Vedtekter og instrukser, Bergen TF

Last ned PDF av vedtekter inkl. appendix

Revidert på ordinær generalforsamling 4/10-2019

Bergen Tannlegeforening (BTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening i det som pr 31.12.19 tilsvarte Hordaland fylke.

Foreningen skal representere NTF i regionen og fremme NTFs formål:

Ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, fremme kollegialt samhold og støtte arbeidet for en bedre tannhelse.

Foreningens medlemmer er: Ordinære medlemmer, assosierte medlemmer, studentmedlemmer, æresmedlemmer, korresponderende medlemmer og inviterte medlemmer.

 1. a) Ordinært medlem er enhver tannlege som praktiserer i foreningsdistriktet og er medlem av NTF.
  b) Medlem av annen lokalforening kan opptas som assosiert medlem.
  c) Studentmedlemmer av NTF som er under grunnutdanning ved Det
  medisinske fakultet i Bergen kan opptas som studentmedlemmer
  d) Til æresmedlem kan innvelges enhver som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for foreningen eller dens formål.
  e) Til korresponderende medlem kan velges tannleger utenfor BTF, og
  ellers enhver som man av spesielle grunner ønsker å knytte til foreningen.
  f) Til invitert medlem kan innvelges ikke-praktiserende tannleger.

 2. Ordinært medlem som utnevnes til æresmedlem, er fritatt for årskontingent, og kan unnslå seg for å motta valg.

 3. Æresmedlem utenfor foreningsdistriktet, samt korresponderende og invitert medlem, har fri adgang til medlemsmøtene med rett til å delta i forhandlingene, men ingen stemmerett.

Innmelding skjer i samsvar med NTFs vedtekter § 12. Æresmedlemmer, korresponderende og inviterte medlemmer innvelges på generalforsamlingen etter innstilling av styret.

Det stemmes skriftlig og fordres 2/3 flertall.

Kontingent for det følgende år fastsettes av generalforsamlingen, og skal betales av alle ordinære medlemmer tilsluttet BTF per 1. januar. Dette gjelder også medlemmer under videreutdanning.

Generalforsamlingen treffer særskilt vedtak om kontingent for assosierte medlemmer. Studentmedlemmer under grunnutdanning betaler ikke kontingent til BTF.

Alle hos NTF registrerte pensjonistmedlemmer er fritatt for årskontingent, det samme gjelder ved 100 % uførhet. Styret i BTF kan gi medlemmer redusert kontingent etter individuell søknad og behandling.

Ved utmelding av NTF skal forfalt kontingent betales etter NTFs regler. Medlemmer som skylder kontingent til BTF for mer enn to år, kan hovedstyret stryke som medlem etter forslag fra BTFs styret.

Se forøvrig NTFs vedtekter § 14, avsnitt om lokalforeningenes kontingent.

Utmelding skjer i samsvar med NTFs vedtekter § 13. Ethvert medlem som går ut av NTF, mister samtidig sitt medlemskap i lokalforeningen.

I samsvar med NTFs vedtekter § 17 innhenter hovedstyret uttalelse fra lokalforeningen i eksklusjonsspørsmål, og når det gjelder gjenopptaking. Styrets uttalelse gjøres skriftlig kjent for medlemmet, som innen 14 dager kan forlange at saken behandles på medlemsmøte. Det kreves 2/3 flertall blant de møtende for at uttalelsen kan godkjennes.

Foreningen ledes av styret.

Styret består av:

 • Formann
 • Info-sekretær Kasserer
 • Sekretær
 • Styremedlem
 • Fagkomiteens leder
 • 1 representant foreslått av UTV-Vestland med tilhørighet til BTF, med personlig vararepresentant
 • 1 representant foreslått av UTV-UiB, med personlig vararepresentant 1 representant foreslått av årsmøtet for de privatpraktiserende, med personlig vararepresentant

Styret velges av generalforsamlingen, med unntak av utvalgsmedlemmene som velges av de respektive årsmøter og godkjennes av generalforsamlingen. Fagkomiteens leder er fullverdig medlem av styret, men velges separat når fagkomiteen velges.

Øvrige tillitsvalgte:

 • Fagkomité
 • Festkomité
 • Delegater til NTFs representantskap
 • Hederstegnutvalget
 • Klagenemnd
 • Kollegahjelpere
 • Kontaktutvalg
 • Museumskomité
 • Referenter
 • Utvalg for privat sektor
 • Valgkomité
 • Økonomiutvalg

UTV-Vestland og UTV-UiB er tillitsvalgte for NTF og velges derfor ikke av BTF.

Styret i BTF

 1. skal lede foreningens virksomhet overensstemmende med vedtekter og bestemmelser, og påse at disse er overholdt. Styrets tolkning av vedtekter og bestemmelser kan bare overprøves av generalforsamlingen, og er gyldig til slik overprøving har funnet sted.
 2. er beslutningsdyktig når minst 5 av styremedlemmene er til stede.
 3. koordinerer all virksomhet i BTF for de organer innen BTF som arbeider på begrensede områder eller ivaretar særinteresser, og skal påse at medlemmenes fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt i forhold til særinteressene. BTF-styret skal innkalle til minst ett fellesmøte per foreningsår mellom BTF-styret og hhv Fagkomiteen og Klagenemnden. Fagkomiteen og Klagenemnden skal føre referat fra alle sine møter, med kopi til BTF-styrets sekretær.

Formannen er foreningens fremste tillitsvalgte. Denne tillyser møter og generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære, undertegner skriv, anviser utbetalinger, sammenkaller styremøter og leder alle forhandlinger. Sammen med kasserer har formannen signaturrett for disposisjon av foreningens fond og midler i henhold til føringer gitt av generalforsamlingen. Formannen er selvskreven representant til NTFs representantskap. I formannens fravær utpeker formannen et annet styremedlem som stedfortreder eller ordfører for møtet.

Info-sekretær skal være redaktør for BTF-nytt og web-ansvarlig. Denne kan opptre selvstendig utad innenfor de rammer som styret til enhver tid bestemmer.

Sekretæren fører styreprotokoll, som godkjennes på det følgende styremøtet. Sekretæren besørger foreningens korrespondanse i samråd med formannen og utarbeider foreningens årsberetning som sendes medlemmene før generalforsamlingen. Sekretæren skal i samråd med kassereren holde medlemsfortegnelse og de stemmeberettigedes antall ajour. Sekretæren er kontaktpersonen mot BTFs arkivinstans og har det overordnede ansvaret for BTFs samlinger unntatt de som tilhører museumskomiteen.

Kassereren skal til enhver tid ha oversikt over foreningens økonomi, innkreve alle foreningens fordringer, herunder også medlemskontingenten. Kassereren skal betale godkjente utgifter og fakturaer signert av ansvarlig bestiller. Om nødvendig skal kasserer innhente godkjenning hos formann og styre. Styrer og komiteledere i BTF skal instrueres av kasserer om at alle avtaler skal være skriftlige og inngått før oppdrag. Betaling skjer kun mot godkjent faktura. Kasserer presenterer neste års budsjett for styret, og legger frem årsregnskap, budsjett og neste års kontingentforslag på GF. Kassereren skal også følge opp BTF sin formueplassering i henhold til appendiks Instruks for BTFs formuesforvaltning, og samarbeide med økonomiutvalget. Kassereren sørger for at foreningens regnskap føres forretningsmessig av ekstern, autorisert regnskapsfører. Kasserer overleverer alle BTF sine bilag til regnskapsføreren, og regnskapene avsluttes 31. desember.

Styremedlemmet har som sin særlige oppgave å tilrettelegge det kollegiale og selskapelige samvær. Styremedlemmet er leder av festkomiteen. Styremedlemmet har ansvaret for det tekniske opplegget på medlemsmøtene. Styremedlemmet har ansvaret for å sende foreningshilsen til kolleger som fyller annonserte runde år.

Referentene utarbeider referat fra medlemsmøtene i samråd med redaktøren av BTFnytt.

Fagkomité, festkomité, hederstegnutvalg, kontaktutvalg, museumskomité, utvalg for privat sektor, valgkomité og økonomiutvalg har egne vedtekter/instruks. Se appendiks.

Kollegahjelper, Klagenemd og delegater til NTFs representantskap forholder seg til NTFs vedtekter og instrukser.

UTV-Vestland og UTV-UiB følger NTFs regelverk .

Saker som ønskes behandlet, anmeldes til styret ved sekretæren.
Forslag som tas opp uanmeldt på medlemsmøte, kan av formannen kreves oversendt til styret, før det fattes vedtak.

Styret plikter å avgi sin innstilling i slike saker og forelegge den for ett av de nærmeste medlemsmøter.

Styret plikter i alle viktige saker å bekjentgjøre sine forslag til vedtak i innkallingen til medlemsmøtet.

Medlemsmøter holdes minst en gang i måneden fra og med september til og med mai, og da fortrinnsvis i begynnelsen av måneden. Generalforsamlingen avholdes i oktober.

På novembermøtet, de år det arrangeres representantskap, drøftes representantskapssakene, og delegater til NTFs representantskap velges.

Ordinær generalforsamling tillyses med 3 ukers varsel. Enhver lovlig tillyst generalforsamling er beslutningsdyktig.

På generalforsamlingen:

 1. behandles årsberetning,
 2. avgis innberetning fra styrer, komiteer, nemnder og utvalg,
 3. behandles regnskap for det foregående år, herunder også foreningens fonds.
 4. behandles styrets forslag til budsjett, fastsettes kontingent for det kommende
  år.
 5. foretas valg på tillitsvalgte som ikke oppnevnes i henhold til egen instruks. Unntatt er delegater til NTFs representantskap og suppleanter til disse som velges på medlemsmøtet i november. Gjenvalg kan nektes etter to års sammenhengende funksjonstid. Alle valg gjelder for 2 foreningsår, når intet annet er bestemt. Dog kan det foretas nødvendig suppleringsvalg for kortere tid. Kollegahjelper velges for 3 år, jfr NTFs regelverk.
 6. behandles forslag til vedtekter, vedtektsendringer og instrukser for BTF,
 7. behandles andre krevende saker som fremgår av godkjent dagsorden.

Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent, har ikke anledning til å avgi stemme.

Ekstraordinær generalforsamling tillyses med minst tre ukers varsel og holdes når styret finner det nødvendig eller minst ¼ av medlemmene forlanger det.

På ekstraordinær generalforsamling kan bare behandles saker som er oppført på dagsorden ved innkalling. Enhver tillyst ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.

Formannen velges med absolutt, de øvrige tillitsvalgte med alminnelig flertall. Er det ved valg på formann ikke absolutt flertall, foretas bundet omvalg mellom de to som hadde flest stemmer.

Valg foregår skriftlig. Hvis det bare foreligger ett forslag, kan valg, unntatt på formann, foretas ved akklamasjon.

For utvalg der leder velges separat, velges først hele utvalget med varamedlemmer etter stemmetall. Deretter velges det leder blant de av medlemmene som sier seg villig til å påta seg lederverv.

Ved stemmelikhet i andre saker har formannen dobbeltstemme.

 • Bergen Tannlegeforenings støttefond
 • Vestlandsmøtets fond
 • Collega Tischendorfs fond til fremme av god kollegial ånd innen Bergens tannlegestand
 • Gunnar Aasgaards minnefond
 • Ingeborg Aasgaards legat for kontordamer hos tannleger
 • Bergen Tannlegeforenings formuesforvaltning

Foreningens fonds og legater bestyres etter de for dem gjeldende vedtekter og instrukser

De innen NTF til enhver til gjeldende etiske regler gjelder også for BTF.

Se NTFs etiske regler

Forslag til forandringer i eller tillegg til disse vedtekter innleveres til styret innen 1. september og kunngjøres av styret ved innkalling til generalforsamlingen. Vedtak krever 2/3 flertall og trer i kraft fra den tid generalforsamlingen bestemmer.

Ved eventuell oppløsing av BTF skal foreningens midler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger innenfor foreningens formål, bestemt av generalforsamlingen.

APPENDIKS

Vedtekter og instrukser for BTFs underutvalg, komiteer og andre tillitsvalgte:

 1. Generalforsamlingen velger fortrinnsvis det år det ikke er valg på hovedstyre til NTF, en valgkomite bestående av tre medlemmer + varamedlem, hvorav en deretter velges til formann med funksjonstid på to år. BTF-styret innstiller til valgkomité. Styremedlemmer bør ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen skal bestå av både offentlig ansatte og privatpraktiserende medlemmer.

 2. Valgkomiteen har til oppgave å avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som i følge vedtekter og bestemmelser skal avgjøres i dette organ, dog velges valgkomiteen direkte av generalforsamlingen. Ved sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på allsidighet med hensyn til yrkesutøvelse, kjønnsmessig og geografisk fordeling.

 3. Valgkomiteens innstilling og liste over alle de foreslåtte kandidater skal kunngjøres for medlemmene sammen med innkalling til generalforsamling. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende innen 1.juni.

 4. Endringer i denne instruks krever 2/3 flertall i generalforsamlingen.
 1. Sammensetning:
  Fagkomitéen består av en leder og fire medlemmer, som velges av generalforsamlingen. Lederen velges separat og har fast plass i BTFs styre.

 2. Formål:
  Fagkomitéen er et vedtektsfestet utvalg i BTF. Komitéen har til oppgave å planlegge og koordinere BTFs faglige virksomhet, herunder
  • det faglige innholdet (kurs og foredrag) på Vestlandsmøtet
  • faglige kurs og seminarer for BTF’s medlemmer
  • praktisk tilrettelegging/arrangering av TSE-modulene lokalt

  Fagkomitéen fører protokoll over sin møtevirksomhet og avlegger årsrapport ved generalforsamlingen.

 3. Økonomi
  Komitéen har ikke egen økonomi. Fullmakt mht økonomiske disposisjoner avklares med BTFs kasserer.
 1. Formål
  Utvalget for privat sektor er opprettet i BTF for å følge opp de saker som er av særskilt interesse for privatpraktiserende tannleger.

 2. Styrets sammensetning og oppgaver
  Utvalgets styre består av minst tre medlemmer.

  Styrets oppgaver er å:
  • Representere privat sektor i BTFs styre. Leder av utvalgsstyret foreslås som fast representant i BTF styret og det velges en personlig vara. Disse må godkjennes av BTFs generalforsamling. • Avholde nødvendige møter
  • Avholde årsmøte og valg.
  • Tilrettelegge og formidle saker av interesse for privat sektor.

  Styret for privat sektor er underlagt BTFs styre og vedtekter, og har ikke egen økonomi. Fullmakt mht. økonomiske disposisjoner avklares med BTFs kasserer.

 3. Årsmøtet og valg
  Privatpraktiserende medlemmer av Bergen Tannlegeforening innkalles til årsmøte med minst to ukers varsel og underrettes samtidig skriftlig om de saker som skal behandles av årsmøtet.
  Årsmøtet velger styre. Leder med personlig vararepresentant velges ved særskilt valg.
  Alle valg foregår skriftlig når noen krever det.
  Et hvert lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig.
  For vedtak kreves alminnelig flertall.

 4. Vedtektsendringer
  Endringer i disse vedtekter vedtas av generalforsamlingen i BTF.
 1. Formål:
  Kontaktutvalget skal sikre et godt samarbeid mellom fylkestannlegen, BTF-styret, UTV-Vestland, Utvalg for privat sektor, UTV-UiB og Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB

 2. Sammensetning:
  Utvalget består av BTFs formann, Fylkestannlegen i Vestland, styrer av IKO og lederne i UTV-V, Utvalg for privat sektor og UTV-UiB

 3. Aktivitet:
  BTFs formann kaller inn til møte i kontaktutvalget 1 gang pr halvår eller ved behov.

 4. Økonomi:
  Kontaktutvalget har ikke eget budsjett.

Vedtatt på generalforsamlingen 09.10.81

 1. Formål
  BTFs hederstegn er stiftet for å hedre medlemmer av BTF – eller andre – som har gjort seg fortjent til det.

 2. Medlemmer av utvalget
  Tildelingen av hederstegnet forestås av et utvalg bestående av tre medlemmer, samt BTFs fungerende formann. Utvalgets tre medlemmer velges for to år av gangen av BTFs generalforsamling. Utvalget velger selv sin leder.

 3. Hederstegnet
  Hederstegnet bæres til festantrekk. Med hederstegnet følger et diplom som skal være undertegnet av BTFs formann og utvalgets medlemmer. Hederstegnet utdeles vanligvis på BTFs generalforsamling av utvalgets leder.

 4. Forslagsstiller
  Ethvert medlem av BTF kan fremme begrunnet forslag om utnevnelser.

 5. Endring av instruks
  Forandringer av denne instruks kan vedtas av BTFs generalforsamling med 2/3 flertall etter innstilling fra utvalget for BTFs hederstegn.
 1. Formål:
  Museumskomiteen ble opprettet i 1977 for å samle inn, stille ut og magasinere tannlegeutstyr, instrumenter, skrifter o.a. av odontologihistorisk interesse.

 2. Sammensetning:
  Medlemmene oppnevnes av BTFs styre i samråd med komiteen. Komiteen velger selv leder.

 3. Aktivitet:
  Komiteen har ansvar for de odontologihistoriske utstillingene på Gamle Bergen Museum, Skolemuseet i Latinskolen og Det nye odontologibygget samt samlingene i studiemagasinet på Gamle Bergen Museum. Komiteen samarbeider med Bymuseet i Bergen om omvisninger i samlingene og Det medisinsk/odontologiske fakultet om undervisning i odontologihistorie for tannlegestudentene.

 4. Økonomi:
  Komiteen disponerer en egen konto for løpende utgifter, supplert med bevilgninger fra BTF ved behov. BTF betaler husleie og strømutgifter for studiemagasinet på Gamle Bergen Museum.
 1. Formål:
  BTFs klagenemdskal sikre medlemmer av BTF og deres pasienter klagebehandling i henhold til NTFs regelverk.

 2. Sammensetning:
  Klagenemden består av 3 medlemmer pluss 2 varamedlemer. Det bør søkes bred faglig kompetanse, dog bør allmenntannlegen også være representert. Leder velges separat.

 3. Aktivitet:
  Klagenemden behandler alle klager fra BTFs privatpraktiserende medlemmers pasienter som faller inn under NTFs retningslinjer.

 4. Økonomi:
  Nemden har ikke egen økonomi. Fullmakt mht økonomiske disposisjoner avklares med BTFs kasserer.
 1. Formål:
  BTFs festkomite har som hovedoppgave å arrangere bankett under Vestlandsmøtet. I tillegg kan komiteen bli pålagt andre oppgaver, for eksempel ved landsmøter lagt til Bergen.

 2. Sammensetning:
  Festkomiteen består av to medlemmer valgt på generalforsamlingen. Leder av komiteen er det til enhver tid fungerende styremedlem i BTF-styret.

 3. Aktivitet:
  Planlegging av festbankett på Vestlandsmøtet påbegynnes ca 6 måneder før arrangement. Programmet må være ferdig primo oktober og trykkes i Vestlandsmøteprogrammet.

 4. Økonomi:
  Festkomiteen har budsjett til banketten på Vestlandsmøtet. Disse økonomiske rammer blir fastsatt av Økonomiutvalget.
 1. Formål:
  Kollegahjelperne skal gi støtte og veiledning til kolleger som har behov for det. Kollegahjelperne har absolutt taushetsplikt, og kan fritt kontaktes. Kollegahjelperne kan ikke benyttes i saksbehandling.

 2. Sammensetning:
  Det velges 2 kollegahjelpere. Begge kjønn og både privat og offentlig virksomhet bør være representert. Kollegahjelper velges for 3 år.

 3. Aktivitet:
  Kollegahjelpernes aktivitet er styrt av behov. Kollegahjelperne skal ikke føre journal, utføre behandling, ha mer enn 3-4 samtaler eller løse kollegiale tvister. Se retningslinjer for kollegahjelpsordningen i NTF.

 4. Økonomi:
  Kollegahjelperne har ikke eget budsjett.
 1. Formål:
  Hensikten med denne forvaltningsinstruksen er å sikre Bergen Tannlegeforenings midler, slik at denne formuen kan komme medlemmene til gode og sikre en god økonomisk drift.

 2. Definisjoner og retningslinjer:
  1. FORMUEN: Er definert som gevinsten ved salget av Foreningsgaten 1, med inngående saldo kr. 23 000 000,-
  2. EIEREN av formuen er Bergen Tannlegeforenings medlemmer.
  3. FORVALTNINGSORGAN: Investeringene skal utredes av BTFs styre eller økonomiutvalget og godkjennes av BTFs generalforsamling. For bindende vedtak trengs 2/3 av stemmene til de fremmøtte medlemmene.
  4. FORVALTNINGSSTRATEGI: Hovedstolen, dvs inngående saldo samt bunden avkastning av midlene, skal forvaltes på en konservativ måte , med lav risikoprofil.
   Investeringer skal gjøres gjennom velrenomerte Norske finansinstitusjoner.
  5. ENDRING AV FORVALTNINGSSTRATIGI OG INSTRUKS Endringer
   kan kun gjøres av BTFs generalforsamling , vedtatt på to etterfølgende generalforsamlinger med 2/3 flertall, etter BTFs regler for generalforsamling.
  6. AVKASTNING: Målsetting bør i gjennomsnitt være minimum på nivå med høyrente i bank.
   Årsresultat og informasjon om avkastning gis på Generalforsamling.
  7. FORVALTNING AV AVKASTNINGEN:
   Bunden avkastning bør utgjøre avkastning tilsvarende gjennomsnittlig inflasjonstall som reinvesteres i tråd med forvaltningsstrategien.
   Det forventes en avkastning utover inflasjon, disse midlene kan inngå i BTFs driftsregnskap

Bergen tannlegeforening har følgende fond:

 • Bergen Tannlegeforenings støttefond
 • Vestlandsmøtets fond
 • Collega Tischendorfs fond til fremme av god kollegial ånd innen Bergens tannlegestand
 • Gunnar Aasgaards minnefond
 • Ingeborg Aasgaards legat for kontordamer hos tannleger
 • Bergen Tannlegeforenings formuesforvaltning

Fondene har vedtekter/instrukser utarbeidet ved stiftelse. Formann og kasserer har sammen signaturrett over fondsmidler etter føringer gitt av generalforsamlingen. Føringene må ikke være i strid med det enkelte fonds formål.

Sist oppdatert: 29. januar 2020