Seier for tannhelse i revidert nasjonalbudsjett

Bilde

NTF har lenge jobbet for utvidede rettigheter til tannbehandling for personer med rus og psykiske lidelser (ROP). Dagens regelverk om tannbehandling for denne pasientgruppen er utdatert og sikrer ikke rettighetene deres på en god nok måte. Et representantforslag fra Rødt om disse pasientenes rettigheter ble nedstemt i Stortinget 8. juni. Så kom gladnyheten 13. juni om at utvidelse av disse rettighetene likevel er tatt inn i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV utgjør derfor en seier for pasientene og for munnhelsen.

15 millioner til tannhelse i revidert nasjonalbudsjett
I budsjettenigheten med regjeringspartiene har SV fått gjennomslag for to ulike forslag:

  • Stortinget ber regjeringen sikre at personer med psykiske helseplager som faller inn under tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c, beholder tilbudet fra tannhelsetjenesten i fylkeskommunene i inntil 6 måneder etter at pasienten er utskrevet, friskmeldt eller overført til oppfølging i ACT/FACT-team eller liknende.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at personer med psykiske helseplager som etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling § 1 pkt. 14 har rett til stønad til tannbehandling, beholder rettighetene i 6 måneder etter at de sterkt nedsatte evnene til egenomsorg er gjenopprettet.

Det er satt av 15 millioner kroner til det første punktet i det reviderte nasjonalbudsjettet.

- NTF er veldig glade for at vi har blitt hørt i denne saken og at regjeringen og SV prioriterer munnhelse, sier NTFs president Heming Olsen-Bergem.

- Dette er en utsatt gruppe som ofte har stort behov for tannbehandling, og det er viktig at de blir ivaretatt på en bedre måte, fortsetter han.

Foreningen vil følge opp vedtakene for å sikre at disse pasientene nå får bedre rettigheter.

Høringsrunde om endringer i tannhelsetjenesteloven
Samtidig har regjeringen, ved Helse- og omsorgsdepartementet, sendt ut et forslag på høring med blant annet endringer i tannhelsetjenesteloven, slik det varsles om i revidert nasjonalbudsjett. Der foreslås det at tilbudet om 25% egenandel til unge voksne 21-24 år lovfestes. Regjeringen foreslår også utvidede tannhelserettigheter til personer med rusmiddelavhengighet og innsatte i fengsler.

Ved at retten til tannhelsetjenester lovfestes sikres finansieringen og det gir pasientene mulighet til å klage dersom de mener behandlingstilbudet ikke oppfyller lovens krav.

Departementet foreslår samtidig å oppheve dagens lovbestemmelse om prioritering mellom pasientgrupper. Det innebærer at fylkeskommunen ut fra ressurshensyn ikke kan avvise pasienter med rett til tannhelsetjenester.

Utvidelsen av tannhelserettighetene vil kreve videre oppbygging i tjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gjennom et rundskriv bedt fylkeskommunene om å utvide behandlingskapasiteten. NTF arbeider med et høringssvar. Fristen er 12. september. Høringssvaret vil publiseres på NTFs nettsted etter innsendelse.

NTF er positive til at munnhelse prioriteres, men foreningen er fortsatt tydelig på at det er behov for en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten. NTF følger derfor arbeidet i Tannhelseutvalget tett, og ser frem til neste sommer da utvalget skal levere sin rapport.

Bakgrunnen for utvidede rettigheter til ROP-pasienter
Dagens regelverk om tannbehandling for personer som har psykiske helseplager er utdatert og sikrer ikke denne pasientgruppens rettigheter på en god nok måte. NTF har derfor sammen med Norsk psykologforening, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk psykiatrisk forening, sendt et brev til helse- og omsorgsdepartementet med forslag til endringer i det eksisterende lovverket.

Innspillet omhandler både tannhelsetjenesteloven og lov om folketrygd, og endringene skal bidra til å sikre et tilstrekkelig tannhelsetilbud ved å gi personer med psykiske helseplager en mulighet til å benytte seg av sine rettigheter når han/hun faktisk har kapasitet til å motta disse. Forslaget må sees som en overgangsordning inntil den nødvendige helhetlige utredningen av tannhelsetjenesten er fullført.

Temaet ble også debattert under Arendalsuka 2022

Les mer:

Sist oppdatert: 14. juli 2023