Ordførerkollegiet

Ønsker du kontakt med ordførerkollegiet?

Reglement for NTFs ordførerkollegium

Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019. Ikrafttreden 1. januar 2020.

Last ned pdf av Reglement for NTFs ordførerkollegium , 387.8 kB, åpnes i nytt vindu.

Dette reglementet utfyller bestemmelsene om ordførerkollegiet i NTFs vedtekter § 5 og må også sees i sammenheng med bestemmelsene om representantskapet i vedtektene kapittel 2 og i Reglement for NTFs representantskap.

2.1 Ordførerkollegiet består av ordfører og varaordfører som velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Valget gjelder for to år fra førstkommende årsskifte.

2.2 Ordfører og varaordfører kan ikke i sin funksjonstid ha andre tillitsverv i foreningen.

3.1 Ordfører leder representantskapsmøtet. Varaordfører bistår ordfører. Nærmere regler om møteledelsen følger av Reglement for representantskapet.

3.2 Ordfører er ansvarlig for at det velges en valgkomité.
Ethvert medlem har forslagsrett til kandidater til valgkomiteen. Ordfører skal i god tid før representantskapet oppfordre enkeltmedlemmer og styrene i NTFs lokal- og spesialistforeninger til å fremme skriftlige forslag til medlemmer til valgkomiteen. Ordførers kunngjøringer knyttet til valg av valgkomiteen skal skje gjennom NTFs Tidende og på NTFs nettsted.

Forslag til kandidater til valgkomiteen skal sendes ordfører innen en nærmere angitt frist. Ordfører skal innen 1. september i representantskapsåret oversende hovedstyret en oversikt over de kandidatene som er foreslått innen den kunngjorte fristen, med angivelse av forslagsstiller. Oversikten skal kunngjøres for medlemmene samtidig med kunngjøring av representantskapssakene og valgkomiteens innstilling.

Foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur.

Alle kandidater til valgkomiteen skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og ansatte, og avgi skriftlig erklæring til ordfører om sin habilitet. Ordfører skal, med bistand fra sekretariatet, samle inn erklæringene og kontrollere at ingen kandidater stiller til valg i et annet organ som velges av representantskapet (jf. Reglement for NTFs valgkomité).

3.3 Ordfører skal, med bistand fra sekretariatet, samle inn erklæringer om habilitet fra kandidater som stiller til tillitsverv via benkeforslag på representantskapet.

3.4 Ordfører skal holde seg informert om hovedstyrets arbeid og gi råd om, og i hvilken utstrekning, representantskapets medlemmer bør orienteres om arbeidet.

Ordfører kan delta i hovedstyrets møter der saker til representantskapet skal behandles.

Ordfører skal gjøre seg kjent med hvordan representantskapsvedtak føres ut i praksis.

3.5 Ordfører kan be om opplysninger fra alle NTFs organer som skal forelegge beretning, rapport eller innstilling for representantskapet.

Vedtak om endringer i dette reglementet krever 2/3 flertall i representantskapet.

Sist oppdatert: 11. januar 2020