AVLYST - Arbeidskurs protetikk

"Den enkle kronen - Kanskje ikke så enkel som du kunne ønske?"

Ferdighetstrening i preparering, avtrykkstagning og sementering.

Dato: onsdag 13. og torsdag 14. mai 2020

Sted: Ferdighetssenteret ved Det odontologiske fakultet i Oslo

Kurset teller 12 timer i NTFs etterutdanningsstystem


Bli med på kurs og lær av deres kliniske erfaringer på Ferdighetssenteret der det nyeste undervisningstekniske utstyret er tilgjengelig for kursdeltagerne.

Kurset er tilrettelagt for deg som ønsker å bli oppdatert med kunnskap og ferdigheter i fremstilling av protetiske restaureringer på enkelttenner.

Etter gjennomført kurs vil kursdeltakerne være teoretisk og praktisk oppdatert på ulike restaureringsmetoder.

Kurset kombinerer presentasjon av vitenskapelig litteratur, kliniske kasus og praktisk arbeid.

Kursform: Teori og praktisk undervisning
Kursavgift: Kr 10.000
Maks antall deltagere: 30
Påmeldingsfrist: 1. april 2020

Målgruppe:

1. Tannleger med noe/begrenset protetisk erfaring som ønsker å lære mer om vanlige prepareringsprinsipper.
2. Tannleger som ønsker å kalibrere både sin teoretiske kunnskap og sine tekniske ferdigheter.

Kursplan:

Kursdeltagerne vil instrueres i bruken av materialer og metoder for kronerestaurering. Nyere restaureringsfilosofi går i retning av å spare så mye frisk tannsubstans som mulig. Kurset vil omhandle framstillingsteknikk for konvensjonelt sementerte restaureringer.


Kursbeskrivelse:

Avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Det odontologiske fakultet i Oslo deler sin kunnskap om preparerings- og sementeringsteknikker. Ulike kasus belyses og behandlingsalternativer diskuteres. Kliniske metoder drøftes på bakgrunn av erfaring og vitenskap. Det gis råd om materialvalg og instrumenter. Dette er et basalt kurs for deg som av ulike grunner har liten erfaring med å preparere og sementere hverdagsprotetikk. Kurset gir deg mer trening i det som dagens studenter lærer ved Avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Universitetet i Oslo. Kurset er lagt opp med forelesninger, kasuspresentasjoner og praktiske øvelser.

Alle kursgiverne er spesialister i oral protetikk tilknyttet Avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Sist oppdatert: 16. mars 2020