Ny komite skal behandle endringsforslag

Bilde

Hovedstyret har vedtatt at det for representantskapsmøtet 2023 skal opprettes en egen redaksjonskomité som en prøveordning.

Redaksjonskomiteens oppgave blir å behandle og innstille på innsendte forslag, finne kompromiss og lage samlende og noen ganger nye tekster. Dette for å finne veien frem til gode vedtak i representantskapet.

Generelt behandler en redaksjonskomité tekster som prinsipprogram, arbeidsprogram, handlingsprogram, policy/politikk-dokumenter, resolusjoner og mindre uttalelser.

Redaksjonskomiteen skal bestå av 5 personer og i den grad det er mulig gjenspeile medlemsmassens bredde. Komiteen skal ha følgende sammensetting:

  • Visepresident (leder)
  • Et medlem av hovedstyret
  • Varaordfører
  • To medlemmer av representantskapet

Formelt oppnevnes ikke komiteen før representantskapet settes, men det tas likevel sikte på at arbeidet påbegynnes før møtet. Komiteen betjenes av sekretariatet, som koordinerer alle forslag og utformer endelige tekstforslag. Dersom det er kommet inn mange endringsforslag, vil redaksjonskomiteen sikte seg inn på å levere en første innstilling på innkomne forslag ved møtets start, slik at forslagstillerne er innforstått med hva som er tatt inn, eventuelt foreslått omformulert eller avvist.

Representantskapets medlemmer og møtende observatører/deltagere med forslags- og talerett vil fortsatt kunne levere nye forslag på saker som foreligger til behandling gjennom møtets forhandlinger.

Redaksjonskomiteen vil i løpet av møtet kunne justere sin innstilling eller forslag til tekst basert på diskusjonene som går i salen, og ikke minst med tanke på den kontakt man har med alle stemmegivende delegater i løpet av møte. Komiteen vil også kunne trekke seg tilbake og lage nye innstillinger som bringes til vedtak på senere tidspunkt. Det legges til grunn at redaksjonskomiteen løpende kan vurdere redaksjonelle endringer, og at disse ikke tas til votering. Forslag av substansiell karakter må derimot enten godkjennes, omformuleres eller avvises gjennom innstilling fra komiteen før behandling/vedtak av representantskapet.

Frist for endringsforslag
Det settes frist 12. november for innsending av forslag fra NTFs underordnede organer som møter i representantskapet med tale- og forslagsrett. Valgte delegater til representantskapet oppfordres også til å sende inn sine forslag på de saker som foreligger til behandling, i henhold til samme frist.

Forslag som skal til behandling, må sendes på e-post til forslag@tannlegeforeningen.no. Alle saker har et saksnummer, og den enkelt linje er nummerert. Alle forslag må derfor henvise til korrekt sak og linje for mest mulig effektiv behandling.

Oversendelsforslag utgår
Ordningen med «oversendelsesforslag» til hovedstyret strammes inn. Forslag som ikke blir realitetsbehandlet eller vedtatt, kan oversendes hovedstyret for behandling på ordinær måte, jf. vedtektene § 18-4 nr. 6 og § 19-3 nr. 4. Alle medlemmer og tillitsvalgte kan dessuten når som helst tilskrive hovedstyret og be om vurdering og behandling av saker, dersom hovedstyret kan sies å være relevant mottaker av slike forslag eller innspill.


Sist oppdatert: 13. oktober 2023