Oppdatert informasjon om antibiotikaresistens og smittevern

Bilde

Helsedirektoratet og FHI har oppdatert sine informasjonssider om smittevern, samt lansert en evaluering av handlingsplanen for antibiotikaresistens.

Helsedirektoratet publiserte 27. januar en oppdatert veileder om Smitteverntiltak i tannhelsetjenesten. Oppdateringen består hovedsakelig av en forenkling og en tydeligere henvising til FHI sine nettsider. På FHIs nettside ligger det nå oppdaterte anbefalinger angående:

Vi anbefaler alle medlemmer å gå inn på lenkene over og kontinuerlig oppdatere seg på informasjonen som ligger tilgjengelig på FHIs nettsider.

Evaluering av handlingsplan mot antibiotikaresistens

Helsedirektoratet har publisert en evaluering av handlingsplanen mot antiobiotikaresistens. Handlingsplanen ble lansert i 2016, og inneholdt seks mål og 20 tiltak for å redusere antibiotikabruken. Handlingsplanen ble forlenget ut 2021, og skulle avløses av en ny strategi og handlingsplan, men pandemien har forsinket dette arbeidet, og handlingsplanen følges derfor inntil ny strategi/handlingsplan foreligger.

Alt i alt viser evalueringen at helsetjenesten og befolkningen har gjort en god jobb i arbeidet mot antibiotikaresistens i Norge. Måloppnåelsen er god, og hovedparten av tiltakene i handlingsplanen var vellykket. Målet om 30% redusert bruk av antibiotika i samfunnet ble nådd. Norge er blant landene i Europa som bruker minst antibiotika, og sykdomsbyrden knyttet til antibiotikaresistens er fortsatt lav i Norge sammenlignet med de fleste andre land.

Opplærings- og kvalitetsforbedringsprogrammer rettet mot helsepersonell som er involvert i antibiotikabehandling har stått sentralt i handlingsplanen. Det har også vært informasjonskampanjer rettet mot befolkningen.

Som en del av dette arbeidet opprettet NTF en fagkomite for antibiotikabruk i 2016. Komiteen har siden opprettelsen utvidet mandatet slik at den nå også arbeider med smittevern. Komiteen har overvåket antibiotikaforskrivningen i tannhelsetjenesten, og har bidratt med å utarbeide faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis Lenke til et annet nettsted.. I tillegg utarbeidet NTF i 2020/2021 et nettbasert kurs i smittevern for tannleger som er obligatorisk for medlemmer av NTF. Arbeidet har gitt god effekt og målene for redusert forskrivning av antibiotika som var skissert er nådd. Evalueringen konkluderer med at gruppen bør fortsette sitt arbeid.

Les mer:

Sist oppdatert: 22. februar 2023