Valg til NTF 2023
- foreslå kandidater eller still gjerne selv!

Bilde

Representantskapet skal høsten 2023 velge nye tillitsvalgte for perioden 2024-2025. Det er viktig for foreningen at medlemmene benytter seg av forslagsretten eller eventuelt stiller selv. Det finnes mange dyktige og engasjerte medlemmer i NTF. Kanskje du er en av dem? Eller kanskje du kjenner noen du kan foreslå?

Under årets representantskapsmøte 24.–25. november skal det velges sentrale tillitsvalgte til følgende verv:

 • Hovedstyret
  Til hovedstyret skal det velges president, visepresident og fem medlemmer, foruten to varamedlemmer. Hovedstyret leder foreningens virksomhet og representerer NTFs medlemmer utad. Hovedstyret ivaretar foreningens interesser og tar standpunkt til enhver sak på det tidspunkt avgjørelse er nødvendig. I tillegg koordinerer hovedstyret virksomheten for NTF-organene som arbeider på begrensede områder eller ivaretar særinteresser, og påser at medlemmenes fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt i forhold til særinteressene.
 • Ordfører og varaordfører
  Det skal også velges ordfører og varaordfører som har til oppgave å lede representantskapet og som er ansvarlige for at det velges en valgkomité i NTF. Ordfører skal også holde seg informert om hovedstyrets arbeid og gi råd om, og i hvilken utstrekning, representantskapets medlemmer bør orienteres om arbeidet.
 • NTFs etikkråd
  Til NTFs etikkråd skal det velges leder, nestleder og tre medlemmer. Etikkrådet skal bidra til at NTFs etiske regler blir kjent for medlemmene og gi råd og veiledning i etiske spørsmål og utrede etiske problemstillinger. I samarbeid med NTFs lokalforeninger skal etikkrådet også påse at NTFs etiske regler overholdes og treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket.
 • NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
  Til fag- og etterutdanningsutvalget skal det velges leder, nestleder og tre medlemmer. NTFs fag- og etterutdanningsutvalg bidrar med faglig innhold til NTFs etterutdanningsvirksomhet og med planlegging, gjennomføring og evaluering av foreningens etterutdanningstilbud.

 • NTFs valgkomité
  Det skal velges en valgkomité på fem medlemmer, inkludert en leder. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til alle verv som representantskapet skal velge og avgi sin innstilling til representantskapet.

 • NTFs kontrollkomité
  Til kontrollkomiteen skal det velges leder, nestleder og tre medlemmer. Kontrollkomiteens oppgave er å påse at de vedtak og beslutninger som er fattet av representantskapet blir fulgt opp, og at dette gjøres innenfor det godkjente budsjettet.

 • NTFs redaksjonskomité
  Til redaksjonskomiteen for NTFs Tidende skal det velges leder, nestleder og tre medlemmer. Redaksjonskomiteen skal være medlemmenes talerør inn i redaksjonen til NTFs Tidende. Sammen med ansvarlig redaktør, skal komiteen utarbeide en strategi for tidsskriftets virksomhet og utvikling.

 • NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker
  Til ankenemnden skal det velges to medlemmer og ett varamedlem. NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker behandler klager over lokale klagenemnders avgjørelser.

 • Sykehjelpsordningen for tannleger
  Til styret for sykehjelpsordningen skal det velges leder, to medlemmer og tre varamedlemmer. Alle tannleger som utøver tannlegeyrket i Norge er medlemmer av sykehjelpsordningen. Ordningens formål er å yte sykehjelp, stønad ved fødsel og adopsjon og pleiepenger til medlemmer av ordningen.

Hvordan komme med forslag?

Alle valgene foretas av NTFs representantskap på representantskapsmøtet 24.-25. november 2023.

Som medlem av NTF kan du sende forslag på kandidater til alle verv. De foreslåtte kandidatene må være forespurt før de foreslås. Alle valg gjelder for to år, fra 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

Fristen for å komme med forslag er 25. mai 2023.

Forslag på medlemmer til valgkomiteen sendes til representantskapets ordfører Ranveig Roberg på e-post: roberg@ranveig.net

Forslag på kandidater til alle andre verv kan sendes direkte til valgkomiteen på e-post: valg@tannlegeforeningen.no. Dersom du ønsker at din lokal- eller spesialistforening skal fremme en spesiell kandidat, kan du også sende ditt forslag til dem, og de kan da vurdere å innta det i sitt forslag til kandidater som også skal sendes til valgkomiteen/ordfører.

Ta gjerne kontakt med ordfører eller et av valgkomiteens medlemmer hvis du lurer på noe i forbindelse med de enkelte vervene. Kontaktdetaljer til valgkomiteens medlemmer er:

Arnt Einar Andersen (leder)

91821700

arnt.einar.andersen@gmail.com

Atle Hagli

97018991

atle@heilotannlegene.no

Marianne Horgen

90138368

mahorgen@hotmail.com

Mette Helen K Johansen

91573642

mkris82@hotmail.com

Per Fredrik Valle

90772291

pfrvalle@online.no

Sist oppdatert: 10. mai 2023