Studiebarometeret 2020 er publisert

Bilde

Årets studiebarometer gir innsyn i koronakonsekvensene for studentene. Studentene rapporterer om mindre motivasjon og mer ensomhet, men er fremdeles fornøyd med studiene.

Studiebarometeret gjengir informasjon om opplevd studiekvalietet. I undersøkelsen for 2020 ble det også stilt spørsmål om koronasituasjonen.

Resultatene for 2020 viser i all hovedsak at studentene er omtrent like fornøyde med studiekvaliteten sammenlignet med 2019. På tross av at koronapandemien medførte betydelige endringer i 2020, viser resultatene at norske studenter overordnet sett er fornøyde med studieprogrammet de går på, selv om rundt 70 prosent erfarte at undervisningstilbudet enten ble noe (45 prosent) eller betydelig (29 prosent) redusert etter 12. mars. 72 prosent var også enige i påstanden «jeg ville ha lært mer hvis jeg kunne ha vært fysisk til stede på lærestedet».

Odontologi skiller seg ikke vesentlig fra snittet på de fleste indeksene, men ligger litt over gjennomsnittet på totalscore (4,2 for odontologi vs 4 for hele undersøkelsen). På undervisning, tilbakemeldinger og læringsmiljø ligger odontologi på snittet for undersøkelsen.

Det største avviket finner vi på relevans og tilknytning til arbeidslivet (her scorer odontologi 3,6 mens snittet er på 3,1), engasjement (4 i snitt for odontologi vs 3,6 for totalen), og sist, men ikke minst på tidsbruk. Mens snittet i undersøkelsen ligger på 33,9 t i uka, svarer odontologistudentene at de bruker henholdsvis 50,9 (UiO), 48 (UiB) og 44,8 (UiT) timer i uka på studier, inkludert egenstudier.

Figuren under viser en sammenlikning av de oodontologiske lærestedene på et utvalg av punktene i undersøkelsen:

statistikk studiebarometeret

Illustrasjon: www.studiebarometeret.no

Om studiebarometeret

Den nasjonale studentundersøkelsen utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen ble gjennomført for åttende gang høsten 2020. Om lag 30 000 studenter fra så godt som alle norske universiteter og høyskoler deltok i undersøkelsen. 154 odontologistudenter deltok i undersøkelsen i 2020.

For mer informasjon se www.studiebarometeret.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. 

Last ned hele rapporten fra www.nokut.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 26. oktober 2021