Vedtekter NTF-S

Vedtatt av årsmøtet i NTF Student, 27.01.2017

Foreningens navn er NTF Student (NTF-S).

Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF).

Odontologistudenter i inn- og utland kan opptas som medlem. Medlemmer i NTF-S er studentmedlemmer i NTF.

Medlemmene har stemmerett, talerett og forslagsrett. De er valgbare til styret i NTF-S.

Foreningens formål er å fremme og ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i NTF-S.

§ 5-1 Styrets sammensetning
Foreningen ledes av et styre på minimum 6, maksimalt 8 medlemmer. Styret skal ha følgende sammensetning:

 • 2 representanter valgt av og blant medlemmene ved hvert av de odontologiske lærestedene i Norge.
 • 2 representanter valgt av og blant medlemmene ved utenlandske læresteder, hvis mulig.

Blant disse velger årsmøtet leder, nestleder og kasserer.

Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

NTFs sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for NTF-S.

§ 5-2 Valg av styremedlemmer
Styremedlemmene velges for 1 år av gangen, med mulighet for gjenvalg.

A) Valg ved studiestedene i Norge foretas ved det enkelte studiested.

Lokalt årsmøte avholdes årlig innen utløpet av oktober måned.
Lokalt årsmøte skal innkalles minst én måned i forveien. Med innkallingen skal det følge dagsorden og oppfordring om å melde inn kandidater til styret.
Styrerepresentantene på stedet mot tar forslag til kandidater til styret, og sender ut liste til NTFs sekretariat og til medlemmer på sitt studiested over kandidater som stiller til valg.

Endelig oversikt skal være oversendt senest én uke før det lokale årsmøtet.
Under det lokale årsmøtet velges to representanter til styret fra hvert studiested. Valget skal foregå skriftlig, og det skal føres skriftlig referat fra møtet.

B) Valg ved studiestedene i utlandet

Det velges to representanter til styret blant utenlandsstudentene ved alle studiesteder utenfor Norge. Valget foretas elektronisk i samarbeid med NTFs sekretariat.

§ 5-3 Styremøter
Det skal avholdes minst ett fysisk styremøte i året. Møtet avholdes i NTFs sekretariat. For øvrig kan styremøtene avholdes som telefoneller videomøter.

§ 5-4 Styrets oppgaver
Styret har ansvar for den daglige driften av foreningen.

Styret skal avgi beretning om sin virksomhet til årsmøtet.

Styret har ansvaret for å koordinere aktivitetsplaner.

Styret har ansvaret for å utarbeide handlingsplan for det kommende året, som
godkjennes på årsmøtet.

Styret plikter å følge eventuelle instrukser som er vedtatt av foreningens årsmøte.

§ 6-1 Årsmøtet
Årsmøtet er NTF-S’ øverste organ.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

Ordinært årsmøte avholdes årlig innen utløpet av november måned.

Medlemmene skal varsles om dato for årsmøtet minst to måneder i forkant.

Årsmøtets geografiske plassering rullerer mellom studiestedene i Norge.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 måned før møtet.

Endelig innkalling med saksliste og skriftlige forslag til årsmøtet skal være medlemmene i hende minst 14 dager før årsmøtet.

§ 6-2 Årsmøtet har følgende oppgaver:

 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Velge møteleder
 • Gjennomgå styrets årsberetning
 • Godkjenne nytt styre og velge leder og kasserer blant disse
 • Behandle innkomne saker fra styret eller enkeltmedlemmer
 • Gjennomgå foreningens godkjente regnskap
 • Godkjenne styrets budsjettforslag
 • Fastsette medlemskontingent
 • Vedta vedtektsendringer

§ 6-3 Vedtak på årsmøtet
Vedtak på årsmøtet gjennomføres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte, når ikke annet er bestemt i vedtektene. Det kan ikke stemmes ved fullmakt fra andre. Ved stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning.

§ 6-4 Referat fra årsmøtet
Referatet fra årsmøtet skal underskrives av to medlemmer som årsmøtet velger. Referatet fremlegges til orientering på neste års årsmøte.

§ 6-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når 1/3 av medlemmene krever det, eller når styret, i samråd med NTFs hovedstyre, krever det. Kravet må begrunnes skriftlig. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal bekjentgjøres
minst 14 dager før møtet finner sted og skal inneholde tid og sted for møtet og saksliste.

Utmelding skjer i samsvar med NTFs vedtekter § 13. Ethvert medlem som går ut av NTF, mister samtidig sitt medlemskap i NTF-S.

Ethvert medlem som avbryter sin odontologiutdanning før fullført studie, strykes som medlem i NTF- S.

Et medlem som i to terminer, etter forutgående påminnelse, ikke har betalt kontingent, kan hovedstyret stryke som medlem. Strøket medlem kan bli tatt opp igjen, når den skyldige kontingenten er betalt.

I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelde.

Forslag om vedtektsendringer må vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmene. Forslaget må forelegges styret senest 2 måneder før årsmøtet. Styret skal sende forslaget til medlemmene sammen
med innkalling til årsmøtet.

Vedtektsendringer skal godkjennes av NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter.

Oppløsning av foreningen kan vedtas med 2/3 flertall av de tilstedeværende på årsmøtet.

Forslag om oppløsning av foreningen sendes styret senest 2 måneder før årsmøtet. Styret skal sende forslaget til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger innenfor foreningens formål som angitt i § 3.
Beslutningen om oppløsning må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst én måned etter at beslutningen er fattet.

Sist oppdatert: 6. desember 2019