Søk
Hjem     Medlem     For studenter  

Sommer- og deltidsjobb for odontologistudenter

Informasjon om muligheter og retningslinjer for odontologistudenter og tannleger/arbeidsgivere . Hvilke oppgaver kan de utføre og hva er «riktig lønn»?

Pasientsikkerheten er førsteprioritet
Så lenge man ikke har autorisasjon som tannlege kan man bare jobbe som medhjelper hos en autorisert tannlege (enten i privat eller offentlig virksomhet). Det er da tannlegen som er ansvarlig for at lov om helsepersonell til en hver tid følges og at virksomheten utøves forsvarlig (Helsepersonelloven Kap. 2) *. 

Kontrakt, lønn og arbeidsoppgaver
Det må opprettes et ansettelsesforhold og skrives kontrakt mellom arbeidsgiver og studenten.

Siden det dreier seg om tidsbegrenset praksisarbeid kan studenten ansettes midlertidig. Lønns- og andre arbeidsbetingelser skal fremgå av ansettelsesavtalen. Det bør ikke være forskjell i betingelsene om sommerjobben er i privat eller offentlig tannhelsetjeneste. 

Det finnes ingen fast regel om hva studenten kan gjøre eller ikke gjøre, men studenten kan ikke ha selvstendig behandleransvar. Det arbeidet studentmedhjelperen utfører på pasientene skal alltid registreres på pasientenes journaler i studentens navn/med vedkommende sine initialer, og dermed identifiseres som vedkommende sitt arbeid. Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere studentens faktiske, faglige kvalifikasjoner og klinisk kompetanse. Oppgavene vil også avhenge av den autoriserte tannlegens kompetanse, siden studenten utfører sitt arbeid på tannlegens ansvar ogforsikring i Norsk pasientskadeerstatning.

NTF anbefaler følgende retningslinjer for oppgaver:

  • Studenter som har fullført 1. og 2. studieår kan utføre tannhelsesekretæroppgaver.
  • Studenter som har fullført 3. studieår kan utføre tannpleieroppgaver.
  • Studenter som har fullført 4. studieår kan utføre tannpleieroppgaver og enklere tannlegeoppgaver.

Lønnsnivået bør gjenspeile arbeidsoppgaver og utdanningsnivået. 

Tannlegestudenter med eget selskap
Noen tannlegestudenter etablerer sitt eget selskap (vanligvis enkeltpersonforetak) allerede før de har fått autorisasjon som tannlege. For å kunne utføre betalte tjenester som selvstendig næringsdrivende må man i midlertidig tegne pliktig ansvarsforsikring i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og det er først når man har mottatt sin autorisasjon som tannlege at det er mulig å få tegnet slik forsikring. Man kan derfor ikke levere tannlegetjenester fra dette foretaket før man har fått autorisasjon. Den eneste muligheten til å få forsikring er å være ansatt hos en autorisert tannlege slik at studenten er omfattet av dennes ansvarsforsikring i NPE. 

Mer informasjon finner du også på www.tannlegetidende.no*Kapittel 2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse 

§ 4. Forsvarlighet
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. 

§ 5. Bruk av medhjelpere
Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn.

Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring.