Vedtekter NTTF

Revidert november 1999, endret siste gang 2001

Nord-Trøndelag tannlegeforening er NTFs lokalforening i Nord-Trøndelag. Foreningens initialer er NTTF.

Lokalforeningen består av NTFs ordinære og passive medlemmer i fylket. Forøvrig vises til NTFs vedtekter § 11.

Nord-Trøndelag tannlegeforening skal representere NTF i fylket og arbeide for NTFs formål. Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og arbeidsmiljømessige interesser og arbeide for kollegialt samhold.

Til å fremme disse formål holdes medlemsmøter. Innkalling sendes 14 dager før møtet. Hvert år, i siste halvdel av oktober eller første halvdel av november, holdes et årsmøte som velger det antall utsendinger til NTFs representantskap som medlemstallet i NTTF tilsier, og behandler representantskapssakene.

Kontingent betales av alle ordinære medlemmer. For betaling av redusert kontingent, eventuelt fritak av kontingent, gjelder NTFs vedtekter.

Lokalforeningens tillitsvalgte:

a) Styret består av fire personer, leder og 3 styremedlemmer inkludert representant for UTV. Leder velges separat. Ut over dette konstituerer styret seg selv. Et av styrets medlemmer skal være privatpraktiserende tannlege som skal velges av de privatpraktiserende medlemmene i foreningen. Dette gjøres på generalforsamling. Ved stemmelikhet i styret tillegges leder dobbeltstemme.

b) UTV (utvalg av tillitsvalgte) skal bestå av 3 offentlig ansatte tannleger. Det skal velges leder av utvalget separat, og denne skal ha plass i styret i NTTF. UTV kan velges enten på generalforsamlingen eller på etatsmøte hvis UTV finner dette hensiktsmessig. Bare de offentlige ansatte tannleger har stemmerett. Tannleger som kan defineres som både offentlig ansatte og privatpraktiserende har stemmerett begge steder.

Det velges et varamedlem til styret, en varamann til UTV, personlig varamann til den privatpraktiserende representanten og en av de andre to medlemmer i UTV velges som personlig vara til styret for leder av UTV.

c) Kursnemnda består av 3 representanter. Kursnemnda velger selv sin leder.

d) Klagenemnda består av en leder og 2 medlemmer. Leder velges separat. Det velges 2 varamedlemmer. Varamedlem skal kalles inn dersom en av de tre i klagenemnda er inhabile.

e) 2 revisorer.

f) Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Disse velges på årsmøte annet hvert år, altså det året det ikke er generalforsamling.

g) Styre for Organisasjonsfondet. Dette skal bestå av 4 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Det velges 2 vararepresentanter.

h) Informasjonssekretær.

i) Foreningen skal også ha 2 kollegahjelpere. Disse utpekes av styret, og velges altså ikke.

Styreperioden er 2 år. Regnskapet avsluttes 30/9 det året det er generalforsamling.

Tillitsvalgtes oppgaver:

a) Styret leder foreningens arbeid, påser at vedtekter og bestemmelser overholdes og har ansvaret for foreningens økonomi. Styret er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

b) UTV står for Utvalg av TillitsValgte og skal ta seg av lokale lønnsforhandlinger for de offentlig ansatte tannlegene innenfor sitt geografiske område. Dette tilsvarer fylkeskommunen inntil videre. UTV vil ha rettigheter og plikter i henhold til Hovedavtalen. En fra hvert UTV vil årlig samles i et Lønnspolitisk Forum (LF), der den overordnede strategien for forhandlingene vil bli fastlagt.

c) Kursnemnda planlegger og leder kursvirksomheten i samråd med lokalforeningens styre. Kursnemnda bør søke kontakt med representanter for Den offentlige tannhelsetjenesten og med kursnemnda i Sør-Trøndelag Tannlegeforening for å samordne tilbudene.

d) Klagenemnda handler etter NTFs instruks.

e) Revisor reviderer foreningens regnskap og regnskap for Organisasjonsfondet.

f) Valgkomiteen innhenter forslag på kandidater til tillitsverv og avgir sin innstilling til styret helst så tidlig at den kan komme med i møteinnkallingen til årsmøte/generalforsamling. Valgkomiteen bør i sitt forslag tilstrebe en mest mulig lik fordeling av menn og kvinner.

g) Styret for Organisasjonsfondet forvalter fondets midler etter gjeldende regler.

h) Informasjonssekretær har hovedansvar for lokalforeningens medlemsblad, Speilet.

i) Kollegahjelpere skal være en diskré instans man kan søke hjelp hos ved behov. Kollegahjelpere kan også ta kontakt med tannleger og tilby hjelp. Det skrives ikke referat. NTFs regler gjelder også her.

Tillitsvalgte velges for 2 år på generalforsamlingen.

Leder velges med absolutt flertall, de øvrige tillitsvalgte med alminnelig stemmeflertall. Er det ved valg av leder ikke absolutt flertall, foretas omvalg mellom de 2 som hadde flest stemmer.

Representanter til representantskapet velges for 1 år av gangen på det møtet hvor de ordinære representantskapssakene behandles.

Lokalforeningens leder er selvskreven representant.

Valgene foregår skriftlig. Valg kan foregå ved akklamasjon hvis det bare foreligger ett forslag. Dersom et medlem krever skriftlig valg skal dette holdes.

Ordinær generalforsamling holdes annet hvert år i siste halvdel av oktober eller første halvdel av november. Innkalling med saksliste sendes medlemmene med 14 dagers varsel. Valgkomiteens innstilling vedlegges innkallingen.

Lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig. For vedtak kreves alminnelig flertall.

På generalforsamlingen:
a) Oppleses og behandles årsberetning og regnskap for de siste 2 år.
b) Oppleses og behandles beretning fra styret for Organisasjonsfondet.
c) Refereres beretning fra klagenemnda.
d) Refereres årsberetning fra UTV.
e) Behandles budsjettforslag for de neste 2 år.
f) Fastsettes kontingent for de neste 2 år.
g) Foretas valg.
h) Behandles andre saker som er ført opp på sakslisten.
i) Behandles saker som ikke står på sakslisten. For vedtak om realitetsbehandling av slike saker kreves 2/3 flertall.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig eller når 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som står på sakslisten.

Forslag til vedtektsendring og eventuell oppløsning av foreningen skal sendes styret innen 6 uker før generalforsamlingen.

Vedtektsendringer krever minst 3/4 flertall blant de fremmøtte.

I samsvar med NTFs vedtekter § 17, innhenter hovedstyret uttalelse fra lokalforeningen i eksklusjonsspørsmål.

Styrets uttalelse gjøres kjent for medlemmet, som innen 14 dager kan forlange at saken behandles på medlemsmøte.

Det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte for at uttalelsen kan godkjennes.

I tilfelle oppløsning av foreningen skal midlene disponeres etter nærmere bestemmelser, fastsatt på siste ordinære generalforsamling.

Sist oppdatert: 29. januar 2020