Reviderte trygdetakster fra 1. juli

Bilde

Som følge av revidert statsbudsjett og økte bevilgninger til tannhelse blir takstene for tannbehandling justert med virkning fra 1. juli.

I sin e-post til NTF skriver Helsedirektoratet

"Det vises til Prop. 118 S (2022 – 2023) samt revidert budsjett for 2023 der bevilgningen på kap 2711, post 72 Tannhelsetjenester foreslås økt med 54,5 mill. kroner som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen av budsjettet.

Det foreslås at takstene endres med 2,1 pst. fra 1. juli 2023.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt følgende nytt og revidert taksthefte med virkning fom 1. juli."

For mer informasjon om takstene se www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 4. juli 2023