Endring i reglene om verneombud

Bilde

Virksomheter med 5 eller flere ansatte er nå pålagt å ha verneombud. Ved virksomheter med færre enn 5 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten.

Grensen for hvor det er krav om verneombud ifølge arbeidsmiljøloven § 6-1 (1) er endret fra 10 til 5 med virkning fra 1. januar 2024. Det er kun ansatte arbeidstakere som teller med her, ikke ansatte i eget AS eller selvstendige næringsdrivende.

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Et eventuelt verneombud skal også ivareta interessene til selvstendig næringsdrivende som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten, typisk assistenttannleger. Også dette er nytt fra 1. januar 2024.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte, jf arbeidsmiljøloven § 6-5 (1). Hovedregelen er at opplæringens varighet skal være på minst 40 timer. Det kan imidlertid avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang, jf forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.

Tannlegeforeningen tror at forholdene ved mange tannlegebedrifter tilsier at det vil kunne være tilstrekkelig med et kortere verneombudskurs. Det finnes en rekke tilbydere av slike nettbaserte kurs, og kurset kan deles opp og gjennomføres over flere dager. Det skal inngås skriftlig avtale med begrunnelse hvor det fremgår at man har blitt enige om at det er tilstrekkelig med en kortere opplæring for verneombudet.

Sist oppdatert: 4. januar 2024