Reglement NTFs administrasjon

Vedtatt av NTFs hovedstyre 28. november 2019.

Foreningens daglige virksomhet utøves av sekretariatet, som ledes av generalsekretæren.

Formålet med reglementet er å klargjøre ansvar og fullmakter og skape grunnlag for tillit, åpenhet og godt samarbeid mellom NTFs administrasjon og hovedstyret, presidenten, foreningens organer og medlemmer.

Reglementet utfyller bestemmelser som gjelder NTFs administrasjon i NTFs vedtekter. Ved eventuell motstrid mellom reglementet og vedtektene, går vedtektene foran.

2.1 Sekretariatet kan avgjøre saker som ikke etter sin art eller viktighet bør behandles av hovedstyret.

2.2 Sekretariatets virksomhet skal være innrettet slik at NTFs organer får bistand til å utføre sine oppgaver i tråd med NTFs vedtekter og tilhørende reglementer.

2.3 Sekretariatet skal bl.a.

 1. følge med på det som skjer av interesse for tannlegestanden, både i og utenfor foreningen;
 2. holde medlemmene orientert om de bestemmelser som gjelder for yrkesutøvelsen og om annet som har betydning for deres virksomhet;
 3. bistå medlemmene, unntatt passive medlemmer, med råd og opplysninger i spørsmål som gjelder yrkesutøvelsen;
 4. bidra til at foreningens vedtekter og øvrig regelverk blir overholdt av NTFs organer og NTFs medlemmer;
 5. være en viktig støttespiller for NTFs hovedstyre og øvrige organer og sørge for god kommunikasjon og saksflyt mellom disse, styret og administrasjonen;
 6. utføre saksforberedelse for NTFs organer og sette i verk de vedtak som er fattet av disse;
 7. involvere lokal- og spesialistforeningene, NTF Student og alle NTFs faste utvalg, råd og komiteer i NTFs aktiviteter som er av særlig interesse for deres arbeid;
 8. sørge for at NTFs lokal- og spesialistforeninger og NTF Student orienteres om alle saker som særskilt angår medlemmene i disse foreningene og/eller som kan påvirke disse foreningens arbeid. Foreningene skal få mulighet til å uttale seg om slike saker før de behandles videre i NTF;
 9. sørge for at NTFs sentrale forhandlingsutvalg og NTFs sentrale næringsutvalg er involvert og hørt i saker som gjelder hhv. offentlig og privat sektor;
 10. føre register over NTFs medlemmer og innhente opplysninger som er nødvendige for å holde medlemsregisteret oppdatert;
 11. gi lokalforeningene tilgang til oppdatert og relevant informasjon om medlemmene i NTFs medlemsregister;
 12. innkreve kontingent fra medlemmene.

2.4 Sekretariatets organisasjonsplan fastsettes av generalsekretæren og skal godkjennes av hovedstyret.

3.1 Generalsekretæren er ansvarlig for foreningens daglige drift og forretningsførsel og disponerer foreningens midler i samsvar med vedtak og fullmakt gitt av hovedstyret.

3.2 Generalsekretæren ansettes av hovedstyret. Ved behov kan hovedstyret besette stillingen som generalsekretær ved konstitusjon.

Oppsigelse av generalsekretær skjer etter beslutning av representantskapet. Hvis påkrevet, kan hovedstyret suspendere generalsekretæren inntil lovlig representantskap kan innkalles.

3.3 Generalsekretæren har det overordnede faglige og administrative ansvaret for NTFs sekretariat og er tillagt arbeidsgiver- og personalansvar for de ansatte. Generalsekretæren er ansvarlig for deres lønnsfastsettelse innenfor en økonomisk ramme fastsatt av NTFs hovedstyre.

3.4 Generalsekretæren skal gjennom den daglige ledelse av sekretariatet sørge for kompetent og effektiv drift og utvikling av organisasjonen og skal bl.a.

 1. bidra til å videreutvikle NTF som en profesjonell yrkesorganisasjon med gjennomslagskraft;
 2. være pådriver for et offensivt og proaktivt NTF;
 3. være presidentens nærmeste støttespiller og rådgiver;
 4. legge til rette for godt styrearbeid, og bidra til at målene i arbeidsprogrammet nås;
 5. sikre god utnyttelse av økonomiske, administrative og personalmessige ressurser i NTF.

3.5 Generalsekretæren har det administrative ansvaret for NTFs hovedstyre.
Generalsekretæren plikter å legge til rette for at hovedstyret kan utøve sin strategiske rolle og sitt kontrollansvar på best mulig måte. Styret skal holdes regelmessig orientert om viktige politiske og organisatoriske forhold, relevante saker skal initieres, utredes og innstilles for styrebehandling og rapporter om drift, økonomi og oppfølging av styrevedtak skal regelmessig fremlegges for styret.

3.6 Generalsekretæren, eller den vedkommende bemyndiger, har adgang til alle møter i NTF. Unntak gjelder for NTFs kontrollkomité som kan beslutte at generalsekretæren ikke kan delta på enkeltstående møter.

Endringer i dette reglementet vedtas av NTFs hovedstyre.

Sist oppdatert: 24. februar 2020