Plikten til å fratre ved særaldersgrense fjernes

Bilde

På tross av at de fleste arbeidstakerorganisasjonene (NTF inkludert) frarådet dette, har Stortinget nå vedtatt å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrensen. Tannlegene i DOT kan dermed fortsette i stillingen til de blir 70.

Stortinget har behandlet Prop 138 L: Endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense). Endringen trer i kraft fra 1. januar 2022*.

Lovendringen var på høring i 2020, og i høringssvarene anbefalte de fleste arbeidstakerorganisasjonene, NTF inkludert, å beholde plikten til å fratre ved særaldersgrensen.

Konsekvensene av lovendringen

Lovendringen gjør at plikten til fratre stillingen i tilfeller der særaldersgrensen er lavere enn den alminnelige aldersgrensen, er fjernet. Dette medfører at de med særaldersgrense 60, 63 eller 65 år, kan fortsette i stillingen inntil den alminnelige aldersgrensen.

Pensjonsrettighetene for personer med slik særaldersgrense endres ikke.

Stortinget vedtok også å be regjeringen legge frem et forslag for å øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven.

Stortinget ber også regjeringen vurdere ytterligere økning av aldersgrensene i arbeidslivet til 75 år.

Les mer:

*Oppdatering: I den opprinnelige versjonen av denne artikkelen stod det at endringen trådte i kraft 1. juli 2021. Partene har siden blitt enige om å utsette ikraftredelsen til 1. januar 2022

Sist oppdatert: 9. august 2021