Søk
Hjem     Organisasjonen  

NTF mener - policydokumenter, høringssvar m.m.

POLICY DOKUMENTER

Policydokument - Kompetanse i fremtidens tannhelsetjeneste

Policydokument - Organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste

Policydokument om Tannlegers rolle i arbeidet med å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn

Policydokument om NTFs syn på samhandling

Policydokument om NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk

For flere dokumenter som er vedtatt av hovedstyret, men ikke vært behandlet av Representantskapet se "Hovedstyrets synspunkter" (krever innlogging)


HØRINGSSVAR, INNSPILL OG KOMMENTARER

2019:

Høringssvar - NOU 201910 Åpenhet i grenseland (levert 29.09.19)

Høringssvar - innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie (levert 27.09.19)

Høringsinnspill - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste (levert 26.09.2019)

Høringssvar - forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring (levert 19.09.19)

Høringinnspill - stortingsmelding om arbeidsrelevans (levert 13.09.19)

Høringsinnspill - Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge (levert 29.07.2019)

Høringssvar - Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer (levert 26.06.2019)

Høringssvar - NOU 2018-16 Det viktigste først (levert 28.03.2019)

Høringssvar - forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannlegeutdanningen (levert 28.02.2019)

Høringssvar - forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannpleierutdanningen (levert 21.02.2019)

Høringssvar - forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannteknikerutdanningen (levert 21.02.2019)

Høringssvar - Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020 (levert 21.01.2019)

Høringssvar - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud (endringer i pasientrettighets- og tannhelsetjenesteloven) (levert 02.01.2019)


2018:

Høringsinnspill - Akademikernes inkluderingspolitikk (levert 19.12.2018)

Høringssvar - justering av NOKUTs godkjenningspraksis for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning (levert 10.12.2018)

Høringsinnspill - Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor (levert 29.11.2018)

Høringssvar - om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester (levert 21.11.2018)

Høringsinnspill - stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet (levert 15.11.2018)

Høringssvar - opptak på byttelisten (levert 06.11.2018)

Høringssvar - Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kap.25 (levert 23.10.2018)

Høringsinnspill - bruksvilkår for nasjonale løsninger fra Direktoratet for e-helse (levert 11.10.2018)

Høringsnotat - innspill statsbudsjetthøring 2019 (levert 11.10.2018)

Høringsnotat representantforslag fra Arbeiderpartiet om styrking av norsk tannhelse (levert oktober 2018)

Høringsnotat Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre (levert september 2018)

Høringsuttalelse -Hva bør skje med BHT (levert 27.09.2018)

Høringssvar - forslag til ny stillingsstruktur i universitets- og høyskole (levert 27.09.2018)

Høringsuttalelse - forslag til endringer smittevernsloven og MSIS-forskriften (levert 19.09.2018)

Høringssvar - forslag til ny forskrift om pasientjournal (levert 01.08.2018)

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell (levert 22.06.2018)

Høringssvar NOU 2017:16 - På liv og død (levert 21.05.2018)

Innspill til BHT-ordningen (levert 19.05.2018)

Høringssvar «Regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene» (levert 08.05.2018)

Høringsuttalelse - Rapport om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører (levert 02.05.2018)

Høringsnotat - Innspill Blankholmutvalget (levert 10.04.2018)

Høringssvar - Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og rusmiddelproblemer (levert 22.03.2018)

Høringssvar - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (levert 09.03.2018)

Høringssvar - tannhelsetjenester til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente (levert 07.03.2018)

Høringssvar til Akademikerne - Egen pensjonskonto (levert 09.02.2018)


2017:

Høringssvar - Endringer i universitets-, høyskole- og fagskoleloven (levert 15.12.2017)

Høringsuttalelse - forslag om ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten (levert 4.12.2017)

Høringsuttalelse - NOU 2017:12 Svikt og svik (levert 29.11.2017)

Høringssvar - endringer i universitets- og høyskoleloven (levert 27.11.2017)

Høringssvar - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (levert 27.11.2017)

Høringssvar - Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon (levert 23.11.2017)

Høringssvar - Utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda (levert 21.11.2017)

Høringssvar - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek (levert 06.10.2017)

Høringssvar - forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits (levert 02.10.2017)

Høringssvar - pakkeforløp psykisk helse og rus (levert 01.10.2017)

Høringsinnspill til Tvangslovutvalget (levert 27.09.2017)

Høringssvar - ny personopplysningslov (levert 25.09.2017)

Høringsinnspill - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (levert 20.09.2017)

Høringssvar - Pasientenes legemiddelliste (levert 11.09.2017)

Høringsuttalelese - Endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen (levert 01.09.2017)

Høringsinnspill - Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov (levert 01.09.2017)

Høringssvar - Forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 25 om tap av retten til å praktisere for trygdensregning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (levert 30.06.2017)

Høringsuttalelse - En vei inn - forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten (levert 08.06.2017)

Høringssvar - Tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper (levert 08.05.2017)

Innspill fra Den norske tannlegeforening ad Prop. 71L (2016-2017) - Lov om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesten m.m.) (levert 25.04.2017)

Høringssvar - Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanning (levert 21.04.2017)

Høringsuttalelse - forslag til forskrift om barn mellom 12 og 16 år sin rett til selv å samtykke til deltagelse i medisinsk og helsefaglig forskning (levert 19.04.2017)

Tilbakemeldingsskjema NTF - høring retningslinjen Tannhelsetjenester til barn og unge (TannBarn - Del 1) (levert 10.04.2017)

Høringssvar - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (levert 22.03.2017)

Høringssvar - Rapport om -Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger (levert 16.03.2017)


2016:

Høringssvar - nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet (levert 13.12)

Notat høring Opptrappingsplan mot vold og overgrep (levert 06.12)

Notat høring representantforslag ad antibiotikaresistens (levert 06.12)

Høringssvar - Barns rett til medvirkning og medbestemmelse (levert 30.11)

Høringssvar - Opplysningsplikten til barnevernet (levert 30.11)

Høringssvar - Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (levert 18.11)

Høringssvar - Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen (levert 30.09)

Høringssvar - Nye oppgaver til kommunene (levert 30.09)

Høringsuttalelse - forslag om endringer i EØS-forskriften vedr. språkkrav (levert 16.09)

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i tobakksskadeloven - register og tilsynsordning (levert 15.09)

Høringsuttalelse - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 (levert 15.09)

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i tobakksforskriftene (levert 15.09)

Høringsuttalelse - Nasjonal veileder for håndhygiene (levert 22.06)

Høringssvar - Endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene (levert 14.06)

Høringssvar - innspill til Akademikernes skattepolitiske dokument (levert 06.06)

Høringssvar - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (levert 25.05)

Høringsuttalelse - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes (levert 18.05)

Høringssvar til Akademikerne - forslag til ny lov om statens ansatte (levert 13.05)

Høringssvar - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (levert 15.04)

Høringssvar - Røykeavvenning hos fastlege (levert 08.04)

Høringssvar - Håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus (levert 18.03)

Høringssvar - forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene (levert 10.02)

Høringssvar - Forslag til forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten (levert 01.02)

Høringssvar - Krav til tjenestebasert adressering og indikatorer ved elektronisk samhandling (levert 26.01)

Høringssvar - Teknisk standard for kritisk informasjon (levert 26.01)

Høringssvar - Implementering av tobakksproduktivdirektivet - Forslag til endring i tobaksskadeloven (levert 18.01)

Høringsuttalelse - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov (levert 18.01)


2015:

Høringssvar - endringer i tilskudd NPE

Høringssvar - endringer i pasientskadeloven

Notat til høring om primærhelsemeldingen

Høringssvar tobakk - standardiserte innpakninger og tobakkskonvensjon art 5.3

Høringssvar kjernejournal

Høringssvar tannlegers henvisningsrett

Innspill vedr regulering av kunde- og konkurranseklausuler i arbeidslivet

Notat til høring om kommunereformen

Notat til høring om folkehelsemeldingen og tannhelse


2014:

Høringssvar endring av aldersgrenser for autorisasjon av helsepersonell

Høringssvar NTF innstegsstillinger

Høringssvar Akademikerne forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høringssvar - endring i tannhelsetjenesteloven (forskrift om plikt til å føre atskilte regnskaper)

Høringssvar til stikkskadeformuleringen i arbeidsmiljøloven

Svar fra Arbeidstilsynet vedr ny fortolkning av stikkskadedirektiv

Henstilling om ny fortolkning av EUs stikkskadedirektiv

Høringssvar Norsk Helsenett 2020


2013:

Innspill eHelse handlingsplan 2014 - 2016

Høringssvar til forslag til ny helseregisterlov og ny pasientjournallov

Høringssvar - IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høringssvar – prosjekt kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i pasientrettighetsdirektivet

Høring - forslag til endringer av reseptformidlerforskriften

Innspill - lange linjer - kunnskap gir muligheter

Høringssvar - forskrift om nasjonal kjernejournal

Høring - forslag til endringer i reseptformidlerforskriften

Kommentarer til Stortingsmelding nr 10

Kommentarer til Stortingsmelding nr 9 (2012-2013)


2012:

Høring forslag om tannpleieres refusjonsrett etter folketrygdloven

Høringssvar - forslag om endring av forskrift for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land §§ 15 og 24


Melding om høring - Forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr


Høring - Bekymringsmeldinger i tannhelsetjenester


Høringssvar - forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringssvar - forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke - tilleggssvar

Spørsmål og svar om strålevernsundervisning i odontologistudiet


Høringsnotat - Endring av forskrift for produksjon, import og frambud av kosmetikk og kroppspleieprodukter


Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger


Høringssvar - forslag til avtale om tilknytning til helsenettet

Invitasjon til innspill - forprosjekt for nytt helsepersonellregister


Kommentarer til modernisering av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner


Høringssvar - Veileder helsetjenester for fengselsinnsatte


Høringssvar - Utdanning for velferd

Høring - utkast til forskrift om virsomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap


Høringssvar – brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling


2011:

Nasjonal kjernejournal - Kommentarer på forprosjektrapport

Høringssvar - utkast til forskrift om prisopplysning for varer og tjenester


Høringssvar - Veileder ved bruk av elektronisk henvisning og epikrise - Nasjonalt meldingsløft

Høring - minimumskriterier for tilknytning til helsenettet2010:

Høring - forslag til ny folkehelselov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - utkast til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land

Høring av forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre

Høringsnotat om pliktmessig avhold for helsepersonell - forslag om lovendring og forskrift

Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt

Høring - særfradrag for store sykdomsutgifter2009:

Høring - utkast til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Høring - forslag om endring av helsepersonelloven § 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell


2008:

Høring - forslag til endringer i regelverk og takster - folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Høring om spesialistutdanning i klinisk odontologi

Utredning av dobbeltkompetanse i odontologien - høring

Norsk Pasientskadeerstatning i privat helssektor - høring

Folketrygd ved helsebehandling i andre EØS-land - høring

2007:

Høring om obstruktiv søvnapnoesyndrom

Høringssvar til forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom

Høring - forslag til forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidleren)

Høringssvar angående endring av produktforskriftens § 2-6 om kvikksølv og kvikksølvforbindelser

2005:

Svar på foreleggelse - Endring i trygdeforskriften

Svar på foreleggelse - Fremtidig spesialiststruktur

Lovforslag om merverdiavgiftsunntak for tannleger og annet helsepersonells utleie av utstyr mv. - Synspunkter fra Den norske tannlegeforening

Høringssvar - NOU 2005:11 "Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet"

Innspill til høringsnotat - Selvstendig næringsdrivendes trygderettigheter

Høringssvar - Nasjonal strategi for tobakksforebygging 2006 - 2010

Høringssvar til endringer i pasientrettighetsloven - helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse

NOU 2005:3 "Fra stykkevis til helt - en sammenhengende helsetjeneste" - Høringssvar

Utkast til forskrift om markedsføring av kosmetisk kirurgi - høringssvar

Høring - Spesielt godkjenningsfritak for legemidler

Høringssvar til NOU 2005:1 God forskning - bedre helse

Høringsvar til NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

NTFs notat til Seierstadutvalget om mulige forenklinger av trygderegelverket


2004:

Ny kosmetikklov - høringsuttalelse

Veien videre for tannhelsetjenesten - NTFs notat I til Seierstadutvalget

Veien videre for tannhelsetjenesten - NTFs notat II til Seierstadutvalget

Oppdatering og endring av regelverket om trygderefusjon for tannhelsetjenester samt Helse- og omsorgsdepartementets takster - Høringsuttalelse