Kjøp og salg

Et ordtak sier at «Den som kjøper må ha hundre øyne, den som selger bare ett». Det er en spissformulering, men gjelder ikke minst ved kjøp og salg av virksomhet.

salg av praksis

Kjøper og selger vil ofte ha forskjellige interesser, selger er nok mest opptatt av pris mens kjøper må vurdere en mengde forhold. Det er stor forskjell på å kjøpe et aksjeselskap ved å overta aksjene og det å kjøpe utstyr, inventar, pasientportefølje – det som kalles innmaten i selskapet. Dersom man overtar en virksomhet så vil også de ansatte ha rett til å følge med.

NTF har utviklet et nettbasert kurs om kjøp og salg av virksomhet som gir en oversikt over viktige deler av prosessen og konsekvenser av ulike måter selge virksomheten på. Dette nettkurset tar for seg hovedmomentene du bør være oppmerksom på ved kjøp og salg av tannklinikk og ser på salget både fra kjøper og selgers side, og anbefales å gjennomfør i god tid før kjøp eller salg.

Nettkurset "Kjøp og salg av tannklinikk" er gratis og tilgjengelig for NTFs medlemmer under NTFs nettkurs

Nedenfor finner du en kort oversikt over viktige temaer og noen linker til mer informasjon:

Prosessen frem mot et eventuelt salg kan i noen tilfeller ta flere år. Det kan for eksempel være nødvendig å opprette ny selskapsstruktur i god tid (flere år) før salg av virksomheten. Dersom eiendom også er en del av selskapet vil det ofte være en fordel å skille eiendom ut i et eget selskap som kan leie ut lokaler til tannlegevirksomheten.

Mange vil ha behov for å knytte til seg eksterne rådgivere i en slik prosess, det kan være revisor, regnskapsfører, advokat, bank eller firmaer som har spesialisert seg for kjøp og salg av virksomheter.
Selger bør i denne fasen gå gjennom alle avtaler og kontrakter og sørge for at alt er «ryddig» og klart for salg. Dersom kjøper får et ryddig inntrykk av virksomheten kan det være med og sikre et salg og gi en god pris.

Når valget er tatt og du har bestemt deg for at du skal selge, så må du bestemme deg for hvem du skal selge til. Skal du selge til en du har jobbet sammen med, til bekjente, til tannlege eller til investor eller skal du selge til en av kjedene.

Uansett hvem du skal selge til er det viktig at du husker på å ivareta egne interesser. Spesielt viktig er dette dersom du selger til større profesjonelle aktører. Du bør ha tenkt godt igjennom om du ønsker å jobbe videre, for hvor lenge, og hva du skal gjøre dersom du ikke trives i din nye rolle. Vær her spesielt obs på etableringsrestriksjoner samt pasientportefølje.

Selgers interesser

 • Selger bør vurdere omstrukturering før salg og ev. skille ut eiendom
 • Selger ønsker god pris på salget
 • Selger vil sikre at virksomheten drives videre på god måte
 • Selger vil sikre at ansatte og pasienter ivaretas
 • Selger vil minimalisere skatt
 • Selger vil normalt selge aksjer fremfor innmat/eiendeler

Kjøpers interesser

 • Kjøper bør vurdere selskapsstruktur før overtakelse - med holdingselskap?
 • Kjøper ønsker lav pris
 • Kjøper vil unngå å kjøpe «katta i sekken» - behov for due diligence
 • Kjøper vil unngå erstatningsansvar og latente skattekrav
 • Kjøper ønsker oftest å kjøpe eiendeler/innmat fremfor aksjer

Valg av transaksjonsmåte kan føre til redusert skatt, og kjøpsrettslige regler kan medføre at risikoen for mangler forskyves. Selger vil ofte være interessert i den transaksjonsformen som gir lavets skatt, mens kjøper kan være interessert i den transaksjonsformen som sikrer ham redusert risiko.

For selger innebærer dette at det ofte er lettest og mest lønnsomt å selge aksjene mens det for kjøper ofte vil være best å kjøpe eiendeler og utstyr og pasientportefølje.

Du lærer mer om dette i vårt nettbaserte kurs og kan lese om temaet i artikler i Tidende :
"Salg av aksjeselskap – bør man selge aksjene eller innmaten?" Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
og "Selge tannlegevirksomheten?" Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

DD betyr Due Dilligence og er en selkapsgjennomgang for å få oversikt over virksomhetens faktiske, rettslige og økonomiske forhold.

Kjøper vil ha behov for å vurdere de juridiske risikoene ved kjøpet som selskapsforhold, ansattes rettigheter knyttet til arbeidsavtaler og pensjon, leverandøravtaler, teknisk utsyr og husleie m.m.

Behovet for hvor grundig gjennomgang som er nødvendig vil variere med hvor godt kjøper kjenner virksomheten som overtas og hvordan man overtar virksomheten. Det er langt større behov for en grundig gjennomgang ved overtakelse av aksjene i et stort selskap enn ved kjøp av eiendeler og pasientportefølje i et lite enkeltpersonforetak.

Den allmenne lojalitetsplikt i kontraktsforhold er et generelt overordnet prinsipp, som går ut på at partene før, under og til en viss grad etter kontraktsforholdet plikter å opptre noenlunde lojalt i forhold til hverandre og ikke undergrave den annen parts interesser i kontraktsforholdet.

Lojalitetsplikten oppstiller en form for minstestandard til forventet opptredenen partene imellom, partene er til en viss grad forpliktet å ivareta hverandres interesser.

Som utslag av lojalitetsplikten må selger gi all vesentlig informasjon til kjøper (opplysningsplikt).
Denne informasjonen må være korrekt og fullstendig. Samtidig kan ikke kjøper påberope seg et forhold som han var eller burde vært kjent med før kjøpet (undersøkelsesplikt).

Mangler ved virksomhetsoverdragelsen?
Brudd på opplysningsplikten og brudd på lojalitetsplikten kan innebære at kjøper kan påberope seg at det er en mangel med det han har overtatt.

Vi har sett eksempler der det etter at overdragelsen er gjennomført viser seg at selgende tannlege tilsynelatende har overbehandlet pasientene, kanskje også sendt fiktive HELFO krav og på denne måten blåst opp regnskapet for å vise at virksomheten er i vekst og har høy omsetning. I noen tilfeller er det og kanskje også oppgitt for høyt antall recall-pasienter. Dette er eksempler på forhold som i en konkret sak vil kunne påberopes som mangler ved kjøpet og gi grunnlag for å heve kjøpet eller kreve erstatning fra selger.

Ved salg av en virksomhet så vil de ansatte ha krav på å følge med ved overdragelsen.
Dersom det dreier seg om salg av eiendeler og pasientportefølje vil det ofte være en virksomhetsoverdragelse iht arbeidsmiljølovens regler. Arbeidsmiljølovens kapittel 16 har regler om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. De ansatte har krav på å beholde sine lønns og arbeidsvilkår.

Dersom det er aksjene i et AS som selges så blir det bare nye eiere og slik sett ny arbeidsgiver.

Verdsettelse av virksomheter er komplisert.

Verdivurdering av en tannlegevirksomhet vil i hovedsak minst bestå av:

 1. Verdsettelse av utstyr
 2. Verdsettelse av goodwill / forretningsverdi

Det er vanlig å få et dentaldepot til å taksere de materielle verdiene i en tannlegepraksis. Videre vil revisor i mange tilfeller kunne hjelpe til med å foreta en verdivurdering av selskapet.

Normalt vil beliggenhet, teknisk utstyr, antall recall-pasienter, tannlegedekningen i området og leiekontrakten for lokalene være av stor betydning for verdien.

Noen verdsettelsesmetoder tar utgangspunkt i regnskapet og forventet fremtidig omsetning.

Dersom det er en forutsetning ved salget at selger skal fortsette i virksomheten så kan det oppstå risiko for at hele eller deler av vederlaget kan bli omklassifisert fra kapitalinntekt til lønn, med høyere skattesatser. Dette gjelder selv om partene avtaler at hele vederlaget skal anses som betaling for aksjene. Skattemyndighetene gjør her en egen vurdering basert på alle sider ved salget og hva partene har avtalt.

Kjernen i vurderingen er at vederlag som er knyttet til selgers senere innsats for kjøper, må anses som fordel vunnet ved arbeid. Dette innebærer at jo sterkere grad binding til fortsatt arbeidsinnsats og konkurranseforbud knyttes til vederlag, jo større er risikoen for omklassifisering.

For å redusere risikoen, bør det skilles klart mellom vederlaget for aksjene og hva som eventuelt skal være lønn/bonus/insentiv for videre ansettelse.

Det anbefales at partene i en slik situasjon får dette kvalitetssikret av egen advokat.

Salg av virksomheten er unntatt fra plikt til å betale merverdiavgift. Dette følger av Merverdiavgiftsloven § 6-14: Omsetning av varer og tjenester som ledd i overdragelse av en virksomhet eller del av denne til en ny innehaver, er fritatt for merverdiavgift.

Dersom kun pasientporteføljen selges så vil dette kunne utløse plikt til å betale merverdiavgift av salgssummen. dette vil ikke regnes som salg av virksomhet men som salg av en enkelt eiendel og være omfattet av merverdiavgiftsreglene.

Det vil være store skattemessige forskjeller på hvorvidt det er et enkeltpersonforetak som selges eller et AS.

Dersom det er et AS som selges så vil det også ha stor betydning om det er eid av et annet AS eller er eid av personlige aksjonærer. Ved salg av AS kan man også velge å selge «innmaten» (eiendeler og verdier i selskapet) eller selge aksjene som betyr at man selger hele selskapet slik det er.

De skattemessige konsekvensene ved transaksjonsvalget kan være betydelige. Det er derfor viktig at man før avtaleinngåelsen foretar en vurdering av hvordan de aktuelle alternativene vil slå ut.

Som regel er det selger som velger transaksjonsform, men dersom valget kan få store skattemessige konsekvenser, kan kjøper ha forhandlingsmuligheter både med hensyn til transaksjonsmåte og vederlagets størrelse.

Les mer om dette i artikkel fra Tidende skrevet av advokatene i Skattebetalerforeningen:
"Selge tannlegevirksomheten?" Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

NTF har en samarbeidsavtale med Skattebetalerforeningen som gir våre medlemmer redusert pris ved bistand fra Skattebetalerforeningen. Les mer om dette under medlemsfordeler.

Aksjesalg:

 • Firmanavnet og varemerke og domener mv. følger normalt sett med
 • Vanligvis kun eiersiden som forandrer seg

Innmatsalg:

 • Firmanavn, domene/varemerkenavn følger normalt sett ikke med
 • Hvis det er ønskelig at det skal følge med, må det gjøres særskilt avtale om dette

Kjøper bør uansett vurdere behovet for å beskytte firmanavn, varemerker og domene.

Les mer om valg av navn Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og domenenavn Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. på altinn.no

NTF har utarbeidet et utkast til kontrakt ved kjøp/salg av enkeltpersonforetak. Denne kan også langt på vei brukes ved salg av innmat i et aksjeselskap. Kontrakten med merknader vil også være en veiledning og huskeliste for hva partene må ta hensyn til i prosessen.

Kontrakten finner du i Verktøykassen under Jus og arbeidsliv

Ved kjøp av aksjene i et AS bruker man en aksjekjøpsavtale. Partene bør søke bistand fra ekstern advokat som vil fremskaffe en slik avtale.

Sist oppdatert: 20. oktober 2021