NTF kritisk til forslag til endringer i Tannhelsetjenesteloven

Bilde

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juni på høring Forslag til endringer i lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven) og forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten (rett til tannhelsetjenester for unge voksne, personer med rusmiddelavhengighet og personer innsatt i fengsel). I slutten av september leverte Tannlegeforeningen et kritisk høringssvar, og er bekymret over virkelighetsbeskrivelsen i høringsutkastet og flere av departementets forslag.

Hovedinnholdet i høringsutkastet

Departementet foreslo å lovfeste rett til nødvendig tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) for flere pasientgrupper:

  • Unge voksne i alderen 21 til og med 24 år med 25% egenandel av departementets takster
  • Personer med rusmiddelavhengighet som får oppfølging i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • Innsatte i fengsel i kriminalomsorgen

For de to siste gruppene ble det foreslått å lovfeste rett til vederlagsfri tannhelsehjelp dersom oppholdet eller tjenestene de får varer lenger enn 3 måneder.

Departementet forslo dessuten å oppheve tannhelsetjenestelovens § 1-3 andre ledd om prioritering mellom pasientgrupper. Dette innebærer at fylkeskommunens mulighet til å, ut ifra ressurshensyn, avvise pasienter med rett til et tannhelsetilbud oppheves.

I tillegg foreslo departementet enkelte endringer i vederlagsforskriften og forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land som en direkte følge av lovforslagene.

Ifølge departementet vil forslaget gjøre overgangen til voksenlivet enklere for de unge voksne pasientene, og forslaget vil bidra til det forebyggende arbeidet på tannhelsefeltet ved å skape gode vaner for pasientene med regelmessig tannhelsekontroll. De andre pasientgruppene som blir foreslått tatt inn i loven har tidligere hatt et behandlingstilbud som følge av egne, økonomiske tilskudd i fylkeskommunenes budsjetter, men de har ikke blitt tatt inn i loven med selvstendig rett til tjenestene. Dette er pasientgrupper med til dels store og sammensatte helseutfordringer som tradisjonelt har stått særlig svakt, og departementet foreslår med dette å styrke deres rettslige stilling i tannhelsetjenesten. Når retten til behandling blir nedfelt i loven kan pasientene dessuten klage på behandlingen de får eller ikke får, dersom de mener at den ikke oppfyller kravene i loven.

NTFs høringssvar

NTF leverte sitt høringssvar i september etter å ha innhentet viktig informasjon fra NTFs tillitsvalgte i alle fylkeskommunene. Det var helt avgjørende at de tillitsvalgte bidro i denne viktige saken slik at vi fikk oppdaterte tall og informasjon om tjenesten, sier president i Tannlegeforeningen Heming Olsen-Bergem i Tannlegeforeningen.

Foreningen er i svaret kritisk til at disse endringene kommer nå, mens Tannhelseutvalget arbeider. Regjeringen burde ventet på sitt eget utvalg istedenfor å komme med enkeltstående endringer, som ikke er tuftet på faglige vurderinger, fortsetter Olsen- Bergem.

NTF er også svært kritisk til at det ikke følger med tilstrekkelige midler til å gjennomføre de foreslåtte endringene. Departementet vurderer at ingen av endringene vil få hverken økonomiske eller administrative konsekvenser. NTF støtter ikke dette, og forventer at det gjøres oppdaterte beregninger på hvilke kostnader disse endringene vil medføre, og at midlene som tilføres Den offentlige tannhelsetjenesten er tilstrekkelige til at tjenesten kan utføre de foreslåtte lovpålagte oppgavene på en god måte, hvis forslagene vedtas.

NTF støtter at rusmiddelavhengige og innsatte i fengsel skal få lovfestede rettigheter, men dette vil få økonomiske og administrative konsekvenser for Den offentlige tannhelsetjenesten, og det må det tas høyde for.

Utvidelse av rettigheter og ordninger som Den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for, uten tilstrekkelig finansiering, rammer alle gruppene som tjenesten er ment å betjene, sier en frustrert president.

Klikk her for å laste ned NTFs høringssvar , 403.4 kB, åpnes i nytt vindu.

eller les mer om høringen på www.regjeringen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 18. oktober 2023