NTF på høring om statsbudsjettet

Bilde

Mandag 16. oktober var NTF på høring om statsbudsjettet 2024. Blant områdene som ble trukket frem var manglende finansiering av DOT, vedvarende underfinansiering av stønadsordningen og reduksjon i midler til TOO-ordningen.

I påvente av Tannhelseutvalgets utredning er NTF enige med regjeringen at det ikke er tid for de store endringene i tannhelsetjenestens organisering og finansiering. Vi vet likevel at dårlig psykisk og fysisk helse er knyttet til redusert munnhelse, og at det er et stort udekket behov for tannhelsetjenester blant flere av de svakeste pasientgruppene som ikke kan vente på at utvalgets rapport. Presidenten var derfor kritisk til at det strammes inn på flere ordninger som retter seg mot nettopp disse pasientene, og etterlyste målrettede tiltak for sosial utjevning, samt pekte på konsekvensene av vedvarende underfinansiering av tjenstene.

Utvidede rettigheter uten finansiering rammer alle

I Revidert Budsjett 2023 vedtok Stortinget å utvide rettighetene til pasienter med psykiske helseplager. Folketrygdens stønadspunkt 14 ble styrket, og den fylkeskommunale rammen ble økt. I forslaget til statsbudsjett for 2024 blir ikke bevilgningen som skulle sikre oppfølging av stortingsvedtaket videreført, noe presidenten påpekte er et steg i feil retning.

Folketrygdens stønadsordning er også underfinansiert, og har vært det i over 10 år. Ordningen er avgjørende for mange svært mange pasienter, og presidenten var derfor klar på at ordningen må styrkes og forbedres, ikke utvides og fortsatt underfinansieres.

På oppfølgingsspørsmål fra Rødt fikk NTF klargjort at folketrygden er underfinansiert med 600 millioner kroner.

Sittende regjering har gitt utvidede rettigheter og tilført nye pasientgrupper til den offentlige tannhelsetjenesten. Men uten tilstrekkelig finansiering blir alle gruppene som tjenesten er ment å betjene rammet. NTF benyttet derfor anledningen til å uttrykke vår forventning om at det vil tilføres tilstrekkelige midler til å gi et godt tilbud, når det nå er bestemt å utvide tjenestetilbudet til å inkludere 21- til 24-åringene.

Både SV og Høyre benyttet anledningen til å stille spørsmål om behovet for prioritere nettopp denne gruppen. NTF-presidenten fastholdt at ressursene kunne vært bedre brukt på andre grupper.

TOO-ordningen er god, men kunne vært bedre

Avslutningsvis rettet presidenten oppmerksomheten mot TOO-ordningen. De to siste årene har ordningen hatt utfordringer med å bruke opp midlene som er blitt stilt til rådighet, og regjeringen foreslår derfor en midlertidig reduksjon på 20 millioner kroner i 2024, og en ytterligere fast reduksjon på 3,6 millioner. Det er beklagelig, når vi vet at det fortsatt er lange ventelister og et stort behov i befolkningen. Tannlegeforeningen mener ordningen bør endres slik at de pasientene som ikke har behov for psykolog kan starte direkte på tannbehandling hos tannleger som har TOO-kompetanse. Det er mulighet til å behandle denne pasientgruppe både i den offentlige tannhelsetjenesten, og hos private tannleger, og riktig organisering vil sikre et godt behandlingstilbud til flere pasienter og redusere ventelistene.

Klikk her for å laste ned pdf av NTF høringsinnspill , 179.2 kB, åpnes i nytt vindu.

Se høringen i opptak på www.stortinget.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (kommer)

Sist oppdatert: 18. oktober 2023