NTF med henvendelse til KS om prioritering av tannhelsepersonell ved vaksinering mot covid-19

Bilde

Caption (Endret i innstillinger og ikke glem alt tekst)

Tannlegeforeningen ber KS (kommunesektorens organisasjon) om å bidra med informasjon ut til landets kommuner for å sikre at tannleger og annet tannhelsepersonell inkluderes i prioriteringen av helsepersonell ved vaksinering mot covid-19.

NTF skriver følgende i vår henvendelse , 175.3 kB.:

Bekymringsmelding angående vaksinering av tannleger og annet tannhelsepersonell

Den norske tannlegeforening (NTF) har i henvendelser til Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet tatt opp våre bekymringer rundt vaksinasjon av tannhelsepersonell mot covid-19.

NTF håper at KS vil bidra med informasjon ut til landets kommuner slik at vi sikrer at tannleger og annet tannhelsepersonell inkluderes i prioriteringen av helsepersonell.

Bakgrunn

NTF vet at det er begrenset tilgang til vaksinen, og vi respekterer at det må gjøres tøffe prioriteringer. Likevel er det på sin plass å påpeke at tannleger utgjør en viktig del at helsetjenesten og derfor må vurderes på linje med annet helsepersonell når vaksinekøen skal prioriteres.

I Veiledning for vaksinasjon av helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten 04.01.21 beskrives kriterier for utvelgelse:

Følgende kriterier legges til grunn for utvelgelse av helsepersonell som nå prioriteres tidlig for vaksinasjon og må anvendes av kommunene og helseforetakene i deres vurderinger:

1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Veiledningen er utarbeidet av FHI i samarbeid med RHFene, representanter for Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund, KS og kommunerepresentanter. Det fremgår også at det kan være aktuelt å vurdere andre grupper av helsepersonell enn de som er oppført, og at listen ikke er uttømmende. Kommuner og helseforetak har selv ansvar for å identifisere hvilke helsepersonellgrupper som bør vurderes.


Kommunenes ansvar

FHI har bedt fylkesmennene om å innhente informasjon om helsepersonell i tre forskjellige kategorier fra kommunene. Tilsvarende gjøres overfor helseforetakene.

Kategori 3 beskrives slik:

Ansatte med nær kontakt med øvrige pasienter ved behandling og pleie (kommunalt og privat). For eksempel ansatte på legekontor/tannlegekontor/helsestasjon samt for eksempel kommunale fysioterapeuter, personell som pleier utviklingshemmede barn på avlastning etc.

Etter NTFs oppfatning betyr dette at det er kommunenes ansvar å sørge for at tannhelsepersonell inkluderes i gruppen helsepersonell med nærkontakt når disse skal prioriteres.

NTF er kjent med at bare et fåtall av kommunene har tatt kontakt med lederne i Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) for å kartlegge tjenestens behov. DOT har god oversikt over de offentlig ansatte tannlegene, men vi vet dessverre at det ikke finnes gode oversikter over private tannleger og annet privat tannhelsepersonell i kommunene – noe vi for øvrig har tatt opp med sentrale helsemyndigheter gjennom mange år. NTF vil imidlertid understreke at den private tannhelsetjenesten også må inkluderes i gruppen helsepersonell med direkte pasientkontakt når kommunene skal sette opp prioriteringslister. Kommunene må her samarbeide med DOT for å få laget gode oversikter.

Det er dessverre vår erfaring at tannhelsetjenesten lett ekskluderes, og vi har stor grunn til å tro at tannleger og annet tannhelsepersonell ikke inkluderes i de prosessene som nå er i gang.

Konklusjon


Tannhelsetjenesten har under hele pandemien stått i førstelinje ut mot befolkningen og sikret dem et adekvat tannhelsetilbud. Det er avgjørende at tannleger og annet tannhelsepersonell i både offentlig og privat sektor ses på som en del av helsetjenesten og sikres det samme tilbudet om vaksinering som annet helsepersonell. Gitt de kriteriene som nå er fastlagt for vaksinering vil det på dette tidspunkt være aktuelt å vaksinere personellet på beredskapsklinikkene som behandler antatt smittede/smittede eller syke pasienter (jf. pkt. 2 over). Personell i resten av tannhelsetjenesten er også i en utsatt situasjon, med direkte pasientkontakt og behandling som ofte krever prosedyrer som utgjør stor smitterisiko. Dette personellet bør derfor prioriteres på linje med annet helsepersonell med direkte pasientkontakt.


- Vi ber KS videresende denne viktige informasjonen til kommunene slik at vi sikrer at tannleger og annet tannhelsepersonell i begge sektorer inkluderes når helsepersonell skal prioriteres i vaksinekøen, sier president Camilla Hansen Steinum.

Sist oppdatert: 15. januar 2021