Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Vedtekter Norsk Endodontiforening

Endringer vedtatt av NEFs generalforsamling 27.10.2023, med umiddelbar ikrafttreden.

Last ned pdf av NEFs vedtekter , 337.4 kB, åpnes i nytt vindu.

Foreningens navn er Norsk Endodontiforening (NEF).

Internasjonalt benevnes foreningen Norwegian Endodontic Society (NES)

Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF), jf. NTFs vedtekter § 17.

Spesialistforeningen skal ivareta sine medlemmers interesser i tråd med NTFs formål. Utover dette er foreningens formål å fremme utvikling av faget endodonti innen forskning, undervisning og behandling.

Foreningens organisasjonsnummer er 989156322.

Medlemmer av Norsk Endodontiforening plikter å rette seg etter NTFs og spesialistforeningens vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler.
Medlemmer av spesialistforeningen plikter på forespørsel å svare på spørsmål som angår sitt forhold til NTF.

Endret pr. 27. oktober 2023

Spesialistforeningen har følgende medlemskategorier:

5.1 Ordinære medlemmer
Som ordinære medlemmer av spesialistforeningen opptas ordinære medlemmer av NTF som er godkjente spesialister eller spesialistkandidater i endodonti.

Ordinære medlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender og er valgbare til spesialistforeningens styre.

Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

5.2 Pensjonistmedlemmer
Som pensjonistmedlemmer av spesialistforeningen opptas pensjonistmedlemmer av NTF som er godkjente spesialister i endodonti.

Pensjonistmedlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender og er valgbare til spesialistforeningens styre.

Pensjonistmedlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

5.3 Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer av Norsk Endodontiforening kan utnevnes personer som foreningen ønsker å hedre for innsats til foreningens beste på faglige eller andre områder.

Forslag rettes til styret som har beslutningsmyndighet og beslutningen skal refereres for generalforsamlingen.

Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller pensjonistmedlem av spesialistforeningen har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen, jf. NTFs vedtekter § 40-5.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år og settes likt for alle medlemmer med mindre generalforsamlingen vedtar annet. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

7.1 Innmelding
Enhver som ønsker å bli medlem av spesialistforeningen må sende skriftlig søknad til foreningens styre om dette.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Æresmedlemskap gjelder fra dato for vedtak om utnevning som æresmedlem.

7.2 Utmelding
Utmelding av spesialistforeningen skjer skriftlig til foreningens styre.

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem bortfaller retten til å være ordinært medlem eller pensjonistmedlem av spesialistforeningen. Medlemmet kan etter søknad til foreningens styre overføres til kategorien «assosierte medlemmer».

8.1 Strykning
Unnlater et medlem å betale årets medlemskontingent etter gjentatte purringer, kan foreningens styre treffe vedtak om at vedkommende blir strøket som medlem av spesialistforeningen. Strykning kan tidligst skje 1 måned etter at vedkommende er varslet skriftlig om dette.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.

8.2 Eksklusjon
Vilkårene for eksklusjon er de samme som gjelder for NTFs medlemmer, jf. NTFs vedtekter § 48. Det overlates til NTFs hovedstyre å avgjøre om vilkårene for eksklusjon er oppfylt.

Spesialistforeningen har følgende organer og tillitsverv:

 1. Generalforsamling
 2. Styre
 3. Et medlem som skal revidere årsregnskapet før det sendes styret til godkjennelse.
 4. Valgkomité

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet
Generalforsamlingen er spesialistforeningens høyeste organ.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Medlemmene kan ikke gi andre medlemmer fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse.

10.2 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen har følgende oppgaver:

 1. Gjennomgå styrets signerte årsberetning.
 2. Eventuelt kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter.
 3. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 4. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode.
 5. Velge
  - Styret
  - Medlem som skal revidere årsregnskapet
  - Valgkomité
 6. Behandle andre saker som fremgår av dagsorden.
 7. Behandle representantskapssaker tilsendt fra NTFs hovedstyre, dersom disse ikke gjennomgås i et eget medlemsmøte eller på annen måte.

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen

 1. Tidspunkt for generalforsamling
  Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i siste halvdel av oktober/første halvdel av november.

 2. Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og utsending av saksliste
  Ethvert medlem i spesialistforeningen kan legge frem saker for behandling på generalforsamlingen.
  Styret skal skriftlig varsle medlemmene om dato for møtet og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet senest 2 måneder før generalforsamlingen.
  Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på generalforsamlingen.
  Styret innkaller til generalforsamling. Møteinnkallingen må være sendt medlemmene minst 4 uker før møtet.

  Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen:
  1. Dagsorden.
  2. Referat fra forrige generalforsamling.
  3. Styrets signerte årsberetning
  4. Styregodkjent og signert regnskap for foregående år.
  5. Budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode.
  6. Beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling.
  7. Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, samt valgkomiteens innstilling.

 3. Møteledelse og referat
  Spesialistforeningsleder leder generalforsamlingsmøtet.
  Det skal skrives referat fra generalforsamlingen. Ved møtets åpning utpeker møteleder referent etter forslag fra møtedeltakerne.
  Referatet skal underskrives av to medlemmer som generalforsamlingen velger, i tillegg til referenten. Referatet gjøres tilgjengelig for spesialistforeningens medlemmer snarest mulig etter generalforsamlingen og fremlegges også til orientering på neste års generalforsamling.

 4. Valg og stemmegivning
  Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer har stemmerett på generalforsamlingen.
  Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i vedtektene.
  Valg og avstemninger skal skje skriftlig bare dersom minst 1/3 av de stemmeberettigete krever det, med mindre annet er bestemt i vedtektene.Valget gjelder for to år og gjelder fra førstkommende årsskifte.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når:
- styret finner det nødvendig, eller
- et flertall av foreningens medlemmer har fremsatt skriftlig og begrunnet krav om dette overfor styret.

Innkalling til møtet må sendes ut med minst 3 ukers varsel, vedlagt dagsorden og saksdokumenter.

En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden ved innkalling.

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.

12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene
Spesialistforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene, fortrinnsvis i et medlemsmøte.

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden
Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har spesialistforeningens ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

12.3 Spesialistforeningens representanter til representantskapet
Spesialistforeningens leder, eller nestleder som dennes stedfortreder, skal møte fra Norsk Endodontiforening på representantskapet.

Er leder forhindret fra å møte på representantskapet, møter nestleder i dennes sted.
Dersom både leder og nestleder er hindret fra å møte, kan styret velge hvilket styremedlem som møter i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes til NTFs sekretariat.

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning
Spesialistforeningen kan ikke gi representanten bundet mandat.*

Representanten kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning i spesialistforeningen.

Representanten plikter, etter anmodning, å avgi beretning for spesialistforeningen fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak.

* Endret pr. 27. oktober 2023

13.1 Styrets oppgaver
Styret har følgende oppgaver:

 1. Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.
 2. Representere foreningens medlemmer overfor NTF sentralt.
 3. Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre.
 4. Å kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i spesialistforeningen.
 5. Holde foreningens medlemsregister oppdatert.
 6. Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.
 7. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det.
 8. Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.
 9. Godkjenne og signere spesialistforeningens reviderte årsregnskap med noter og årsberetning.
 10. Utarbeide forslag til spesialistforeningens budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode.
 11. Behandle innkomne saker fra medlemmer i spesialistforeningen.
 12. Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 13. I god tid kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomitéen kan fremme forslag på kandidater til ulike verv som skal velges av generalforsamlingen.
 14. Avgi årsberetning om sin virksomhet, og legge frem revidert, godkjent og signert regnskap samt forslag til budsjett for kommende budsjettperiode for generalforsamlingen.
 15. Legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud.
 16. Arrangere medlemsmøter. Innkalling til møtene med program skal sendes ut minst 4 uker i forkant. Møtene ledes av spesialistforeningsleder. Det skal føres referat fra møtene og styrets sekretær fungerer som referent.
 17. Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i spesialistforeningen.
 18. Innen 1. mai oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra spesialistforeningens styre/evt. andre organer til saker som ønskes behandlet av representantskapet.
 19. Fremlegge for medlemmene de saker som skal behandles av representantskapet, fortrinnsvis i møte.
 20. Foreslå og ha beslutningsmyndighet i utnevnelse av æresmedlemmer.
 21. Årlig gi innberetning til NTFs sekretariat om spesialistforeningens virksomhet, og oversende spesialistforeningens signerte årsregnskap til orientering.
 22. Fordele oppgaver som representasjon i internasjonale spesialistforeninger og tildeling av hederstegn.

13.2 Styrets sammensetning og valg
Spesialistforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer:

 1. Leder
 2. Nestleder
 3. Sekretær
 4. Kasserer
 5. 2 varamedlemmer

Nestleder er stedfortreder for leder. For de øvrige valgte styremedlemmene velges 2 varamedlemmer, 1. og 2. varamedlem. Varamedlemmet trer inn som fast medlem ved permanent forfall.

Spesialistforeningens styremedlemmer velges på generalforsamlingen av foreningens ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer kan velges inn i styret.

Valgene gjelder for to år av gangen, og gjelder fra førstkommende årsskifte.

Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall og foregår skriftlig bare dersom det er flere enn en kandidat til vervet.*

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet
Styret bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Det skal føres referat fra styremøtene.

13.4 Habilitetsregler
For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så langt de passer. Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse svekkes, kan medføre inhabilitet. Ved vurderingen av om det foreligger andre særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende styremedlem eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til.

Et medlem av styret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg inhabil. Hvis et medlem fratrer, trer et varamedlem inn i vedkommende medlems sted.

13.5 Regnskap
Kasserer har ansvar for at foreningens regnskap blir ført.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet skal gjennomgås av et medlem av foreningen som er valgt til å revidere årsregnskapet. Denne/disse tillitsvalgte velges på generalforsamlingen for to år av gangen.

Revidert årsregnskap skal styrebehandles senest innen utgangen av mai påfølgende år.

Styregodkjent og signert årsregnskap forelegges generalforsamlingen til orientering og for kommentarer.

13.6 Signaturrett
Spesialistforeningsleder og et annet styremedlem kan i fellesskap forplikte spesialistforeningen ved sine underskrifter. Styret bestemmer hvilke styremedlemmer som skal ha prokura. Kasserer tildeles kun prokura.

13.7 Ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde
Leder innkaller til og leder foreningens møter, og utarbeider sammen med styret det faglige programmet for medlemsmøtene. Leder representerer spesialistforeningen utad og signerer skriftlig kommunikasjon (digital og fysisk).

Nestleder er stedfortreder for leder.

Sekretær holder foreningens medlemsliste oppdatert, er ansvarlig for utsendelse av møteinnkallinger med program, og fører referat fra styremøter og medlemsmøter. Sekretær er også ansvarlig for å arkivere referater fra styre- og medlemsmøter, foreningens korrespondanse eksternt og med NTF sentralt samt foreningens reviderte og styregodkjente regnskap.

Kasserer har ansvar for at foreningens løpende regnskap blir ført. Ved bruk av ekstern regnskapsfører er kasserer ansvarlig for løpende å oversende alle bilag for regnskapsåret til regnskapsfører. Kasserer skal også innkreve alle foreningens fordringer, herunder medlemskontingent og kursavgifter, og betale fakturaer signert av ansvarlig bestiller. Kasserer skal utarbeide budsjett- og kontingentforslag for kommende budsjettperiode og sørge for at revidert, styregodkjent og signert årsregnskap forelegges for generalforsamlingen og oversendes til orientering til NTF sentralt.

* Endret pr. 27. oktober 2023

Ved behov for opprettelse av ulike utvalg, nemnder eller komiteer, står styret fritt til å oppnevne aktuelle representanter.

15.1 Valgkomiteens sammensetning og valg
Valgkomitéen består av en leder og 2 medlemmer. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig inneha andre verv i foreningens organer som velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen velges direkte av generalforsamlingen. Ethvert medlem i spesialistforeningen kan foreslå medlemmer til valgkomiteen. Forslagene sendes til styret som skal forelegge dem for generalforsamlingen. Dersom det ikke innkommer forslag på tilstrekkelig antall kandidater er styret forpliktet til å fremsette ytterlige forslag på medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer velges for to år fra førstkommende årsskifte.

Siden det ikke velges vararepresentanter til valgkomiteen, vil valgkomiteen ved permanent forfall arbeide i redusert størrelse til neste periode. Valgkomiteens resterende medlemmer kan, dersom de anser det nødvendig, anmode styret om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å foretas suppleringsvalg av nytt medlem til valgkomiteen.*

15.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver
Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge vedtektene skal velges av generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan overfor valgkomitéen fremme forslag på kandidater til alle verv som skal besettes innen en på forhånd fastsatt frist.* Spesialistforeningens styre skal i god tid kunngjøre fristen for medlemmene.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og relevante opplysninger om, de kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle innkomne forslag til kandidater i ulike verv.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges for styret senest 4 uker før generalforsamlingen, slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med generalforsamlingssakene.

Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når to medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene.

* Endret pr. 27. oktober 2023

I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelde.

Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes styret senest 6 uker før generalforsamlingen.*

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen beslutter et annet ikrafttredelsestidspunkt.

Vedtektsendringer skal forelegges for NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 19-2.

* Endret pr. 27. oktober 2023

Oppløsning av foreningen kan vedtas av generalforsamlingen og forutsetter 3/4 flertall av de tilstedeværende på generalforsamlingen.

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet.

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er satt for øvrige saker som ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt. 10 og 11. Styret skal sette forslaget om oppløsning på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger innenfor foreningens formål.

Sist oppdatert: 15. februar 2024