Regjeringen tilbyr kontantstøtte til bedrifter med et betydelig inntektstap

Bilde

Regjeringens forslag innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned og det arbeides sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal.

Alle detaljene i kompensasjonsordningen er ikke klart fra regjeringens side, som ikke har satt noen dato for når ordningen skal tre i kraft. Regjeringen kommer med ytterligere informasjon om en uke.

Slik ordningen ble presentert i dag er det ingen tvil om at kompensasjonsordningens kriterier treffer privat tannhelsesektor, som opplever nærmest totalt inntektsbortfall.

Ordningen skal gi høyere kompensasjonsgrad for bedrifter som er pålagt å legge ned av smittevernhensyn. Her er privat sektor i en særstilling ettersom tannleger er definert som samfunnskritisk personell og skal gi pasientene et tilbud om akuttbehandling, men all annen behandling skal utsettes.

Privat sektor er dermed i en situasjon hvor man skal opprettholde drift, samtidig som hele inntekstgrunnlaget har falt bort, noe som skaper store økonomiske utfordringer for en helprivat tannhelsetjeneste.

Regjeringen vil nå legge frem forslaget for Stortinget.

NTF vil fortsette vårt arbeid for å sikre at ordningen i størst mulig grad treffer tannleger i privat sektor, og har tett dialog med både regjeringen, Stortinget og relevante departement og direktorat.


Sist oppdatert: 27. mars 2020