Vedtekter Nordland TF

Sist endret høsten 2001.

Hvis NTFs vedtekter endres, slik at lokalforeningens vedtekter kommer i strid med disse, gjelder NTFs vedtekter

Nordland tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Nordland fylke.

Nordland tannlegeforening skal representere NTF i distriktet, fremme NTFs formål og herunder ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.

Videre skal den fremme kollegialt samhold og støtte arbeidet for en bedring av tannhelsen.

Foreningens medlemmer er:

 1. Ordinære medlemmer
  Som ordinært medlem registreres ethvert medlem av NTF som arbeider i Nordland fylke.

 2. Passive medlemmer
  Passive medlemmer av NTF opptas som medlemmer ved henvendelse til sekretæren

  Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem, betraktes vedkommende som uttrådt av Nordland tannlegeforening fra den tid det passive medlemskap begynte, dersom han/hun ikke melder fra at medlemskapet i Nordland tannlegeforening ønskes opprettholdt.

 3. Inviterte medlemmer
  Spesielt interesserte utenfor standen med særlig tilknytning til odontologien eller Nordland tannlegeforening kan inviteres som medlem.

 4. Korresponderende medlemmer
  Til korresponderende medlemmer kan innvelges tannleger utenfor Nordland tannlegeforening.

 5. Æresmedlemmer
  Til æresmedlemmer kan innvelges enhver som har gjort seg særlig fortjent av foreningen.

Innmelding i lokalforeningen skjer samtidig med innmelding i NTF.

Utmelding av NTF gir samtidig opphør av medlemskap i lokalforeningen.

Kontingent for følgende år fastsettes av generalforsamlingen med simpelt flertall og betales forskuddsvis. Foreningsåret følger kalenderåret. Ved innmelding etter 1. juli betales halv kontingent.

Passive medlemmer betaler halv kontingent. Medlemmer over 65 år er fritatt for kontingent. Inviterte, korresponderende og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Hvis et medlem viser seg særlig uverdig til medlemskap, overtrer foreningens vedtekter eller unnlater å betale skyldig kontingent, kan styret overfor NTF innstille vedkommende til eksklusjon eller strykning som medlem.

Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, legges saken frem for et medlemsmøte.

Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i alle tilfelle et medlemsmøte, hvor 2/3 flertall kreves for vedtak.

Foreningens organer er:

 1. Styre
 2. Generalforsamling
 3. Representanter til NTFs representantskap med vararepresentanter
 4. Klagenemnd med tre medlemmer og ett varamedlem
 5. Valgkomité
 6. Revisor

Styret består av: leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem, ett varamedlem. Alle disse velges av generalforsamlingen. Ett styremedlem valgt av Nordland UTV og ett styremedlem valgt blant privatpraktiserende tannleger. Alle styremedlemmene velges for en periode av to år.

En valgkomité på tre medlemmer fremmer forslag på kandidater til foreningens tillitsverv. Denne komiteen velges av generalforsamlingen det år det ikke er valg på styre.

Intet valgbart medlem kan nekte å motta valg til tillitsverv i foreningen, dog kan tillitsvalgte unnslå seg valg for kommende periode.

Styret skal:

 1. Lede foreningens anliggender og påse at vedtekter og bestemmelser overholdes.
 2. Forberede og ta standpunkt til de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 3. Behandle andre innkomne saker fra medlemmer eller organer i lokalforeningen.
 4. På generalforsamlingen framlegge årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag.
 5. Foreslå æres-, inviterte- og korresponderende medlemmer.
 6. Holde NTF underrettet om alt som kan ha betydning for hovedforeningens virksomhet.
 7. Informere om aktuelle representantskapssaker på generalforsamlingen.
 8. Ha ansvar for at valg av NTFs tillitsvalgte etter hovedavtalen finner sted.

Ordinær generalforsamling tillyses med 4 ukers varsel. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig. Generalforsamlingen skal:

 1. Behandle årsberetning og regnskap.
 2. Få seg forelagt innberetninger fra fagnemnd, klagenemnd, revisor og valgkomité.
 3. Behandle styrets forslag til budsjett.
 4. Fastsette kontingent for kommende år.
 5. Foreta valg av styre, klagenemnd, valgkomité og representanter til NTFs representantskap med vararepresentanter.
 6. Behandle innmeldte saker. Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må legges fram for styret senest fire uker før generalforsamling.
 7. Er både representanten og hans/hennes suppleant hindret fra i å møte, skal foreningen/styret velge ny representant.

Ethvert medlem eller organ i lokalforeningen kan legge frem saker for behandling i styret eller generalforsamling. For behandling i generalforsamling må saker fremlegges for styret innen 4 uker før generalforsamling.

Valg av styre, representanter og tillitsvalgte foregår skriftlig. Er bare én foreslått, kan valget skje ved akklamasjon, dog skal valg av leder skje skriftlig. Hvis ved valget ingen kandidat oppnår minst halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg inntil tre ganger. Den som ved siste omvalg har flest stemmer, anses valgt. Korresponderende-, æres- og inviterte medlemmer innvelges av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Skriftlig avstemning kan forlanges. Andre lovlig fremlagte saker avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Forslag til vedtektsendringer fremmes for styret, utsendes medlemmene samtidig med innkallingen til generalforsamling og forelegges denne med styrets innstilling. For vedtak kreves 2/3 flertall. Vedtatte endringer trer i kraft straks hvis intet annet bestemmes.

Sist oppdatert: 29. januar 2020