Reglement NTFs redaksjonskomité

Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttreden.

Last ned pdf av Reglement for NTFs redaksjonskomité , 379 kB, åpnes i nytt vindu.

1.1 Redaksjonskomiteen skal være medlemmenes talerør inn i NTFs Tidendes redaksjon.

1.2 Redaksjonskomiteen skal påse at gjeldende mandat for tidsskriftet følges.

1.3 Redaksjonskomiteen skal, i samråd med ansvarlig redaktør, utarbeide strategi for tidsskriftets virksomhet og utvikling.

2.1 Redaksjonskomiteen velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Valget gjelder to år fra førstkommende årsskifte.

2.2 Redaksjonskomiteen består av fem medlemmer. Komiteens leder og nestleder velges ved eget valg.

2.3 Minst ett av komiteens medlemmer bør være tilknyttet et norsk odontologisk undervisningssted.

3.1 Redaksjonskomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Det skal føres referat fra møtene.

3.2 Redaksjonskomiteen skal vurdere kandidater til NTFs Tidendes priser for beste oversiktsartikkel og beste kasuspresentasjon og avgi innstilling om dette til ansvarlig redaktør.

3.3 Redaksjonskomiteen skal avgi beretning til representantskapet om sin og NTF Tidendes virksomhet i representantskapsperioden.

3.4 Ved ansettelse av ansvarlig redaktør/fungerende redaktør skal redaksjonskomiteen uttale seg.

Vedtak om endringer i dette reglementet krever 2/3 flertall i representantskapet.

Sist oppdatert: 13. januar 2020