Referater m.m.

Bilde

OTFs generalforsamling ble gjennomført 2. november 2021.

Referat OTFs generalforsamling 2. november 2021

Sted: Høyres Hus kl. 17.00

Til stede var 26 medlemmer med stemmerett og 2 deltakere uten stemmerett.

Etter gjennomgang og valg av delegater til årets representantskap, åpnet leder Kjetil Strøm årets generalforsamling.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt og beslutningsdyktig.

Tilstedeværende styremedlemmer ble presentert:

 • Nestleder Silje Bach
 • Sekretær Øystein Thomassen
 • Redaktør Linn-Kjersti Sundar
 • Leder fagnemnd Sofia Johansson
 • Styremedlem Karen Wanda Fredriksen
 • UTV-representant fra Viken: Kristin Røsholm
 • UTV-representant fra UiO: Ingvild Brusevold
 • To styremedlemmer var forhindret fra å møte.

Tradisjonen tro ble medlemmer som har gått bort siden siste generalforsamling hedret med ett minutts stillhet.

Dagsorden ble presentert. Det var ingen kommentarer eller bemerkninger til denne.

1. Referat generalforsamlingen 2020 med protokoll
Rapport fra styret til generalforsamlingen for arbeidsåret 2020
Styrets brev til revisor 2020
Revisjonsberetning og uttalelse om revisjon av årsregnskapet 2020

Gjennomgått uten bemerkninger eller kommentarer.

2. Gjennomgang av årsregnskapet 2020
Valg av revisor

Gjennomgått uten bemerkninger eller kommentarer.

Årsregnskapet for 2020 ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet.

RSM Norge gjenvalgt som revisor ved akklamasjon.

3. Budsjett 2022

Gjennomgått uten bemerkninger eller kommentarer.

Godkjent ved akklamasjon

4. Valgkomiteens innstillinger

Valgkomiteen for 2021 har bestått av: Joachim Erenius (leder), Benedicte Jørgensen og
Dominika Trzcinska.

Joachim Erenius presenterte valgkomiteens innstillinger.

5. Valg

Innstilt til styret for 2022:

 • Leder: Silje Bach
 • Nestleder: Øystein Thomassen
 • Sekretær: Erland F. Jensen
 • Styremedlem med ansvar for privatpraktiserende: Karen Wanda Fredriksen
 • Styremedlem: Peter Netland
 • Redaktør: Svein Dahlen
 • Leder fagnemnd: Martin Hoftvedt

Alle valgt ved akklamasjon.

(I tillegg til valgt styre, består OTFs styre av ett styremedlem fra hvert UTV: Oslo, UiO og Viken. Disse representantene velges av årsmøtet på respektive UTV og ikke av OTFs generalforsamling)

 • Innstilt som medlem i fagnemnden for 2022: Wuba Kassahun
 • Innstilt som medlem i fagnemnden for 2022: Kariann Skare

Begge valgt ved akklamasjon.

Bemerkning til innstilling i fagnemnden: Petter Gjessing Johnsen trakk sitt kandidatur til fagnemnden den 2.11.2021. Valgkomiteen innstilte derfor Kariann Skare til vervet. Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til innstillingen.

 • Innstilt som medlem i klagenemnden for 5+2 år (2022-2027): Naia Ollendorf Halvorsen
 • Innstilt som medlem i praksistakseringsutvalget for 4 år (2022-2025): Bjørn Gulbrandsen
 • Innstilt som medlem i hederstegnutvalget for 2022: Ingunn Texmon
 • Innstilt som medlem i hederstegnutvalget for 2022: Aleidis Løken
 • Innstilt som medlem i hederstegnutvalget for 2022: Anne Beate Sønju Clasen
 • Innstilt som kollegahjelper for 2022: Finn Rossow
 • Innstilt som kollegahjelper for 2022: Aleidis Løken
 • Innstilt som medlem i valgkomiteen for 3+1 år (2022-2025): Kjetil Strøm

Alle valgt ved akklamasjon (hver for seg).

6. Innkomne forslag eller saker

Ingen mottatt.

7. Eventuelt

I høst har Tannlegehytta / Odontologforeningen startet en innsamling Spleis til restaurering av Tannlegehytta i Nordmarka.

Styret i OTF vedtok å støtte prosjektet med halvparten av det beløpet Tannlegehytta trenger.

En sjekk på NOK 350 000,- ble overrakt hyttesjef Ane Linnea Horn som takket for støtten.

8. Utdeling av hederstegn

Medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for OTF ble belønnet med diplom og hederstegn. Leder i hederstegnkomiteen, Ingunn Texmon, begrunnet foretok tildelingene og begrunnelsene sammen med leder Kjetil Strøm.

Siden generalforsamlingen i 2020 ble gjennomført digitalt på grunn av pandemirestriksjoner, ble disse delt ut på årets generalforsamling:

 • Sølv til Ingvild Brusevold
 • Gull til Ragnar Gjone
 • Tildelinger for 2021:
 • Sølv til Bjørn Gulbrandsen
 • Sølv til Øystein Thomassen
 • Gull til Sofia Johansson
 • Gull til Marianne Horgen
 • Gull til Harald Skaanes
 • Gull til Kjetil Strøm

Velfortjent og vi gratulerer!!

Etter dette takket Kjetil Strøm av som leder av OTF i åtte år og overlater vervet til Silje Bach.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 18.40.

De som møtte opp avsluttet med en smakfull og hyggelig tapasbuffet i restaurant Tivander.

Referenter: Øystein Thomassen og Tine Berg

Forbehold om trykkfeil.

Publisert 09.11.2021

Vi gratulerer Silje Bach som nyvalgt leder og takker Kjetil Strøm for mange fine år i lederstolen. De nyvalgte tiltrer vervene 1. januar 2022. Her er en oppsummering fra generalforsamlingen.

Informasjonen er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer

Valg av delegater ble foretatt av OTFs generalforsamling 2. november

Sted: Høyres Hus kl. 17.00

Til stede var 26 medlemmer med stemmerett og 2 deltakere uten stemmerett.

Leder Kjetil Strøm ønsket velkommen til årets generalforsamling og overlot ordet til visepresident i NTF, Heming Olsen-Bergem, som holdt en kort presentasjon av årets representantskapssaker.

Representantskapet er NTFs øverste myndighet og møtes annethvert år. Hovedstyret går hele tiden tilbake til beslutningene fra Representantskapet. Kontrollkomiteen kontrollerer at hovedstyret har jobbet med det representantskapet har bestemt

Alle representantskapsdokumenter ligger på innlogget medlemsområde på NTFs nettsider www.tannlegeforeningen.no Lenke til et annet nettsted..

Bergen TF har oversendt forslag til NTF om NTF kunne undersøke og kjøpe eiendom i Oslo i stedet for å leie lokaler slik NTF gjør i dag. NTF har ikke den kapitalen som trengs til dette og har derfor inngått leieavtale i nye lokaler i Legenes Hus. Dette er samme lokaler som huser Legeforeningen, og har gode kontorlokaler og kurslokaler og trolig plass til at man kan arrangere fremtidige representantskap der.

NTFs Arbeidsprogram 2022-2023

Medlemmene: NTF er klare over at dette er et punkt de må bli mye bedre på. NTF vil vi jobbe enda mer opp mot medlemmene og blir bedre på informasjonsbiten til tillitsvalgte og til medlemmer.

NTF ønsker å være en forening for medlemmer i alle livets faser, fra studentmedlemmer til pensjonistmedlemmer. Det skal være en god balanse mellom tannleger i privat og offentlig sektor, og balanse mellom allmenntannleger og spesialister.

NTF har jobbet hardt politisk mot helsebyråkrater og politikere i mange år nå. NTF ber politikerne bestemme seg for om tannleger er helsepersonell. Ny Helse- og omsorgskomité etter Stortingsvalget krever mer påvirkningsarbeid for å lære dem om hva tannlegene gjør og hvor i systemet vi er plassert.

Organisasjonen skal kun jobbe med det som er til nytte for medlemmene og opp mot politisk styring.

NTF ønsker å være én forening for alle tannleger slik at vi står sterkere sammen.

Olsen-Bergem tror at det blir mye diskusjon om policydokumentene på årets representantskap, og det er ønskelig at representantskapet skal diskutere disse sakene.

NTF kartlegger for tiden medlemmenes ønsker. Er det bare i Oslo flere og flere unge ønsker å bli ansatt, eller gjelder det hele landet? Slik avsluttet Heming Olsen-Bergem innlegget.

Valg av deltakere til årets representantskap

Kjetil Strøm presenterte styrets innstilling til delegater til representantskapet:

 1. Silje Bach
 2. Marianne Horgen
 3. Svein Dahlen
 4. Ingvild Brusevold
 5. Birgit Hjorth Kollevold
 6. Øystein Thomassen
 7. Martin Hoftvedt
 8. Karen Wanda Fredriksen
 9. Sofia Johansen
 10. Kristin Røsholm
 11. vara 1. Benedicte H. Jørgensen
 12. vara 2. Linn-Kjersti Sundar


I tillegg er OTFs leder SIlje Bach selvskreven på representantskap.

Alle delegater ble valgt ved akklamasjon.

Deretter overgang til årets generalforsamling.

Referenter: Øystein Thomassen og Tine Berg

Informasjonen er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer

Sist oppdatert: 27. februar 2023