Tannlegeforeningen bekymret for manglende helsehjelp for papirløse

Bilde

Foto: iStock

Den norske tannlegeforening (NTF) har sendt Helse- og omsorgsdepartementet et brev hvor vi uttrykker bekymring for mangelen på nødvendig helsehjelp og tannbehandling for personer uten fast opphold i Norge, også kjent som papirløse.

I oktober 2023 mottok NTF et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor de ba om tilbakemelding på hvilke erfaringer vi har med hvordan rettighetene til personer uten fast opphold praktiseres. NTF ble dessuten bedt om å foreslå tiltak som kan gjøre det enklere å praktisere regelverket.

Henvendelsen er en oppfølging av et representantforslag i Stortinget om helsehjelp til papirløse migranter i Norge. I forbindelse med stortingsbehandlingen varslet helse- og omsorgsministeren at det ville bli tatt initiativ til en gjennomgang for å sikre at rettigheter i forskrift om helsetjenester til personer uten fast opphold praktiseres etter intensjonen.

I brevet til departementet påpeker NTF at dagens regelverk resulterer i at papirløse personer ikke får tilstrekkelig helsehjelp, inkludert akutt tannbehandling, som kan være avgjørende for å forhindre alvorlig skade eller livstruende tilstander. Dette setter ikke bare pasientene i fare, men det bryter også med tannlegenes yrkesetikk, og plikt til å yte nødvendig hjelp.

En av de største utfordringene er at papirløse ikke er definert som en prioritert gruppe innenfor den offentlige tannhelsetjenesten, noe som fører til at de må søke hjelp hos private tannleger, noe som igjen kan være økonomisk utfordrende for både pasientene og tannlegene.

NTF foreslår derfor at regelverket må endres for å sikre at papirløse får tilgang til nødvendig tannbehandling, enten gjennom den offentlige tannhelsetjenesten, eller ved opprettelsen av et nytt punkt i folketrygdens stønadsordning.

NTF mener at dagens situasjon, hvor en sårbar gruppe mennesker står uten tilstrekkelig helsehjelp er uholdbar. Det er nå opp til myndighetene å handle for å sikre at alle, uavhengig av oppholdsstatus, får den nødvendige tannbehandlingen de trenger for å bevare sin helse og livskvalitet.

Les mer:

Sist oppdatert: 26. februar 2024