Oppdatert regelverk og takster for stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2020

logo HOD

Helse- og omsorgsdepartementet har publisert og fastsatt nytt regelverk og takster for folketrygdens stønad til tannbehandling.

Gjennomgang av endringene i regelverket for 2020.

Tannregulering
Vilkårene for å få rett til stønad til tannregulering, er endret i tråd med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.

Endringene gjelder ikke personer som påbegynte behandling før 1.1.2020. For å være påbegynt, må pasienten ha vært gjennom undersøkelser og prøver, og ha mottatt behandlingsplan innen 31.12.2019. I tillegg skal takst 601 være utløst.

For tilstander i gruppe c - med minst behov - er det etablert nye vilkår. Det er definert i alt fem undergrupper i gruppe c. For å få rett til stønad, må bittavviket falle inn under vilkårene i en av undergruppene c11-c15. I tillegg må ett av følgende vilkår oppfylles:

1. Pasient har dokumenterte funksjonelle avvik
2. Pasient har store vansker med psykisk og sosial mestring
3. Pasient har kombinasjon av tilstander

For tilstander i gruppe b er vilkårene utvidet for tilstander i gruppe b7. Utvidelsen gjelder kun barn og unge som har påbegynt behandling etter 1.1.2020.

Takster

  • Takstene er prisjustert med 2,2 prosent.
  • Takst 501, 513, 604 c og 604 d er nedjustert i samsvar med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.
  • Takst 607 refusjon for retensjonskontroll er begrenset til gruppe a og b, samt pasienter med tilstand i gruppe c som har påbegynt behandling før 1.1.2020.
  • Takst 604 e kan utløses av alle kjeveortopeder der dette gjøres etter henvisning fra sentrale LKG-team.

Andre endringer i regelverk og takster

Det er gjort presiseringer når det gjelder takstbruk i teksten i rundskrivet under punkt 6b.

Til punkt 7c: Det er presisert at det ved agenes av premolarer må være agenes av 3 eller flere premolarer for at det kan utløses stønad. Her er det likevel viktig å merke seg følgende avklaring fra Helsedirektoratet fra 2014 som NTF først nå har fått kjennskap til:

  • 2 premolaragenesier gir ikke støtte. Mangler du flere tenner får du støtte. Mangler du bare 1 tann, men dette er en 1-er, 2-er eller 3-er får du støtte. Det er bare ved agenesi av premolarer at innskrenkningen i regelverket er foretatt.
  • Men, dersom man har tap av flere enn 2 premolarer, f. eks. en lateral, får man for alle tre agenesiene. Tap av en lateral i tillegg, er altså tap av mer enn 2 premolarer.

Punkt 8c er endret som følge av endringer i statsbudsjettet. Vilkårene er utvidet for tilstander i gruppe b7, og gamle gruppe c4 er fjernet slik at gruppe 8c består av 5 tilstander. Utgiftene dekkes fortsatt med 40% av honorartakst.

Det gis ikke stønad til retensjonskontroller for tilstander i gruppe 8c som har påbegynt behandling fra og med 01.01.2020 (takst 607).

Vi vil dessuten gjøre oppmerksom på enda en avklaring fra Helsedirektoratet som NTF først nå har blitt gjort kjent med:

Spørsmål om takst 1 kan utløses selv om det ikke igangsettes stønadsberettiget behandling:
Helsedirektoratet legger til grunn at allmenntannleger kan kreve takst 1, når pasienten henvises videre til undersøkelse og diagnostikk hos spesialist, selv om det ikke finner sted noen behandling av periodontitt hos allmenntannlegen.

Vi viser også til at det fremgår under innslagspunkt 6 periodontitt i rundskrivet at: «Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier, jf. forskriften § 1 andre ledd».

Spesialist kan kreve takst 2 i de tilfeller hvor øvrige vilkår er oppfylt og er ikke betinget av om allmenntannlegen utløser takst 1.

Kommentarer til endringene i gruppe 8c

NTF og NKF har denne høsten deltatt i et arbeid som Helsedirektoratet har gjennomført for å se på prioriteringer i gruppe 8c. Endringene i regelverket gjenspeiler i stor grad anbefalingene i rapporten. Vårt mål har vært best mulige stønadsordninger for pasientene og en generell utvidelse og styrking av stønadsordningen. Samtidig må midlene prioriteres på en riktig måte. Vi er glade for at vi fikk stoppet fjerningen av gruppe C slik det var skissert i statsbudsjettet. Det var viktig for mange barn og unge med et klart behov for behandling. Vi skal fortsette arbeidet opp mot myndighetene og politikerne for å sikre gode stønadsordninger også fremover.

Kommentarer til endringer i takstsystemet:

Vi er kritiske til nedjusteringen i noen av behandlingstakstene, spesielt 604c. Dette kuttet går ut over alle pasientgruppene uavhengig av prioriteringskriterier og behandlingsbehov. Kutt i 604 går mest ut over de med de mest kompliserte avvikene og de lengste behandlingsforløpene.

Vi registerer at det skal ikke lenger gis refusjon til etterkontroller for pasienter i 8c. Dette har ingen faglig begrunnelse da oppfølging er like viktig i gruppe 8c, som det er i gruppe 8 a og b.

Vi er tilfredse med at det er gitt en overgangsordning mellom regelverkene for 2019 og 2020.

Relevante dokumenter:

Det er viktig å se dokumentene (forskrifter, rundskriv og takster) i sammenheng for å få en fullstendig forståelse av regelverket og hvilke endringer som er gjort:

Både rundskrivet og takstene kan lastes ned som pdf og lagres og/eller skrives ut, som tidligere.

Sist oppdatert: 3. januar 2020