Reglement NTFs redaksjonskomité

Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttreden.
Endret av NTFs representantskap 24. november 2023, i kraft fra 1. januar 2024.

Last ned pdf av Reglement for NTFs redaksjonskomité , 158 kB, åpnes i nytt vindu.

1.1 Redaksjonskomiteen skal være medlemmenes talerør inn i NTFs Tidendes redaksjon.

1.2 Redaksjonskomiteen skal påse at gjeldende mandat for tidsskriftet følges.

1.3 Redaksjonskomiteen skal, i samråd med ansvarlig redaktør, utarbeide strategi for tidsskriftets virksomhet og utvikling.

2.1 Redaksjonskomiteen velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Valget gjelder to år fra førstkommende årsskifte.

2.2 Redaksjonskomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Komiteens leder og nestleder velges ved eget valg.

2.3 Minst ett av komiteens medlemmer bør være tilknyttet et norsk odontologisk undervisningssted.

3.1 Redaksjonskomiteen er beslutningsdyktig når alle tre medlemmer er til stede i møte, eller avgir stemme hvis saken behandles på annen måte. Det skal føres referat fra møtene.

3.2 Redaksjonskomiteen skal vurdere kandidater til NTFs Tidendes priser for beste oversiktsartikkel og beste kasuspresentasjon og avgi innstilling om dette til ansvarlig redaktør.

3.3 Redaksjonskomiteen skal avgi beretning til representantskapet om sin og NTF Tidendes virksomhet i representantskapsperioden.

3.4 Ved ansettelse av ansvarlig redaktør/fungerende redaktør skal redaksjonskomiteen uttale seg.

Vedtak om endringer i dette reglementet krever 2/3 flertall i representantskapet.

Sist oppdatert: 6. desember 2023