Ny rapport om somatisk helse hos ROP-pasienter fremhever viktigheten av god munnhelse

Bilde

Legeforeningen lanserte 23. januar rapporten "Bedre helse og lengre liv for personer med alvorlig psykisk lidelse eller rusmiddel- og avhengighetslidelse". Tannhelse er viet et eget underkapittel, og løftes frem som en viktig komponent i oppfølgingen av pasienter innen rus og psykiatri (ROP).

Pasienter med psykisk sykdom og rusmiddellidelser har i snitt 15 års redusert levealder sammenlignet med resten av befolkningen. Nå har en arbeidsgruppe nedsatt av Legeforeningens fagstyre sett på mulige tiltak for å forbedre diagnostikk, oppfølging og behandling av fysiske sykdommer og risikofaktorer for denne pasientgruppen. Arbeidet har resultert i rapporten "Bedre helse og lengre liv" som ble lansert 23. januar. Blant tiltakene som foreslås er årskontroll, fritak for egenandeler og gratis tannhelsetjeneste.

Rapporten slår fast at pasienter med alvorlige psykiske lidelser eller rusmiddellidelser og avhengighet, har behov for særskilte tiltak og ekstra innsats for å få et likeverdig helsetilbud sammenlignet med den generelle befolkning. For å lykkes med dette er det nødvendig å sette inn flere ulike tiltak på flere nivå samtidig, noe som fremmer behov om økt samhandling mellom de ulike delene av helsetjenesten.

Primærforebygging av sykdom ved utjevning av sosioøkonomiske forskjeller blir trukket frem sammen med viktigheten av å redusere tobakksbruken.

Eget underkapittel om tannhelse

Under kapittelet om forebygging er tannhelse viet et eget underkapittel. Der står det bl.a. "Personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddellidelser har ofte dårlig tannhelse. Dette kan ha flere årsaker, som dårlige levekår, dårlig tannhygiene, bivirkninger av medisiner og vegring for å søke hjelp. Rusmidler kan også utløse munnhule- og tannlidelser. Dårlig tannstatus kan bidra til økt stigma og utenforskap, og kan være kilde for bakterielle infeksjoner både lokalt og med spredning i blodbanen. Dårlig tannhelse påvirker særlig muligheten til å spise sunt, og muligheten til å fungere normalt i sosiale sammenhenger. Som konsekvens svekker dårlig tannhelse ernæringsstatus og forsterker ensomhet for disse pasientgruppene."

Rapporten peker også på at tannleger har en begrenset rett til å tilby tannbehandling med refusjon, og at kravet om legeattest kan hindre tilgangen til nødvendig tannbehandling.

Arbeidsgruppa konkluderer med at tilgang til gratis tannbehandling vil være et svært viktig virkemiddel for å bedre helsen og oppfølgingen av pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddellidelser, og at alle nivå av helsetjenesten bør bidra til opplæring i god tannhygiene.

Hindringer i dagens regelverk

Rapporten stiller også spørsmål ved utfordringer rundt dagens regelverk, hvor pasientene i psykisk helsevern ofte er for syke til å motta tannbehandling under innleggelsen, men mister sine rettigheter til gratis tannbehandling når de utskrives og/eller friske nok til å motta behandlingen. NTF leverte sammen med Norsk psykologforening, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk psykiatrisk forening et brev til Helse- og omsorgsdepartementet våren 2022, med forslag om at pasienter med psykiske helseplager beholder tilbudet om gratis tannbehandling i inntil 6 måneder etter utskrivelse, friskmelding eller overføring til oppfølging i ACT/FACT-team eller liknende. Departementet har henvist videre til Tannhelseutvalget for nærmere utredning av forslaget. 

Lars Lien, leder for Norsk psykiatrisk forening fastslo viktigheten av munnhelse i spørsmålssekvensen under rapportlanseringen;

- Det er viktig å ikke undervurdere betydningen av fattigdom – det er veldig tydelig at det å være fattig har stor konsekvens for hvordan psykisk sykdom påvirker utviklingen av somatisk sykdom. Dette med egenandeler er derfor svært viktig – ikke minst innenfor munnhelsen. Det er en skandale at pasienter som behandles i FACT team ikke har rettigheter til gratis tannbehandling i dagens regelverk. Dette regelverket MÅ endres, understreket Lien.

NTFs president Heming Olsen-Bergem deler denne frustrasjonen;

- Det er svært skuffende at HOD bare sendte det tverrfaglige forslaget videre til utredning av Tannhelseutvalget. Dette er et konkret tiltak som enkelt kunne vært gjennomført nå uten ytterligere utredning. Ved et pennestrøk kunne politikerne bidratt til å sikre pasientene muligheten til å benytte seg av rettighetene sine, og sørget for behandling som vil ha store positive konsekvenser for en svært sårbar pasientgruppe, sier presidenten.

Forside rapporten "Bedre helse og lengre liv" - Legeforeningen 2023

Sist oppdatert: 24. januar 2023