Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding
Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding

Vedtekter AATF

Vedtekter Aust-Agder tannlegeforening

Vedtatt 15.november 1985, sist endret 16.02.2012

Aust-Agder tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Aust-Agder fylke. Dens initialer er AATF.

Aust-Agder tannlegeforening skal representere NTF i fylket, fremme NTFs formål og ivareta medlemmenes felles faglige, økonomiske og sosiale interesser, fremme kollegialt samhold og støtte arbeidet for en bedre tannhelse.

Lokalforeningen skal holde seg orientert om UTVs virksomhet, og bistå dem slik at den samlede virksomhet i NTFs organer i fylket gir en rimelig balanse mellom offentlig og privat tannlegevirksomhet.

Til fremme av formålene holdes regelmessige kurs og medlemsmøter.

Foreningens medlemmer kan være ordinære medlemmer, passive medlemmer, assosierte medlemmer, studentmedlemmer, inviterte medlemmer, korresponderende medlemmer og æresmedlemmer.

a) Ordinært medlem er ethvert medlem av NTF med hovederverv i fylket.

b) Passivt medlem av AATF er passivt medlem av NTF som ønsker å opprettholde passivt medlemskap i lokalforeningen.

c) Assosiert medlem er medlem av annen lokalforening som ønsker å opprette assosiert medlemskap i AATF. Dette må meldes skriftlig til styret.

d) Studentmedlem er odontologistudent fra fylket som ønsker å opprette studentmedlemskap i AATF. Dette må meldes skriftlig til styret.

e) Invitert medlem er interesserte utenfor standen med særlig tilknytning til odontologien eller AATF.

f) Korresponderende medlem kan innvelges enhver hvis medvirken anses ønskelig.

g) Æresmedlem kan være enhver som har gjort en særlig aktiv innsats for foreningen og dens formål, eller som foreningen i særlig grad vil hedre. Slike saker behandles i styret, og krever enstemmig vedtak. Saker som ikke oppnår enstemmighet behandles konfidensielt.

De etiske regler som til enhver tid gjelder for NTF, gjelder også for AATF.

Gå til NTFs etiske regler

Hvis et medlem viser seg uverdig til medlemskap, overtrer foreningens vedtekter, kollegiale bestemmelser eller ikke betaler sin kontingent, kan styret overfor NTF foreslå vedkommende til eksklusjon eller strykning som medlem. Er styrets forslag ikke enstemmig, legges saken fram for generalforsamling hvor det kreves simpelt flertall. Gjelder det et styremedlem, må saken legges frem på generalforsamling hvor det kreves 2/3 flertall.

Kontingent for det følgende år fastsettes av generalforsamlingen og skal betales av alle ordinære medlemmer. Redusert kontingent på grunn av særlige forhold for et medlem, kan vedtas av styret.

Æresmedlemmer, korresponderende medlemmer, ikke-praktiserende medlemmer, assosierte medlemmer, inviterte medlemmer og studentmedlemmer er fritatt for kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 år, kan NTFs hovedstyret stryke som medlem etter forslag fra lokalforeningens styre.

Foreningsåret og regnskapsåret følger kalenderåret.

a) Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor. Dette består av leder, UTV representant, sekretær, kasserer, fagsekretær samt og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamling. Leder velges separat. 2 styremedlemmer (sekretær , kasserer ) og 1 varamedlem velges samlet. Lokalt UTV velger 1 representant med personlig vara representant. UTV representant fungerer som nestleder (dersom leder er offentlig ansatt velges nestleder fra privat sektor).

Styret fordeler selv vervene sekretær og kasserer. Fagsekretæren leder kurskomiteen og velges inn til kurskomiteen. For å ivareta foreningens formal om å holde regelmessige kurs, velges en kurskomite.

b) Representanter med 2 suppleanter til NTFs representantskap (velges av generalforsamlingen).

c) Klagenemnd med leder og 2 medlemmer samt 2varamedlemmer (velges av generalforsamlingen).

d) 2 revisorer (velges av generalforsamlingen).

e)Valgnemnd med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer (velges av generalforsamlingen). Både offentlig og privat sektor skal være representert.

f) Kurskomiteen består av 3 medlemmer hvorav en er fagsekretær. Kurskomiteen konstituerer seg selv. Et medlem maksimum 2 kan skiftes ut ved hver generalforsamling. (velges av generalforsamlingen)

Styret og tillitsvalgte velges for to år. Lokalforeningens representanter til NTFs representantskap velges hvert år. Valgene foregår skriftlig, men kan foretas ved akklamasjon dersom bare ett forslag foreligger. Leder velges med absolutt flertall, de øvrige med alminnelig flertall. Er det ved valg av leder ikke absolutt flertall, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Lokalt UTV bør velge sine styrerepresentanter før generalforsamlingen. Leder i lokalt UTV kan ikke velges til leder i lokalforeningen uten å fratre som leder i lokalt UTV.

Styret leder foreningens virksomhet, påser at vedtekter og bestemmelser overholdes, og har ansvaret for foreningens økonomi. Styret fungerer som kontaktutvalg med fylkesmyndighetene.

Styret skal innkalle til generalforsamling for å behandle lokalforeningens årsmøtesaker, NTFs representantskapssaker, og valg av representant til NTFs representantskap. Leder er selvskreven representant v/NTFs representantskap. (Se NTFs vedtekter for hvor mange andre med møte-, tale- og stemmerett som kan velges).

Leder tillyser og leder styre- og medlemsmøter og representerer foreningen utad. Nestleder overtar lederens funksjoner i dennes fravær og når det ellers er hensiktsmessig.

Sekretæren fører styre- og forhandlingsprotokoll, fører i samråd med leder foreningens korrespondanse og utarbeider forslag til årsberetning.

Kasserer innkrever kontingent og står for foreningens forretningsdrift og regnskap. Kasserer sørger for at revidert regnskap blir forelagt generalforsamlingen.

Styret er ansvarlig for informasjonsvirksomhet, faglig kursvirksomhet, kollegahjelp og kollegialt samvær.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.

Generalforsamling holdes hvert år. Generalforsamlingen ledes av leder. Medlemmene innkalles med minst to ukers varsel og underrettes samtidig skriftlig ved e-post om de saker som skal behandles. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig. For vedtak kreves alminnelig flertall.

Generalforsamlingen skal:

  1. Behandle årsmelding og regnskap.
  2. Referere årsmeldinger fra lokalt UTV.
  3. Fastsette kontingent for følgende år etter forslag fra styret.
  4. Foreta valg av styre og andre tillitsvalgte, samt utsendinger til NTFs representantskap.
  5. Behandle andre saker som er ført opp på dagsorden.
  6. Behandle saker som ikke står på dagsorden dersom 2/3 av generalforsamlingen vedtar det. Realitetsbehandling av slike saker krever 2/3 flertall for gyldig vedtak.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter beslutning av minst halvparten av styremedlemmene, eller på forlangende av 1/5 av medlemmene.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter de samme regler som ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som står på sakslisten.

Forslag til endring av vedtektene må sendes styret senest 2 måneder før generalforsamlingen. Vedtektene kan kun forandres på en ordinær generalforsamling, og da med minst 3/4 flertall.

Foreningens oppløsning må vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning disponeres foreningens midler av NTFs representantskap til fordel for nye tannlegeforeninger i fylket.

Sist oppdatert: 29. januar 2020