Tannhelsebudsjettet for 2024 - et hvileskjær

Bilde

Forrige uke la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2024. For tannhelseområdet tilsier budsjettforslaget at en mer eller mindre er på stedet hvil.

- Trygt og litt kjedelig, men det er kanskje like greit, oppsummerer Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening; - Å avvente Tannhelseutvalgets NOU i juni neste år, er trolig den beste strategien nå.

Et budsjett der så og si alle de store postene justeres i henhold til forventet prisstigning, skaper ikke de største bølgene. Noen små enkeltsatsninger i form av økt lønnstilskudd til kandidater under spesialistutdanning og økt etableringstilskudd for flere pedodontistillinger, tas til etterretning. Likeså det videre arbeidet med Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), samt avviklingen av ordningen for integrert løp i dobbelkompetanse (spesialistutdanning og phd).

Tannhelseutvalget får redusert bevilgning da det går inn i avsluttende fase av utredningsarbeidet i 2024. Folketrygdens stønadsordning blir justert i henhold til forventet prisstigning, men ordningen styrkes ikke utover det.

Det utvidede tilbudet til 21-24-åringer er foreslått tatt inn i tannhelsetjenesteloven, og ses nå som en integrert del av budsjettene til Den offentlige tannhelsetjenesten. - Slik forutsigbarhet er positivt, men NTF mener ordningen fortsatt er underfinansiert med henblikk på de faktiske behovene, noe vi også har påpekt i vårt høringssvar vedrørende lovfestingen, understreker presidenten.

Trøblete TOO
Den største enkeltposten som berøres er bevilgningen til TOO (tortur, overgrep og odontofobi), som de to siste årene har blitt tildelt 180 mill. kr. per år. Tjenesten har ikke maktet å bygge ut tilbudet raskt nok, med den følge at bevilgningen ikke er blitt brukt opp, flere år på rad. Regjeringen foreslår derfor et faktisk kutt av 3,6 mill. kr. og et midlertidig kutt av 20 mill. kr. for 2024. Kuttene gir rom for små justeringer andre steder i tannhelsebudsjettet.

- Det er synd, men forståelig, sier president Olsen-Bergem. Etter det NTF erfarer er det mangelen på psykologer som nå er flaskehalsen for ordningen. - Da er det på sin plass å minne om NTFs tidligere forslag om å la pasienter med lettere tannbehandlingsangst gå direkte til tannleger med TOO-kompetanse, i både privat og offentlig tannhelsetjeneste. En obligatorisk undersøkelse/vurdering hos psykolog før tannbehandling er blitt en hemsko for ordningen, og ikke alle pasienter har behov for det.

- Kuttforslaget viser også vilkårligheten i dagens organisering og finansiering. Dette hadde trolig ikke skjedd om tilbudet til TOO-pasientene var lovfestet. Istedenfor er tilbudet fortsatt basert på en tilskuddsordning som vedtas av Stortinget i de årlige budsjettforhandlingene, sier en oppgitt Olsen-Bergem.

Uklart for pasienter med psykiske helseplager
Som en del av revidert budsjett for 2023 ble SV enig med regjeringspartiene AP og SP om å styrke rettighetene for pasienter med psykiske helseplager. Dette gjelder både de pasientene som faller inn under stønadspunkt 14 i folketrygdens stønadsordning, og for de som faller innunder gruppe C i tannhelsetjenesteloven. Rettighetsforsterkningen kommer i form av utvidede rettigheter i tid, dvs. 6 måneders forlenging, slik at den enkelte pasient faktisk kan nyttiggjøre seg av tilbudet når de er blitt friske nok til å kunne motta et slikt tannhelsetilbud. Det ble bevilget 15 mill. kr. i revidert budsjett for å komme i gang med denne styrkningen av rettighetene.

I kommunal- og distriktsdepartementets budsjettforslag for fylkeskommunenes rammetilskudd er det foreslått ikke å videreføre en bevilgning av 15,6 mill. kr. som oppstod i behandlingen av revidert budsjett for 2023, tilknyttet tannhelse. Men det spesifiserer ikke hvilke tjenester eller rettigheter som disse 15,6 mill. kr. skulle dekke.

- Besynderlig og foruroligende, sier en bekymret Olsen-Bergem, president i NTF. - Detaljene forsvinner i vage formuleringer. Hvis de nå fjerner pengene som skulle gå til pasienter med psykiske helseplager er det meget beklagelig - spesielt med tanke på denne regjeringens satsning på psykisk helse!

Det er blitt unødvendig vanskelig å trekke linjene mellom de ulike postene i departementenes budsjettforslag, og NTF vil jobbe videre med å skaffe seg klar forståelse for hva som faktisk har skjedd.

Sist oppdatert: 10. oktober 2023