Lovfester feilprioritering

Bilde

President i NTF; Heming Olsen-Bergem er både overrasket og oppgitt over den siste utviklingen på tannhelseområdet. Lovfesting av behandling for 21- og 22-åringer er en feilprioritering.

Regjeringspartiene og SV har i dag presentert forhandlingsresultatet for revidert statsbudsjett 2022. I forhandlingene har partene blitt enige om å lovfeste refusjonsordningen for 21- og 22-åringene. Ordningen kom på plass ved forhandlingene høsten 2021 og sikret 168 millioner kroner til fylkeskommunene i en ordning som gir 21- og 22-åringer 50% refusjon for tannhelsebehandling.

I budsjettenigheten fremmes følgende verbalforslag: Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag som utvider det lovfestede omfanget av fylkeskommunenes plikt til å tilby tannhelsetjenester til å omfatte 21- og 22-åringer, samt forskriftsfeste retten til redusert betaling for disse årskullene.

-Overraskende, sier en oppgitt Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening. -Dette er en velferdsordning, med liten helsefaglig nytte enda. Aller viktigst er det at den fortrenger andre grupper med reelt større helseutfordringer. Dette lovfester behandling til friske 21-22-åringer fremfor for eksempel personer som har vært utsatt for tortur og overgrep, eller lider av odontofobi (TOO).

Ved budsjettenigheten som ble inngått høsten 2021 ble de samme forhandlingspartene enige om å sette i gang en utredning av status for tannhelsetjenestene i Norge, og å sette ned et utvalg som skal komme med forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester. Dette arbeidet skal etter sigende settes i gang før sommeren 2022.

-Det fremstår som noe merkelig å forskuttere hva en mulig utredning av blant annet ordningen for 21- og 22-åringen ville kunne konkludert med, stadfester president Olsen-Bergem. -I tillegg er et enkeltstående forslag som denne lovfestingen kun en flikking av den nåværende og utdaterte Lov om tannhelsetjenesten. NTF har lenge jobbet for en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten og tilhørende lovverk.

Les mer om tallforslagene fra budsjettenigheten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer om verbalforslagene fra budsjettenigheten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

 

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med

Heming Olsen-Bergem,

President i Den norske tannlegeforening

heming@tannlegeforeningen.no/ 450 27 278

Sist oppdatert: 14. juni 2022