NTFs antibiotikakomité tar ansvar også for smittevernspørsmål

antibiotika

NTFs fagkomité for anbefalt bruk av antibiotika i odontologisk praksis ble opprettet som ledd i oppfølgingen av regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 2016 -2020. Fredag 20. mars hadde gruppen et ekstra møte med bakgrunn i den pågående pandemien. 

Det har vært mange spørsmål knyttet til smittevern den siste uken. Faggruppen består blant annet av representanter fra lærestedene med inngående kunnskap og erfaring på smittevernområdet. Faggruppen skal jobbe med praktiske anbefalinger og utdyping av de rådene som har kommet fra myndighetene, og det tas sikte på snarest mulig å utarbeide en kort oppsummering av de viktigste rådene som kan komplettere de retningslinjene myndighetene anbefaler. Dette vil bli publisert på NTFs nettsted så fort fagkomiteens råd er klare.

NTF arbeider målrettet med tiltak og informasjon rettet mot tilbakeholden og riktig bruk av antibiotika. Fagkomiteen følger opp de nasjonale føringene når det gjelder antibiotikabruk og smittevern. Smittevern og infeksjonsforebygging er en av fem pilarer i WHOs globale handlingsplan mot antibiotikaresistens. Et godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer.

Sist oppdatert: 22. mars 2020