Oppklaring rundt håndtering av antikoagulantia ved tannbehandling

Bilde

Det er i dag uklare retningslinjer vedrørende håndtering av blodfortynnende medisiner ved tannbehandling. Mange tannleger opplever at håndtering av antikoagulantia må avklares med fastlege i forkant av behandling for hvert enkelt tilfelle, og at bruk av slike medikamenter noen ganger kan være til hinder for at pasienten får nødvendig tannbehandling. Relis har nå publisert en artikkel for å tydeliggjøre når det er behov for at tannleger og fastleger har kontakt om pasientens antikoagulasjon.

Dette innebærer ikke at samarbeidet mellom lege og tannlege skal reduseres. God kontakt mellom pasientens fastlege og tannlege er viktig for helhetlig pasientbehandling.

Hovedbudskap

  • Platehemmere skal som hovedregel aldri seponeres
  • Direkte faktor Xa-hemmere (apiksaban, edoksaban og rivaroksaban) skal ikke seponeres ved tannekstraksjon eller lignende inngrep, men direkte trombinhemmere (dabigatran) kan seponeres ett døgn ved inngrep som gir moderat eller stor blødningsrisiko
  • Warfarin trenger ikke seponeres ved INR i målområdet 1,8-3,0 (hvis INR > 3,0 må lege konsulteres)
  • For større inngrep eller ved kompliserende faktorer må tannlegen vurdere dette sammen med lege

Konklusjon

Ved seponering av antikoagulasjon er det generelt betydelig større risiko for at pasienten får en tromboembolisk hendelse enn at hen får en blødning som tannlegen ikke vil klare å stanse. Platehemmere skal som hovedregel ikke seponeres ved tannekstraksjon eller lignende inngrep. Seponering av antikoagulantia skal kun gjøres unntaksvis ved særlig risiko for pasienten, slik som ved for eksempel større inngrep eller annen innvirkende årsak. Ved bruk av warfarin eller dabigatran gjelder særlige forsiktighetsregler.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å lese hele artikkelen, og sette seg godt inn i de faglige anbefalingene på www.relis.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 19. mai 2023