NTFs lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

NTF har i samarbeid med Handelshøyskolen BI utviklet et helt nytt lederkurs som skal gjøre tannleger til bedre ledere og bidra til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser. Kurset er kun for tannleger med medlemskap i foreningen.

Kurset teller 30 timer i NTFs etterutdanningssystem

NB! Deltakerbegrensning: 27 personer

Om kurset:

Kurset er et skreddersydd kompetanseprogram med mål om å gjøre tannleger til bedre ledere, og til å styrke kompetansen og motet til å bruke handlingsrommet i sitt virke som ledere og profesjonsutøvere for å skape gode arbeidsplasser. Kurset er tiltenkt tannleger som er ledere eller som ønsker å bli ledere, både i privat og offentlig sektor.

Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktisk jobbsituasjon i helsetjenesten. Formålet med programmet er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret og i teamet, og kunne stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

For mer detaljer - se fanen "Program" og BIs nettsider:

https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/corporate/tannlegeforeningens-lederkurs/ Lenke til et annet nettsted.

Del 1. Nettbasert forkurs med aktuelle tema i programmet

Tid: gjennomføres på nett kort tid før første samling

Forkurset gir en generell innføring i:

 • Ledelsesteorier og -strategier, lederrollen og en leders oppgaver
 • Den ideelle leder og personlige egenskaper en leder bør ha
 • Kommunikasjon mellom leder og ansatte
 • Noen utvalgte juridiske utfordringer knyttet til sektoren, feks konflikthåndtering, etiske dilemmaer etc.
 • Tilgjengeliggjøring av digitale læringsmoduler

Del 2. Modul 1 Introduksjon til effektiv ledelse og ledelsesbegreper

Tid: Det er ikke fastsatt datoer for nytt kurs pr april 2022
Sted: Handelshøyskolen BI
Faglige ressurser: Psykolog Tord F. Mortensen og Professor Anders Dysvik

Fokus og innhold:

 • Aktuelle ledelsesteorier, selve lederrollen, lederstil og lederoppgaver.
 • Hva sier forskning om god og dårlig ledelse
 • Ledelse og omstilling
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • Gjennomgang og trening på lederverktøy

Del 3. Modul 2 Introduksjon til team- og mestringsledelse

Tid: Det er ikke fastsatt datoer for nytt kurs pr april 2022
Sted: Handelshøyskolen BI
Faglige ressurser: Psykolog Tord F. Mortensen, Professor Anders Dysvik og Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes

Fokusområder og innhold:

 • Beste reflekterte selvportrett som tilbakemeldingsøvelse
 • Psykologisk trygghet
 • Dilemmaer i ledelse
 • Ytringsklima
 • Mestringsklima
 • Lede på tvers av kultur og (profesjons)identitet

Det overordnede målet med programmet er å bygge deltakernes kunnskap, ferdigheter og holdninger til å utøve sitt lederskap på en måte som øker virksomhetens levedyktighet.

Dette innebærer tre typer læringsmål:

Kunnskapsmål

 • Kunne reflektere kritisk om hva lederskap handler om og sette dette i sammenheng med egen praksis.
 • Solid forskningsbasert kunnskap om hvordan forskjellige former for lederatferd øker virksomhetens levedyktighet. Dette innebærer at deltakerne erverver kunnskap fra et spekter av områder fra ledelsesforskningen, som for eksempel hvordan medarbeidere motiveres, hvordan man bygger mestringsklima, hvordan man bygger en velfungerende gruppe, hvordan man håndterer endring og konflikter.

Ferdighetsmål

 • Deltakerne vil utvikle ferdigheter gjennom praktisk erfaring med et spekter av lederverktøy. Felles for verktøyene er at de både kan brukes direkte i egen virksomhet og på den måten bidra positivt til virksomhetens resultater, men også at utprøving av verktøyene muliggjør kritisk selvrefleksjon og kontinuerlig utvikling av eget lederskap.

Holdningsmål

 • Verdsette betydningen av forskningsbaserte kunnskaper om ledelse
 • Verdsette at god ledelse er forbundet med kontinuerlig egenutvikling i rollen som leder
 • Verdsette betydningen av samspill mellom leder og medarbeider som grunnlag for god ledelse og utvikling av eget lederskap
 • Verdsette betydningen av åpenhet og ydmykhet i møtet med de man leder og bruke medarbeiderne som den viktigste ressursen i utvikling av eget lederskap.
 • Verdsette utforsking og eksperimentering med egen lederskapsutøvelse for å lære fra disse erfaringene.

Informasjon om kursholdere

Psykolog Tord F. Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter. Foruten klinisk psykologisk praksis, har Mortensen tidligere arbeidet som seniorforsker i SINTEF og før det som seniorkonsulent i Hartmark Consulting.

Professor Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor i organisasjonspsykologi og adferd ved Institutt for ledelse og organisasjon, ved Handelshøyskolen BI. Dysvik har bakgrunn fra Luftforsvaret før han begynte ved Handelshøyskolen BI. I sitt virke på BI brenner han for å lære bort hvordan dagens og fremtidige ledere kan motivere sine ansatte og hvordan de kan unngå å demotivere sine medarbeidere. Dysvik forsker og underviser på områder som Human Resource Management, organisasjonsatferd, resultatstyring, motivasjon og ledelse, kunnskapsdeling, kreativitet og innovasjon.

Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes

Filosofen Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon. Han forsker og underviser i temaer som etikk, ledelse og kommunikasjon i organisasjoner, og publiserer jevnlig kronikker om dem i Dagens Næringsliv. I 2019 ga han ut boken Ytringsklima på Cappelen Damm Akademisk.


forelesere lederkurs
Sist oppdatert: 27. april 2022