Vedtekter Nord-Trøndelag tannlegeforening

Foreningens navn er Nord-Trøndelag Tannlegeforening, forkortet NTTF.

Foreningen er et eget organ i Den Norske Tannlegeforening (NTF), jfr. NTFs vedtekter § 17.

Foreningens geografiske område er tidligere Nord-Trøndelag fylke (før sammenslåingen med Sør-Trøndelag fylke 01.01.2018), som også fremgår av eget vedlegg til NTFs vedtekter § 18.

Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet.

Lokalforeningen skal representere NTF i sitt geografiske område og ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og arbeidsmiljømessige interesser og arbeide for kollegialt samarbeid, i tråd med NTFs formål.

Foreningens organisasjonsnummer er 877100642.

Medlemmer av lokalforeningen plikter å rette seg etter NTFs og lokalforeningens vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler.

Medlemmer av lokalforeningen plikter på forlangende å svare på spørsmål som angår sitt forhold til NTF, jfr. NTFs vedtekter § 46, 1. avsnitt.

Medlemmer av NTF som utøver tannlegeyrket i lokalforeningens område, eller slutter å utøve tannlegeyrket i området, plikter å sende melding til lokalforeningsstyret om dette. Melding skal også sendes til NTF sentralt.

Lokalforeningen har følgende medlemskategorier:

5.1 Ordinære medlemmer

Som ordinære medlemmer av lokalforeningen opptas ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedarbeidssted i lokalforeningens geografiske område. NTFs hovedstyre kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regelen om ordinære medlemmers lokalforeningstilknytning, jf. NTFs vedtekter § 41-1.

Ordinære medlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Ordinære medlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

5.2 Pensjonistmedlemmer

Pensjonerte medlemmer av NTF som har valgt å fortsatt ha tilknytning til foreningen, er også medlemmer i lokalforeningen med de samme rettigheter og plikter som ordinære med-lemmer.

5.3 Assosierte medlemmer

Som assosierte medlemmer kan etter skriftlig søknad til lokalforeningens styre opptas:

 • Ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Pensjonistmedlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Studentmedlemmer av NTF
 • Passive medlemmer av NTF

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs. De har ikke stemmerett i lokalforeningsanliggender. Assosierte medlemmer er ikke valgbare til lokalforeningens styre eller som representant for foreningen til NTFs representantskap.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år, og skal betales av alle ordinære medlemmer. For pensjonistmedlemmer og assosierte medlemmer fatter generalforsamlingen særskilte vedtak om kontingent.

Endringer av kontingent(er) må fremmes som egen sak til generalforsamlingen.

For medlemmer som er ordinære medlemmer eller pensjonistmedlemmer av NTF og som dermed er pliktige medlemmer av en lokalforening betales kontingent til den lokalforening som vedkommende står tilsluttet 1. januar.

7.1 Innmelding

Ordinære medlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening der de har sitt hovedarbeidssted. Pensjonistmedlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening som de ved overgang til pensjonistmedlemskap har valgt å ha sin hovedtilknytning til, eller senere, skriftlig, har gitt beskjed til NTF sentralt om at de skal ha sin hovedtilknytning til.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato.

7.2 Utmelding

Utmelding av NTF skjer skriftlig til NTFs sekretariat. Kopi sendes til lokalforeningens styre. Ethvert medlem som melder seg ut av NTF mister samtidig sitt medlemskap i lokalforeningen.

Utmeldingen trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 31. desember).

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem, betraktes vedkommende som uttrådt av lokalforeningen fra den tid det passive medlemskap begynte, dersom vedkommende ikke søker lokalforeningsstyret om at medlemskapet i opprettholdes. Passive medlemmer av NTF inngår i så fall i medlemskategorien assosierte medlemmer, jfr. pkt. 5.3.

8.1 Strykning

Unnlater et medlem å betale foregående års medlemskontingent etter utsendelse av krav og purring, kan lokalforeningsstyret overfor NTF innstille på at vedkommende blir strøket som medlem. NTTF sender ut 2 purringer på kontingenten, én f.eks. i juni og én i f.eks. i oktober, med varsel om at man risikerer å bli strøket som medlem av NTF om man ikke betaler. Betalingsfrist for siste purring er 15.12. Varsel om strykning sendes NTF etter dette, helst før 1.1. og senest innen 15.1.

Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon.

Strykning gjelder fra 1.1. eller fra vedtaksdato i NTF, året etter at man ikke har betalt pliktig kontingent til lokalforeningen. Og, med det bortfaller retten til hjelp fra NTF, som arbeidstaker-/fagorganisasjon, selv om man har betalt kontingenten til NTF, ettersom dette blir betraktet som ufullstendig innbetaling av kontingent.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.

8.2 Eksklusjon

Dersom et medlem er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemnds-regler, kan NTFs hovedstyre, med 2/3 flertall, ekskludere medlemmet, jfr. NTFs vedtekter § 48.

Før beslutning fattes skal uttalelse fra lokalforeningens styre være innhentet. NTFs administrasjon sørger for at medlemmet gjøres kjent med styrets uttalelse og får mulighet til å kommentere denne.

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 flertall.

Lokalforeningen har følgende organer og tillitsverv:

 1. Generalforsamling
 2. Representanter til NTFs representantskap.
 3. Styre
 4. Ett styremedlem som skal revidere årsregnskapet før det sendes styret til godkjennelse.
 5. Klagenemnd
 6. Kollegahjelpere
 7. Valgkomité.
 8. Kursnemnd
 9. Kontaktperson mot fylkeskommunen/fylkestannlegen/andre lokale myndigheter. Normalt vil dette være UTV-representanten.

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet

Generalforsamlingen er lokalforeningens høyeste organ, og avholdes hvert år i oktober eller november måned.

Hvert 2. år, partallsår, avholdes det en forenklet generalforsamling, hvor det kun er valg av valgkomité, og ingen krav om beretninger. I oddetallsår avholdes ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når lovlig innkalt. Medlemmene kan ikke gi andre medlemmer fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse.

10.2 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen har følgende oppgaver:

 1. Gjennomgå styrets signerte 2-årsberetning. Hele styret signerer.
 2. Gjennomgå beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.
 3. Kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter.
 4. Fastsette medlemskontingent for kommende år, om denne er foreslått endret.
 5. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode.
 6. Velge
  • Styret
  • Klagenemnd
  • Kollegahjelpere (2).
  • Kursnemnd, jf. pkt. 16.
  • Valgkomité (NB: Denne velges i partallsår/de år det ikke er ordinær generalforsamling), jf. pkt. 17.
  • Representanter til NTFs representantskap.
 7. Behandle andre saker som fremgår av dagsorden.
 8. Behandle representantskapssaker tilsendt fra NTFs hovedstyre, dersom disse ikke gjennomgås i et eget medlemsmøte.

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen

 1. Tidspunkt for generalforsamling
  Ordinær generalforsamling, med valg, avholdes hvert annet år, de år NTF avholder sitt representantskap (oddetallsår).

  Generalforsamling avholdes senest før medio november og minst 14 dager før et representantskap.

 2. Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og utsending av saksliste
  Ethvert medlem eller organ i lokalforeningen kan legge frem saker for behandling på generalforsamlingen.

  Styret skal, gjennom en skriftlig innkalling til generalforsamling, varsle medlemmene om dato og sted for generalforsamlingen, og spesielt påpeke fristen for innlevering av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen; den skal være, om ikke en dato er angitt, 3 uker før. Innkalling sendes normalt pr. e-post. Fullstendig medlemsliste er derfor viktig. Medlemmene har et eget ansvar for å formidle en gyldig e-postadresse både til NTF og NTTF.

  Saker bør fortrinnsvis sendes styret skriftlig/på e-post. Det kan åpnes for å diskutere en sak (ikke vedtektsendringer) som tas opp på møtet, men det skal ikke gjøres vedtak. Slike saker kan det først gjøres vedtak om på neste generalforsamling eller gjennom styrevedtak.

  Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på generalforsamlingen.

  Møteinnkalling må være sendt medlemmene minst 4 uker før generalforsamlingen.

  Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen
  (* = til en ordinær generalforsamling):
  1. Dagsorden
  2. Referat fra forrige generalforsamling.
  3. Styrets 2-årsberetning*
  4. Beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte*.
  5. Styregodkjent regnskap for foregående år.
  6. Budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode.
  7. Beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling.
  8. Forslag til representant(er)/vararepresentant til NTFs representantskap *

   Eventuelle forslag til medlemmene på kandidater til tillitsverv, som er innsendt til styret, oversendes valgkomiteen. Valgkomiteen innstilling skal foreligge senest 2 uker før generalforsamlingen, presenteres skriftlig for styret, og fremlegges på generalforsamlingen.

   I partallsår skal det legges frem forslag på kandidater til valgkomiteen.

 3. Møteledelse og referat

  Lokalforeningsleder leder, evt. annet styremedlem som velges på møtet, leder generalforsamlingsmøtet.Referatet skal godkjennes av ett medlem som generalforsamlingen velger i forkant av møtet, og underskrives av denne i tillegg til referenten.

  Referatet gjøres tilgjengelig for lokalforeningens medlemmer snarest mulig etter generalforsamlingen og vedlegges også neste års innkalling til generalforsamling.

  Det skal skrives referat fra generalforsamlingen. Ved møtets åpning utpeker møteleder referent, eventuelt etter forslag fra møtedeltakerne.

 4. Valg og stemmegivning

  Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

  Valg og avstemninger skal skje skriftlig bare dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det.

  Valg gjelder for to år og gjelder fra 1.1. påfølgende år.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når

 • styret finner det nødvendig, eller
 • minst 1/4 av foreningens medlemmer har fremsatt skriftlig krav om dette overfor styret.

Innkalling til møtet må sendes ut med minst 2 ukers varsel, vedlagt dagsorden og saksdokumenter.

En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden ved innkalling.

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.

12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene

Lokalforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene i et medlemsmøte eller på generalforsamlingen. Dette kan gjerne gjøres ved at et medlem fra NTFs hovedstyre inviteres til å gjøre det.

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden

Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har lokalforeningens ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

12.3 Lokalforeningens representanter til representantskapet

Lokalforeningens leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, skal møte fra sin lokalforening.

På et eventuelt eget medlemsmøte, der sakene til det ordinære representantskapsmøtet drøftes, kan man også velge foreningens representanter og deres vararepresentanter (2). Representantene velges for kommende representantskapsperiode, og valget protokollføres på generalforsamlingen.

Lokalforeningene skal være representert av medlemmer fra både offentlig og privat sektor. Det betyr at minst 2 representanter møter på representantskapsmøtene. Er en representant forhindret fra å møte på representantskapet, møter den valgte vararepresentanten i dennes sted. Lokalforeningen representeres altså, i tillegg til leder, av ytterligere én representant. Dersom antall medlemmer i NTTF overstiger 150 medlemmer vil det utløse rett til å sende en tredje representant. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer av NTF teller med i grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges til grunn.

Dersom både en representant og vararepresentant(ene) er forhindret fra å møte, kan styret velge en ny representant i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes til NTFs sekretariat.

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning

Lokalforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes stemmegivning.

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning i lokalforeningen.

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for lokalforeningen fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak.

13.1 Styrets oppgaver

Styret har følgende oppgaver:

 1. Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.
 2. Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt.
 3. Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre.
 4. Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i lokalforeningen.
 5. I samarbeid med NTF sentralt påse at medlemmene i lokalforeningen overholder NTFs vedtekter og øvrige bestemmelser.
 6. Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.
 7. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det.
 8. Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.
 9. Godkjenne og signere lokalforeningens reviderte årsregnskap med noter og årsberetning.
 10. Utarbeide forslag til lokalforeningens budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode.
 11. Behandle innkomne saker fra medlemmer eller organer i lokalforeningen.
 12. Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 13. Kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomiteen kan fremme forslag på kandidater til ulike verv som skal velges av generalforsamlingen, jf. pkt. 17.
 14. Avgi årsberetning om sin virksomhet, og legge frem revidert, godkjent og signert regnskap samt forslag til budsjett for kommende budsjettperiode for generalforsamlingen.
 15. Sammen med Kursnemnda være ansvarlig for lokalforeningens faglige kursvirksomhet og legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud lokalt.
 16. Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendige for å holde NTFs medlemsregister oppdatert.
 17. Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i lokalforeningen.
 18. Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra lokalforeningens styre/evt. andre organer til saker som ønskes behandlet av representantskapet og videresende til NTFs sekretariat private forslag til representantskapssaker, vedlagt styrets begrunnede innstilling i saken.
 19. Årlig gi innberetning til NTFs sekretariat om lokalforeningens virksomhet, og oversende lokalforeningens signerte årsregnskap til orientering.
 20. Eventuelt arrangere medlemsmøter. Innkalling til møtene skal sendes ut minst 2 uker i forkant. Møtene ledes av lokalforeningsleder. Det skal føres referat fra møtene og en av møtedeltakerne skal utpekes av lokalforeningsleder til å være referent.
 21. Arrangere sosiale samvær i tilknytning til medlemsmøter/kurs eller egne sosiale sammenkomster.
 22. Avholde medlemsmøte, eventuelt for å gjennomgå de saker som skal behandles av representantskapet. Dette kan også gjøres på generalforsamlingen, og da før valg av representanter til representantskapsmøtet.

13.2 Styrets sammensetning og valg

Lokalforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer:

 1. Leder.
 2. Nestleder/styremedlem.
 3. Styremedlem med spesielt ansvar for å sette seg inn i årsregnskapet, og som er kontaktperson mot Regnskapsfirmaet = «regnskapskoordinator»
 4. UTV-representant.
 5. 1 vararepresentant

Lokalforeningens styremedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Valgene gjelder for to år av gangen, og gjelder fra førstkommende årsskifte.

Valg av leder skjer separat. Valg foregår skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til et verv.

Nestleder er stedfortreder for leder. For de valgte styremedlemmene velges ett varamedlem. Varamedlemmet trer inn som fast medlem ved permanent forfall i styret.

Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor. Styret må ha et minst ett valgt privatpraktiserende medlem, som fortrinnsvis ikke er leder, som skal ha et spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser, jf. NTFs vedtekter § 18-3.

Styret skal ha ett styremedlem som er hovedtillitsvalgt eller medlem av det lokale utvalg av tillitsvalgte (UTV). Slikt styremedlem, og dennes eventuelle personlige vararepresentant, velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. Lokalt UTV bør velge sine representant(er) til lokalforeningsstyret før lokalforeningens generalforsamling.

UTV-leder kan ikke samtidig inneha vervet som lokalforeningsleder, jf. NTFs vedtekter § 18-3.

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet

Styret skal være fulltallig på sine møter. Om nødvendig bør møtedato endres slik at dette er tilfelle.

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene.

Det skal/bør føres skriftlig referat fra styremøte, uansett om disse skjer pr. telefon. Dersom styrevedtak gjøres ved telefon (konsultasjoner) eller e-post (i hastesaker), skal slike protokollføres i referat på førstkommende styremøte.

13.4 Habilitetsregler

For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så langt de passer. Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse svekkes, kan medføre inhabilitet. Ved vurderingen av om det foreligger andre særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende styremedlem eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til.

Et medlem av styret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg inhabil. Hvis et medlem fratrer, trer et varamedlem inn i vedkommende medlems sted.

13.5 Regnskap

Regnskapsfører har ansvar for å føre foreningens regnskap (se egen avtale/kontrakt).

Årsregnskapet skal gjennomgås med regnskapskoordinator fra styret.

Regnskapsåret følger kalenderåret (1.1. – 31.12.).

Regnskapet skal styrebehandles og godkjennes senest innen utgangen av mars påfølgende år.

Styregodkjent og signert årsregnskap for sist år forelegges generalforsamlingen til orientering og for kommentarer. Årsregnskapet for foregående år og foreløpig regnskap for inneværende år danner grunnlaget for styrets forslag til budsjett for kommende år.

13.6 Signaturrett

Lokalforeningsleder og kasserer kan i fellesskap forplikte lokalforeningen ved sine underskrifter. Styret bestemmer hvilke styremedlemmer som skal ha prokura. Regnskapskoordinator har prokura, og kan ikke ha signaturrett.

Lokalforeningens klagenemnd velges på generalforsamlingen. Valget gjelder for 2 år.

Klagenemnden skal ha 3 medlemmer, og er kun beslutningsdyktig når alle medlemmene er til stede/har uttalt seg i en sak. Klagenemnden velger selv sin leder. Dersom et medlem slutter/trekker seg, er det styret oppgave å velge et nytt medlem for inneværende valgperiode.

For nærmere regler om lokalforeningens klagenemnd henvises til Reglement for NTFs klagenemnder.

Lokalforeningen skal ha minst to kollegahjelperne som velges på generalforsamlingen for minimum 4 år. Kollegahjelperne bør representere begge kjønn og både offentlig og privat sektor, og bør ikke ha andre tillitsverv.

For nærmere regler om lokalforeningens kollegahjelpordning henvises til Reglement for NTFs kollegahjelpordning.

Kursnemnda skal bestå av 3 medlemmer og velger selv sin leder. For å sikre kontinuitet bør ikke alle medlemmene skiftes ut på en gang.

Kursnemnda er, sammen med styret, ansvarlig for NTTFs faglige kursvirksomhet, hovedsakelig knyttet til generalforsamling og «vårkurs», men har også ansvar for å koordinere TSE (Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning) og samarbeide med NTF om lokal kursvirksomhet.

17.1 Valgkomiteens sammensetning og valg

Valgkomitéen består en leder og 2 medlemmer. Både offentlig og privat sektor bør være representert i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig inneha andre verv i foreningens organer. Valgkomiteen velges for 2 år av gangen. 

Ethvert medlem i lokalforeningen kan foreslås som medlem til valgkomiteen. Dersom det ikke, innen en gitt frist, er kommet inn forslag på tilstrekkelig antall kandidater til en ny valgkomité, er styret forpliktet til å fremsette forslag på manglende medlemmer. Disse skal umiddelbart underrettes av styret, men kan ikke motsette seg å bli innstilt. De kan dog fremme en alternativ kandidat på generalforsamlingen, om de har en god grunn for å ikke selv ta imot valget.

Valgkomiteen velges direkte av og på generalforsamlingen i partallsår.

17.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge vedtektene skal velges av generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan overfor valgkomitéen fremme forslag på styremedlemmer innen en på forhånd fastsatt frist. NTTFs styre skal i god tid kunngjøre fristen for medlemmene.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og relevante opplysninger om, de kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. I sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på allsidighet med hensyn til yrkesutøvelse, kjønnsmessig og geografisk fordeling. Med innstillingen skal det følger en oversikt over alle innkomne forslag til kandidater i ulike verv.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges for styret senest to uker før generalforsamling. Det er opp til styret om innstillingen sendes ut til medlemmene før generalforsamlingen eller om valgkomiteen får presentere denne på generalforsamlingen i forbindelse med valgene.

Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, og skal avgi en enstemmig innstilling, d.v.s. være fulltallig når innstillingen avgis.

I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelder.

Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes styret senest 5 uker før generalforsamlingen.

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen beslutter et annet ikrafttredelsestidspunkt.

Vedtektsendringer skal forelegges for NTFs hovedstyre, jfr. NTFs vedtekter § 18-2.

Oppløsning av foreningen, eventuelt sammenslåing med nabolokalforening, kan vedtas av generalforsamlingen. Det forutsetter at minst 25 % av medlemmene er til stede på generalforsamlingen og at minimum 2/3 av de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer for.

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet.

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er satt for øvrige saker som ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, jfr. pkt. 10 og 11. Styret skal sette forslaget om oppløsning på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger, som ligger innenfor foreningens formål.

Sist oppdatert: 2. september 2022