Vedtekter FTF

Vedtatt 1. juli 1955, sist endret i 2012.

Finnmark tannlegeforening er en lokalforening i NTF. Foreningens formål er som en del av NTF å fremme standens interesser, så vel faglig som sosialt.

Lokalforeningens medlemmer er ordinære, innbudte, korresponderende og æresmedlemmer.
Ordinære medlemmer er de av NTFs medlemmer som praktiserer i foreningens distrikt.
Som innbudte medlemmer kan etter innbydelse fra styret opptas ikke-tannleger med interesse for vårt fag og dets grenseområder. Disse har adgang bare til faglige møter, har ikke stemmerett og betaler ikke kontingent.

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen hvert år. Det betales forskuddsvis.
Medlemmer er fritatt for kontingent fra og med det år de fyller 65 år. Medlem som i 2 terminer - etter forutgående påminnelse - ikke har betalt kontingent, kan av styret foreslås strøket som medlem av NTF. Den resterende kontingent kan inndrives.

Til æresmedlemmer kan innvelges enhver som har gjort seg særlig fortjent av denne lokalforening eller tannlegestanden.

Forslag om dette refereres på generalforsamlingen og avgjøres med 2/3 stemmeflertall. Til korresponderende medlem kan innvelges enhver hvis medvirken anses tjenlig eller ønskelig. Forslag om dette behandles som for æresmedlem.

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et medlem av UTV som alle blir valgt av årsmøtet. I tillegg velges 2 varamedlemmer. Styret skal bestå av medlemmer fra privat og offentlig sektor. Leder og sekretær bør sitte på samme sted. Styret velges for 2 år. Varamedlemmer har tale- og forslagsrett i de tilfeller styret er fulltallig. For at styret skal være beslutningsdyktig kreves det at er minst 3 medlemmer på styremøtet

Ved forfall overtar nestleder lederens verv. Styret har å ivareta foreningens tarv og trivsel og besørge den daglige ledelse.

Lederen styrer foreningens møter og dens administrasjon. Lederen tillyser styremøter, undertegner viktige skrivelser, samt påser at de forskjellige styremedlemmer utfører sine verv. I tillegg velges revisor.

Hvert annet år velges en klagenemnd på tre medlemmer. For disse velges to varamedlemmer. Nemnda velger selv sin leder.

Hvert annet år velges det en valgkomite, denne består av 3 medlemmer, 2 fra offentlig og 1 fra privat sektor. De offentlige medlemmene fungerer også som valgkomite for UTV. Det velges 1 varamedlem til valgkomiteen som trer inn dersom et av medlemmene i komiteen flytter fra distriktet.
Styre og klagenemnd velges i partallsår og valgkomite velges i oddetallsår.

Dersom et medlem må si fra seg sin stilling i styret, valgkomite eller klagenemnd, trer vara inn i dets sted, styret har fullmakt til å velge nytt varamedlem. Intet ordinært medlem kan unnslå seg valg, dog kan fratredende styremedlemmer frasi seg gjenvalg for et år.

Til å representere foreningen i NTFs representantskap velges representanter på den måte og i det antall som NTFs vedtekter tilsier. Lederen er selvskreven representant. Man tilstreber at både offentlig og privat sektor er representert. Resultatet av valget innberettes til NTFs sekretariat før representantskapsmøtet.

For representantene gjelder følgende bestemmelser: De skal holde foreningen underrettet om sakenes behandling i representantskapet. Kommer de i uoverensstemmelse med sin lokalforening i saker som skal behandles i representantskapet, plikter de å tre tilbake hvis foreningen med 2/3 flertall forlanger det.

Er både representant og suppleant hindret fra å møte, kan lokalforeningens leder bemyndige et annet medlem til å møte i stedet, idet skriftlig meddelelse herom sendes til NTFs sekretariat.

Styret har ansvar for å sørge for at årsmøtet avholdes. For å være beslutningsdyktig må årsmøtet telle minst ¼ av medlemmene. Beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall, ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Hvis det ordinære årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, kan ekstraordinært årsmøte settes umiddelbart etter, og det er i ethvert tilfelle beslutningsdyktig.

Saker som skal behandles på generalforsamlingen, skal være kunngjort for medlemmene minst åtte dager i forveien.

På årsmøtet skal det oppleses og behandles årsberetning og regnskap for det forløpne år samt foretas valg av de i §§ 5 og 6 nevnte tillitsvalgte og i tilfelle korresponderende- og æresmedlemmer. Ved valg kan det stemmes skriftlig om et medlem krever dette. Saksbehandling kan foretas skriftlig om det er alminnelig flertall for det. Der kan også stemmes ved skriftlig fullmakt.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det påkrevet, eller når minst ¼ av medlemmene forlanger det. For øvrig som for ordinært årsmøte bestemt.

De etiske regler for tannleger som til enhver tid gjelder for NTF, gjelder også for Finnmark Tannlegeforening.

Går til NTFs etiske regler

Medlem som overtrer Finnmark tannlegeforenings lover eller bestemmelser, fører illojal konkurranse, eller viser slik handlemåte at foreningen eller standen krenkes, kan innstilles til NTF til eksklusjon ved enstemmig styrevedtak. Innstillingen kan ankes til foreningen og behandles på generalforsamling. Anken må sendes styret som gir meddelelse til medlemmene i god tid før den generalforsamling hvor anken skal behandles. Vedtaket av innstillingen krever 2/3 stemmeflertall.

Forslag til forandringer i - eller tillegg til - disse vedtekter kan bare vedtas med 2/3 flertall av beslutningsdyktig årsmøte etter at forslaget har vært sendt sekretæren innen en måned før årsmøte, og i samsvar med § 8, pkt. 3, være behandlet i det samlede styre, som skal avgi en begrunnet innstilling.

I tilfelle av at foreningen blir oppløst, tar det årsmøtet som vedtar dette, bestemmelse om hvordan foreningens midler skal anvendes.

Sist oppdatert: 29. januar 2020