NTFs Tidende

Den norske tannlegeforenings Tidende, oftest kalt bare Tidende, ble grunnlagt i 1890, og er det eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannleger.

Tidsskriftet har som oppgave å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger. Tidende skal dessuten fungere som nyhetsmedium, debattorgan og medlemsblad, og bringe helse- og tannhelsepolitiske saker samt stands- og foreningspolitiske saker, av interesse for tannleger og annet tannhelsepersonell.

Tidende utgis på papir, nett (tannlegetidende.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.) og i appen Tannlegetidende. Papirutgaven kommer med 11 utgaver i året.

Ikke-medlemmer av Den norske tannlegeforening kan abonnere på Tidende: Ta kontakt på e-post til: tidende@tannlegeforeningen.no.

Redaksjonen består av ansvarlig redaktør, redaksjonssjef og to vitenskapelige redaktører. Tidende har også en markedsansvarlig. I tillegg brukes det frilansere til deler av det redaksjonelle stoffet.

Redaksjonskomiteen skal føre tilsyn med NTFs Tidende, og består av fem medlemmer valgt av NTFs representantskap.

Tidende er medlem av Tidsskriftforeningen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og Fagpressen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu., og redigeres etter redaktørplakaten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Les mer på Tidendes nettsted Lenke til et annet nettsted.

logo NTFs Tidende

Den norske tannlegeforeningens Tidende (heretter Tidende) er heleid av Den norske tannlegeforening (heretter NTF), og er et redaksjonelt uavhengig tidsskrift som styres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Med Tidende menes den trykte utgaven, nettstedet www.tannlegetidende.no og appen Tannlegetidende.

Tidendes mandat
Tidende er både et vitenskapelig tidsskrift og et medlemsblad for NTF. Tidende har som formål å

 • Presentere vitenskapelige artikler og fagstoff for å bidra til kompetanseheving og etterutdanning av tannleger
 • Stimulere til forskning og fagutvikling
 • Bringe aktuelt stoff og nyheter fra tannhelsefeltet og tilliggende områder
 • Bidra til holdningsdanning og etisk refleksjon
 • Bidra til informasjon om foreningens arbeid

Tidendes målgruppe
Tidende er tilgjengelig for alle medlemmer av NTF, men henvender seg også til andre som søker kunnskap om tannhelsefeltet. Den trykte utgaven distribueres til alle medlemmer, med unntak for studentmedlemmer i utlandet, og til abonnenter.

Utgivers redaksjonelle mål
Tidendes innhold skal reflektere NTFs formål, jf. vedtektene § 2. Tidsskriftet skal støtte opp under medlemmenes og foreningens interesser og de tillitsvalgtes arbeid.

Ansvarlig redaktørs stilling
Ansvarlig redaktør kan, innenfor Tidendes mandat, formidle redaksjonelt stoff i henhold til sin egen overbevisning. Ansvarlig redaktør står ansvarlig for alt innhold i tidsskriftet. Tidende skal redigeres i henhold til Redaktørplakaten og utgivers grunnsyn.

Fastsatt av NTFs hovedstyre og forelagt NTFs representantskap 2013.
Endret av hovedstyret 21. mars 2019, jf. vedtektene § 18.

NTF utgir Tidende som medlemsblad og odontologisk-vitenskapelig tidsskrift. NTF skal utøve sitt ansvar som utgiver seriøst og profesjonelt, herunder:

 1. Ha kjennskap til og kunnskap om Redaktørplakaten, pressens etiske normer og regler samt relevant gjeldende lovverk.
 2. Påse at NTF til enhver tid har en redaktør som er i stand til å oppfylle Tidendes formål.
 3. Organisere virksomheten og etablere nødvendige styringssystemer for at Tidende skal kunne drives økonomisk forsvarlig.
 4. Bestemme Tidendes økonomiske rammer og fastsette abonnementsprisen.
 5. Ansette og eventuelt avsette redaktøren. Odontologisk eller annen helsefaglig utdanning/bakgrunn skal tillegges vekt.
 6. Om nødvendig, engasjere en eller flere vitenskapelige redaktører med odontologisk bakgrunn, i samråd med redaktøren.

Fastsatt av NTFs hovedstyre og forelagt NTFs representantskap 2013.
Endret av hovedstyret 21. mars 2019, jf. vedtektene § 18.

Ansvarlig redaktør (heretter redaktøren) skal sørge for at Den norske tannlegeforenings Tidende (heretter Tidende) blir utformet og redigert etter formålsparagraf fastsatt av Den norske tannlegeforening (heretter NTF).

Overordnet
Redaktøren plikter å holde god kontakt med hovedstyret, redaksjonskomiteen og NTFs øvrige organer.

Redaktørens nærmeste administrative overordnede er NTFs generalsekretær. Generalsekretæren har arbeidsgiveransvar for ansatte med arbeidsoppgaver knyttet til Tidendes redaksjon.

Arbeidsomfang
Redaktøren skal sørge for produksjon av stoff i henhold til vedtatt strategi og utgivelsesplan.

Budsjett
Redaktøren plikter å arbeide etter vedtatte budsjetter.

Redaksjonelt
Redaktørens arbeid reguleres av Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakat samt gjeldende lovverk.

Redaktøren er ansvarlig for Tidendes innhold og redigering. Redaktør og vitenskapelig(e) redaktør(er) samarbeider om odontologisk fagstoff.

Redaktøren skal holde redaksjonskomiteen orientert om virksomheten, slik at komiteen kan utøve sine oppgaver i henhold til gjeldende instruks.

Øvrige medarbeidere med tilknytning til redaksjonen
Ansatte med arbeidsoppgaver tilknyttet Tidendes redaksjon, rapporterer til redaktøren. Redaktøren leder arbeidet i redaksjonen og har personalansvar for disse medarbeiderne.

Representasjon utad
I redaksjonelle sammenhenger, det vil si i alle fora hvor redaktøren utøver sin redaktørgjerning, representerer redaktøren Tidende. I alle andre sammenhenger, herunder overfor offentlige myndigheter, eksterne leverandører og samarbeidspartnere, representeres Tidende av utgiver, eller den utgiver delegerer ansvaret til, i samråd med redaktøren.

Konfliktløsning
Dersom det oppstår uløselige konflikter med bakgrunn i redaksjonelle forhold, har redaktøren rett til, og generalsekretæren plikt til, å bringe saken inn for hovedstyret. Forutsetningen er at saken i forkant er forsøkt løst partene imellom.

Fastsatt av NTFs hovedstyre og forelagt NTFs representantskap 2013.
Endret av hovedstyret 21. mars 2019, jf. vedtektene § 18.

Sist oppdatert: 8. januar 2020