referatet (kan ikke er styremedlemmer)
  • Styret
  • Medlem som skal revidere årsregnskapet
  • Valgkomité
  • Komiteer som fremgår av pkt. 14
  • Stedfortreder for leder i Tannlegespesialistenes Fellesorganisasjon (TSF)
  • Styremedlem som skal være stedfortreder for leder i NTFs Representantskap
 6. Utnevne eventuelle æresmedlemmer.
 7. Behandle andre saker som fremgår av dagsorden.
 8. Opprette ulike komiteer for å underlette styrets arbeid.

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen

 1. Tidspunkt for generalforsamling
  Ordinær generalforsamling avholdes hvert år, før utgangen av årets andre kvartal.

 2. Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og utsending av saksliste
  Ethvert medlem i NFKAR kan legge frem saker for behandling på generalforsamlingen.

  Styret skal skriftlig varsle medlemmene om dato for møtet og om fristen for innlevering av saker som ønskes behandlet senest 8 uker før generalforsamlingen. Fristen for innlevering av saker skal være senest 6 uker før generalforsamlingen. Sakene må innleveres skriftlig til styret.

  Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på generalforsamlingen.
  Styret innkaller til generalforsamling. Møteinnkallingen må være sendt medlemmene minst 2 uker før møtet.

  Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen:
  1. Dagsorden.
  2. Referat fra forrige generalforsamling.
  3. Styrets signerte årsberetning
  4. Styregodkjent og signert regnskap for foregående år.
  5. Budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode.
  6. Beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling.
  7. Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, samt valgkomiteens innstilling.
  8. Eventuelle forslag til æresmedlemmer.

 3. Møteledelse og referat
  NFKARs styreleder leder generalforsamlingsmøtet. Ved styreleders forfall velges møteleder av generalforsamlingen.

  Det skal skrives referat fra generalforsamlingen. Styrets sekretær er referent. Ved sekretærs forfall velges referent av generalforsamlingen. Referatet skal underskrives av to medlemmer som generalforsamlingen velger, i tillegg til referenten.

  Referatet gjøres tilgjengelig for NFKARs medlemmer snarest mulig etter generalforsamlingen og fremlegges også til orientering på neste års generalforsamling.

 4. Valg og stemmegivning
  Kun ordinære medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen.

  Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i vedtektene.
  Valg og avstemninger skal skje skriftlig dersom 1/3 av de stemmeberettigede krever det, eller annet er bestemt i vedtektene.

  Valg av styremedlemmer gjelder for to år. Alle styremedlemmer bør ikke være på valg samme år. Valg av leder skjer separat og skriftlig, resten av styret konstituerer seg selv ved valg av nestformann, kasserer og sekretær.

  Øvrige valg foregår skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til vervet.

  Valg av varamedlemmer til styret, medlem som skal revidere årsregnskapet, medlemmer til valgkomiteen og medlemmer til komiteer gjelder for ett år.

  Gjenvalg er mulig for alle verv. Valgene gjelder umiddelbart etter at møtet er hevet.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når

 • 2/3 deler av styret finner det nødvendig, eller
 • et alminnelig flertall av foreningens ordinære medlemmer har fremsatt skriftlig og begrunnet krav om dette overfor styret.

Innkalling til møtet må sendes ut med minst 2 ukers varsel, vedlagt dagsorden og saksdokumenter.
En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden ved innkalling.

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig når halve styret og minst fem andre medlemmer er til stede. Det skal ved behov tilrettelegges for digital deltakelse på generalforsamlingen også når denne avholdes fysisk.

12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene
Styret til NFKAR skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene, fortrinnsvis i et fysisk eller digitalt medlemsmøte.

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden
Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har NFKARs ordinære medlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

12.3 NFKARs representant til representantskapet
NFKAR møter på NTFs representantskap ved sin leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder. Kun styremedlemmer med autorisasjon som spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi kan velges som leders stedfortreder til NTFs representantskap.

Dersom både leder og dennes stedfortreder er hindret fra å møte, kan styret velge hvilket styremedlem som møter i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes til NTFs sekretariat.

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning
NFKAR kan ikke gi representanten bundet mandat.

Representanten kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning i NFKAR.

Representanten plikter, etter anmodning, å avgi beretning for NFKAR fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak.

13.1 Styrets oppgaver
Styret har følgende oppgaver:

 1. Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.
 2. Representere foreningens medlemmer overfor NTF sentralt. Styrets medlemmer, eller noen som opptrer på fullmakt fra styret, skal ikke uttale seg utad på NFKARs vegne i saker som kan få betydelig offentlig interesse uten først å ha drøftet saken med NTFs president eller generalsekretær. Innholdet i slike uttalelser bør ikke stå i motsetning til NTFs offisielle politikk, eller vedtak fra NTFs representantskap eller hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 19-3.
 3. Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre.
 4. Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i NFKAR.
 5. Holde foreningens medlemsregister oppdatert.
 6. Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.
 7. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når NTFs hovedstyre ber om det.
 8. Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.
 9. Godkjenne og signere NFKARs reviderte årsregnskap med noter og årsberetning.
 10. Utarbeide forslag til NFKARs budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode.
 11. Behandle innkomne saker fra medlemmer i NFKAR.
 12. Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 13. I god tid kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomiteen kan fremme forslag på kandidater til ulike verv som skal velges av generalforsamlingen.
 14. Avgi årsberetning om foreningens virksomhet, og legge frem revidert, godkjent og signert regnskap samt forslag til budsjett for kommende budsjettperiode for generalforsamlingen.
 15. Legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud.
 16. Arrangere minst ett medlemsmøte eller medlemskurs i året. Innkalling til møtene med program skal sendes ut minst 12 uker i forkant. Det skal føres referat fra møtene dersom det skal treffes vedtak eller styret ønsker det.
 17. Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i NFKAR.
 18. Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra NFKARs styre/evt. andre organer til saker som ønskes behandlet av representantskapet.
 19. Fremlegge for medlemmene de saker som skal behandles av representantskapet, fortrinnsvis i fysisk eller digitalt møte. Leders stedfortreder på representantskapsmøtet blir valgt på generalforsamlingen.
 20. Behandle forslag om og komme med innstilling til æresmedlemmer.
 21. Årlig oversende NFKARs signerte årsberetning til orientering til NTF.

13.2 Styrets sammensetning og valg
NFKAR ledes av et styre som består av følgende medlemmer:

 1. Leder
 2. Nestleder
 3. Sekretær
 4. Kasserer

Nestleder er stedfortreder for leder. For de øvrige valgte styremedlemmene velges 2 varamedlemmer, 1. og 2. varamedlem. Varamedlem trer inn som fast medlem ved permanent forfall i styret.

NFKARs styremedlemmer velges på generalforsamlingen av foreningens ordinære medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Kun ordinære medlemmer kan velges inn i styret og kun godkjente spesialister i kjeve- og ansiktsradiologi kan inneha rollene som leder og nestleder.

Valg av leder skjer separat og skriftlig på generalforsamlingen. Resten av styret konstituerer seg selv ved valg av nestleder, sekretær og kasserer.

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet
Styret bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er til stede.
Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene. Hvis det ved votering i styret kommer til stemmelikhet, har lederen dobbeltstemme.
Det skal føres referat fra styremøtene.

13.4 Habilitetsregler
For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så langt de passer. Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse svekkes, kan medføre inhabilitet. Ved vurderingen av om det foreligger andre særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende styremedlem eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til.

Et medlem av styret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg inhabil. Hvis et medlem fratrer, trer et varamedlem inn i vedkommende medlems sted.

13.5 Regnskap
Kasserer har ansvar for at foreningens regnskap blir ført.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet skal gjennomgås av det medlem av foreningen som er valgt til å revidere årsregnskapet. Denne tillitsvalgte velges på generalforsamlingen for et år av gangen.
Revidert årsregnskap skal styrebehandles påfølgende år før innkalling til generalforsamlingen sendes medlemmene.

Styregodkjent og signert årsregnskap forelegges generalforsamlingen til orientering og for kommentarer.

13.6 Signaturrett
Leder og et annet styremedlem (ikke kasserer) kan i fellesskap forplikte NFKAR ved sine underskrifter. Styret bestemmer hvilke styremedlemmer som skal ha prokura.

13.7 Ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde
Leder innkaller til og leder foreningens møter, og utarbeider sammen med styret det faglige programmet for medlemsmøtene. Leder representerer NFKAR utad og signerer skriftlig kommunikasjon (digital og fysisk).

Nestleder er stedfortreder for leder. Sekretær holder foreningens medlemsliste oppdatert, er ansvarlig for utsendelse av møteinnkallinger med program, og fører referat fra styremøter og medlemsmøter.

Sekretær er også ansvarlig for å arkivere referater fra styre- og medlemsmøter, foreningens korrespondanse eksternt og med NTF sentralt samt foreningens reviderte og styregodkjente regnskap.

Kasserer har ansvar for at foreningens regnskap blir ført. Ved bruk av ekstern regnskapsfører er kasserer ansvarlig for løpende å oversende alle bilag for regnskapsåret til regnskapsfører.

Kasserer skal også innkreve alle foreningens fordringer, herunder medlemskontingent og kursavgifter, og betale fakturaer signert av ansvarlig bestiller. Kasserer skal utarbeide budsjett- og kontingentforslag for kommende budsjettperiode og sørge for at revidert, styregodkjent og signert årsregnskap forelegges for generalforsamlingen og oversendes til orientering til NTF sentralt.

Generalforsamlingen kan vedta at NFKAR skal ha ulike komiteer for å underlette styrets arbeid. Antall medlemmer i hver komité avgjøres av generalforsamlingen.

Komitémedlemmene innstilles av valgkomiteen og velges av generalforsamlingen.

Komiteene bør ha minst ett styremedlem som komitémedlem, for å sikre enkel og fortløpende kommunikasjon mellom komiteene og styret.

Resultat av komiteenes arbeid må godkjennes av styret. Komiteene skal føre referat fra møter og resultatet av arbeidet føres inn i foreningens årsberetning.

14.1 Høringskomité
NFKAR har en høringskomité med fortrinnsvis tre medlemmer som velges på generalforsamlingen. Komiteen gir muntlig referat på generalforsamling om komiteens arbeid.

Høringskomiteen skal på oppdrag fra styret bidra til høringssvar eller utarbeide forslag til endringer i regelverk som angår spesialistenes arbeid. Styret i NFKAR videreformidler foreningens synspunkter til NTF sentralt og samarbeider med NTF sentralt ved utarbeidelse av høringsuttalelser fra NTF

14.2. Kurskomité
NFKAR holder fagspesifikt medlemsmøte annen hvert år. I forbindelse med dette er det mulighet for å velge tre - fire ordinære medlemmer til kurskomité. Kurskomiteen bistår og arbeider på mandat fra styret med valg av foredragsholdere og praktisk planlegging. Leder informerer muntlig på generalforsamling samt til styret om arbeidet i komiteen.

15.1 Valgkomiteens sammensetning og valg
Valgkomiteen består av en leder og to andre ordinære medlemmer, fortrinnsvis med geografisk spredning. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig inneha styreverv i foreningen eller velges til å revidere foreningens regnskap.

Valgkomiteen velges direkte av generalforsamlingen. Ethvert medlem i NFKAR kan foreslå medlemmer til valgkomiteen. Forslagene sendes til styret som skal forelegge dem for generalforsamlingen. Dersom det ikke innkommer forslag på tilstrekkelig antall kandidater er styret forpliktet til å fremsette ytterlige forslag på medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer velges for ett år fra NFKARs generalforsamling, med mulighet for gjenvalg.

15.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver
Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge vedtektene skal velges av generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan overfor valgkomiteen fremme forslag på styremedlemmer innen en på forhånd fastsatt frist. NFKARs styre skal i god tid kunngjøre fristen for medlemmene.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet dersom det er kommet inn flere navn som har akseptert kandidaturet til samme verv, og inneholde navn på de kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle innkomne forslag til kandidater i ulike verv.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges for styret senest 4 uker før generalforsamlingen, slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med generalforsamlingssakene.

Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter og er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede/deltar i behandlingen. Det skal føres protokoll fra møtene. Likevel skal valgkomiteens diskusjoner om kandidater til ulike verv behandles konfidensielt. Valgkomiteens beslutninger må være enstemmige.

I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelde.

Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes styret senest 8 uker før generalforsamlingen.

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen beslutter et annet ikrafttredelsestidspunkt.

Vedtektsendringer skal forelegges for NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 19-2.

Oppløsning av foreningen kan vedtas av generalforsamlingen og forutsetter 3/4 flertall av de tilstedeværende på generalforsamlingen.

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet.

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er satt for øvrige saker som ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt. 10 og 11.

Styret skal sette forslaget om oppløsning på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger innenfor foreningens formål. Hvilket tiltak avgjøres med alminnelig flertall av siste generalforsamling.

Sist oppdatert: 6. april 2021