På tide å løfte TOO-ordningen

Bilde

TOO-ordningen organiseres gjennom tannhelsetjenestenes kompetansesentre. Illustrasjon: TkØ

Stortingsrepresentanter fra Rødt har fremmet forslag om å sikre forutsigbar rett til tannbehandling for tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO). NTF støtter Rødt langt på vei i sine forslag i sitt høringssvar til Stortinget.

TOO-ordningen omfatter en sårbar gruppe med store tannhelseutfordringer, som har behov for et godt og tilgjengelig behandlingstilbud. Det kan være svært uheldig for disse pasientene å vente før de kan få den nødvendige helsehjelpen, og dagens ventetider er helt uholdbare. De fleste har et omfattende behov for tannbehandling og ofte redusert livskvalitet som følge av smerter og store problemer med den orale helsen.

I mange fylker er det lange ventelister, både for å komme inn til første vurderingssamtale og for oppstart av tverrfaglig behandling med psykolog og tannlege. I 2020 var det kun ett fylke som oppfylte målet om maksimalt 8 ukers ventetid eller mindre for vurderingssamtale hos psykolog. I 4 fylker var det over 2 års ventetid. Videre var det i 6 fylker noen ukers ventetid før pasient mottok tilbud om tverrfaglig TOO-behandling, mens det i 3 av fylkene var et år eller mer før oppstart av tverrfaglig behandling.

Med sitt dokument 8-forslag til Stortinget fremmer partiet Rødt forslag om å sikre forutsigbarheten i TOO-tilbudet med en flerårig opptrappingsplan og vil be regjeringen igangsette et arbeid med opprettelse av et nytt stønadspunkt i trygdefinansieringen for denne pasientgruppen.

NTF er opptatt av at samarbeidet mellom fylkeskommunens TOO-ordning og den kommunale helsetjenesten stadig forbedres. Dette vil sikre at personer med et utvidet behandlingsbehov, for eksempel innenfor psykisk helsevern, vil få dette uten at dette medfører ny venteliste i den kommunale helsetjenesten. NTF støtter derfor blant annet de fremlagte forslagene om en opptrappingsplan for å redusere ventetiden ved TOO.

Videre mener NTF at en strukturert oppdeling av TOO i en gruppe bestående av personer utsatt for tortur, overgrep og vold (med et klart behov for psykologhjelp), og en gruppe bestående av de med mer uspesifikk tannbehandlingsangst (som kan behandles uten primær psykologkompetanse), vil bidra til å redusere ventetiden. Samarbeid mellom fylkeskommunene og private tannleger med kompetanse vil også kunne ivareta denne utsatte pasientgruppen.

- TOO-ordningen fikk et økonomisk løft i statsbudsjett 2022, men det er langt igjen før denne tjenesten både er organisert og finansiert riktig, sier NTFs president Heming Olsen-Bergem, og legger til at; - Det er vel og bra at gode enkeltforslag fremmes og løfter enkelte utfordringer, men det er først og fremst behov for en helhetlig utredning av tannhelsetjenesten.

Les mer:

Sist oppdatert: 3. mars 2023