NTFs representantskapsmøte 2021

Den norske tannlegeforenings representantskapsmøte avholdes fredag 26. - søndag 28. november 2021 på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Deltakere

Representantskapet består av følgende deltakere:

Deltakere med stemmerett:

  1. Lokalforeningenes ledere og ytterligere en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i lokalforeningen, jf. § 21-4-1.
  2. Spesialistforeningenes ledere, jf. 21-4-2.
  3. NTF Students leder, jf. § 21-4-3.

    Deltakere uten stemmerett:
  4. Representantskapets ordfører og varaordfører, jf. § 5.
  5. Hovedstyrets medlemmer, jf. § 13.

Følgende deltakere skal inviteres til representantskapsmøtet:

  1. Lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer som er nevnt i kapittel 7.
  2. En representant for studentene fra hvert av de odontologiske lærestedene, jf. § 21-4-3.
  3. NTFs generalsekretær og de ansatte i NTFs sekretariat som generalsekretæren beslutter.

I tillegg kan ordfører i samråd med hovedstyret beslutte å invitere særskilte sakkyndige som skal redegjøre for saker som er til behandling.

NTFs medlemmer kan også delta på representantskapsmøtet i den utstrekning plassen tillater det, med mindre representantskapet for den enkelte sak har besluttet behandling for lukkede dører.

Representantskapet kan beslutte at også andre kan gis adgang til møtet.

Hvilke deltakere som har tale- og forslagsrett på representantskapet fremgår av Reglement for NTFs representantskap.

Klikk her for å gå til siden for representantskapsmøtet 2021

Sist oppdatert: 14. oktober 2021