Referat fra generalforsamling i NTTF

Bilde

Foto: Niklas Angelus

18.10.2019, Scandic Stiklestad

23 deltakere (24 ved møtets slutt)

 1. Dagsorden.
  Godkjent uten anmerkninger

 2. Innkalling.
  Godkjent uten anmerkninger

 3. Valg av møteleder og referent.
  Niklas Angelus ble foreslått som møteleder og Hanna Summerfield Myhre til referent. Kyrre Aas Hustad og Ida Brenne Lundh ble foreslått til å underskive protokollen. Ingen øvrige forslag.

 4. Godkjenning av regnskap 01.01.2018-31.12.2018.
  Regnskapet ble oppsummert ut fra det som har vært publisert i ”Speilet” med et driftsresultat på – 7280 kr. Underskuddet i 2018 kan skyldes færre deltakere på årsmøtet i 2018 samt manglende innbetalte kontingenter. NTTF har sendt følgende oversendelsesforslag: Ikke betalt kontingent til lokalforening tilsvarer ikke betalt kontingent til NTF og kan gi samme følger som ikke betalt kontingent til NTF eks. utmeldelse av foreningen. Kommentar til regnskap: Kursdeltakelse på NTTFs kurs ser ut til å være viktig for foreningens økonomi. I år var det færre utstillere på generalforsamling enn ved årsmøtekurs i fjor. Å besøke utstillere/ stand kan gjøre det mer attraktivt for utstillerne å delta på for eksempel årsmøtekurs. Godkjent ut fra foreliggende opplysninger.

 5. Budsjett for 2019.
  Der er budsjettert med et resultat på 6495 kr. Dersom det er muligheter for det vil en forsøke å modernisere/ digitalisere NTTFs logo

 6. Årsberetninger:
  Styrets årsberetning er gjengitt i Speilet og ble ikke ytterligere gjennomgått på nytt. Kurskomiteens årsberetning er også gjengitt i Speilet. - Klagenemnda kunne informere om én behandlet sak. Det har vært få behandlete saker hos klagenemnda grunnet NPE.

 7. Valg:
  Organisasjonsfondet ble ikke lagt ned ved forrige generalforsamling, men redusert. Det er derfor valgt inn medlemmer til organisasjonsfondet. Fortsatt er Wenche Stavvik (NTF sentralt) kasserer. Sentralt arbeides det med en kassererordning for lokalforeninger. Marcos Friedl har gått ut av valgkomiteen, nytt valg av valgkomiteen blir neste år. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

  Leder: Niklas Angelus
  Kasserer: NTF
  Sekretær: Hanna Summerfield Myhre
  UTV-medlem: Stein Tessem Oppnevnt av tannleger i DOT
  Valgnemnd: Bjørnar Hafell (Velges 2020)
  Valgnemnd: Sandra Pedanou (Velges 2020)
  Organisasjonsfondet: Anne Marie Veie Sandvik
  Organisasjonsfondet: William Kristiansen
  Organisasjonsfondet: Anne Lise Galtvik
  Organisasjonsfondet: Kirsti Årøen Lein
  Vara org. fond: Endre Romstad
  Vara org. fond: Frank Bilstad
  Revisor: Joakim Breistrand
  Revisor: Bjørn Kvaran
  Kollegahjelp: Utpekes av styret
  Kollegahjelp: Utpekes av styret
  Klagenemnd: Stein Tessem
  Klagenemnd: Anette Opland Hals
  Klagenemnd: Marit Nielsen Jessen
  Vara klagenemnd: Tor Eriksen
  Vara klagenemnd: Elisabeth Sæther
  Kursnemnd: Greger Fostad
  Kursnemnd: Ida Brenne Lundh
  Kursnemnd: Kyrre Aas Hustad
  Nettredaktør: Niklas har tatt seg av Speilet. Kyrre styrer facebook-gruppen.

 8. Valg av utsendinger til NTFs Representantskapsmøte 2019.
  Niklas Angelus, Stein Tessem og Hanna Summerfield Myhre ble valgt. Det ble foreslått at NTTF ev. kan sende øvrige medlemmer til Representantskapsmøte (uten at disse vil være tale- eller stemmeberettiget) for opplæring.

 9. Presentasjon av representantskapssaker ved NTFs hovedstyrerepresentant
  Ralf Husebø. Han informerte blant annet om revisjon av vedtekter, forandringer ved obligatorisk etterutdanning, arbeidsprogram, policydokumenter og prinsipprogram.

 10. Fastsettelse av medlemskontingent
  Medlemskontingenten ble vedtatt til å være uendret.

 11. Eventuelt
  - Erfaringer med den nye vaktordningen: Generelt synes medlemmene at vaktdistriktet er stort og at inndelingen var bedre før. Det er fortsatt stor forskjell i antall pasienter pr. vakt. Dette er uforutsigbart. Det har ikke kommet mange tilbakemeldinger fra pasienter angående lang kjørevei, men noen tilbakemeldinger angående åpningstiden. Det har også kommet tilbakemelding fra enkelte legevakter om at de synes åpningstidene til vakten er kort.

  - Vedtektsendring: Paragraf 7 ”Styreperioden er 2 år. Regnskapet avsluttes 30/09 det året det er generalforsamling.” er vedtatt endret til ”Styreperioden er 2 år. Regnskapet avsluttes 31/12 og godkjennes på årsmøtet. Generalforsamling avholdes hvert annet år.”

  - NAV ønsker å opprette kurs for å utdanne flere autoriserte tannhelsesekretærer. NAV har vært i kontakt med NTTF. Her er det spørsmål om hvor mange klinikker som er villige til å ha sekretærer i opplæring. Det er også aktuelt for våre medlemmer å ev. bidra i et panel for å intervjue potensielle søkere. Her bør vi ha en mal.

  Hanna Summerfield Myhre,
  Referent
Sist oppdatert: 12. desember 2019