Søk

NTF i møte med Barnevoldsutvalget

Tirsdag var NTF invitert til møte med representanter fra sekretariatet for det nyoppnevnte Barnevoldsutvalget. Formålet var å diskutere utfordringer for tannhelsetjenesten i arbeidet med å oppdage og melde fra om vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Barnevoldsutvalget ble regjeringsoppnevnt november 2015 og skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Tema for tirsdagens møte var å analysere utfordringene tannhelsetjenesten møter knyttet til denne tematikken. Spesielt sto samhandling med kommunale team og primærhelsetjenesten i fokus. Heldigvis for både NTF og utvalgssekretariatet hadde foreningen fått med seg avdelingstannlege Anne Rønneberg, Odontologisk fakultet UiO, som en av sine representanter. Få kjenner disse problemstillingene bedre enn henne.

Les mer om Barnevoldsutvalget og deres mandat på www.regjeringen.no

Et av de viktigste punktene som ble tatt opp er at tannhelse bør få en viktigere plass i generell utredning. Forskning viser at selvrapportert dårlig tannhelse har en sammenheng med vold og overgrep. Blant annet har barn som opplever ukentlig mobbing fjorten ganger så dårlig tannhelse som andre barn. Karies og dårlig tannhelse er en sterk indikator på at ikke alt er som det skal være hjemme - og bør spørres om, også i andre settinger enn hos tannlege/tannpleier. 

NTF og Rønneberg kunne også fortelle om manglende informasjon om både rapportering, henvendelser og tilbakemeldinger fra barnevernet, samt store nasjonale ulikheter og liten samordning på rutiner. Det ble derfor etterlyst klare, nasjonale retningslinjer og et tydeligere lovverk.

Ahmad Ghanizadeh (leder sekretariatet Barnevoldsutvalget, BLD), Catharina Borchgrevink (Rådgiver, BLD), Mari Aam (Seniorrådgiver, BLD), Anne Rønneberg (Spesialist i pedodonti, UiO), Morten Rolstad (Generalsekretær NTF)

Ny nasjonal retningslinje - Tann Barn

En del av disse utfordringene vil kunne bedres når Helsedirektoratets nye, nasjonale retningslinje for gode tannhelsetjenester til barn og unge kommer i løpet av 2016. Retningslinjen skal bidra med kunnskapsbasert praksis og systematisk kvalitetsutvikling av tannhelsetjenester til barn og unge, inkludert melde- og opplysningsplikten. Retningslinjen vil bl.a. ta for seg hvilke funn gir grunn til mistanke om mishandling og/eller omsorgssvikt og hvordan slike bekymringer skal dokumenteres, journalføres og meldes.

Les mer om retningslinjen på www.helsedirektoratet.no
 

Tannhelsetjenesten viser vei

Utvalget kunne videreformidle skryt fra både politikere, barneombud og andre organisasjoner når det gjelder hvordan tannhelsetjenesten har tatt tak i tematikken og vist et tydelig samfunnsansvar. Utvalget ønsker å se på hvordan andre helsetjenester kan lære av dette.

Det ble også informert om en rekke nye, spennede prosjekter og initiativ som ytterligere vil kunne hjelpe til med å skaffe oppmerksomhet rundt dette viktige temaet:

  • "A dental perspective on child maltreatment" er tittelen på en helt fersk doktorgrad av Therese Kvist ved Karoliska Institutet i Sverige. Man kan anta at mange av de svenske tallene og dataene også vil være overførbare til norske forhold og vil kunne gi oss meget nyttig innsikt. Les mer på Karolinske Institutet sitt åpne arkiv
  • Anne Rønneberg har vært medforfatter på boka "Pediatric Dentristry - a clinical apporach", en internasjonal lærebok i pedodonti. Kapittelet hun har vært med på å skrive handler nettopp om hva man som tannlege skal se etter for å avdekke vold og mishandling.
  • Ragnhild Bjørknes og Ingfrid Vaksdal Brattabø satte i 2014 i gang studien «Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet». Vi venter i spenning på resultatene fra denne undersøkelsen som vil gi verdifull innsikt for å kunne bedre samhandlingen mellom tannhelse og barnevern. Les mer om studien på www.uib.no
  • NTFs nye Policydokument om Tannlegers rolle i arbeidet med å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn (vedtatt av representantskapet 2015)

 

Publisert: 20.04.2016